Logga in
Logga in

Flera län E14, Ånge-Bräcke

Vi ska bygga om den cirka tre mil långa sträckan på E14 mellan Ånge och Bräcke till en mötesfri väg. Ombyggnationen är ett pilotprojekt som ska testa hur en 2+1 väg kan utformas på lågtrafikerade sträckor.

Vad?

Ombyggnation av E14 mellan Ånge och Bräcke – från tvåfältsväg till mötesfri väg.

Varför?

Dels för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, dels för att testa hur 2+1 väg kan utformas på sträckor med lite trafik.

Nuläge

Samrådet är avslutat. Vi analyserar just nu de inkomna synpunkterna.

Kostnad

Projektets totalkostnad bedöms till 97 miljoner kronor.

Om projektet

Stora delar av sträckan på E14 mellan Östersund och Sundsvall har låg trafiksäkerhetsklass och saknar mitträcke. Samtidigt är det viktigt att framkomligheten är god eftersom många är beroende av vägen för att exempelvis pendla och transportera varor långa avstånd.

För att skapa en mer trafiksäker väg med god framkomlighet kan vi antingen bygga mittseparering eller sänka hastigheten. Att bygga traditionell 2+1 väg med mitträcke är dyrt. En utredning som Trafikverket gjorde 2018 visar att det skulle kosta drygt 300 miljoner kronor att bygga 2+1 väg mellan Ånge och Bräcke – pengar som idag inte finns. Att sänka hastigheten till 80 km/h är heller inget bra alternativ eftersom det skulle få stora negativa konsekvenser på framkomligheten. 

Vi ska därför, inom ramen för ett pilotprojekt, bygga mitträcke på E14 mellan Ånge och Bräcke till lägsta möjliga kostnad med tillräckligt god säkerhet och framkomlighet. För att kunna göra det kommer vi att behöva prova nya lösningar. 

Pilotprojektet kan bli vägledande för hur vi kan bygga andra vägar med liknande förutsättningar på fler platser i landet. Avsikten är att pilotprojektet kan leda till kompletteringar av styrande och stödjande dokument för just lågtrafikerade vägar.

Pilotprojektet E14 Ånge-Bräcke, mötesfri väg

Den aktuella sträckan mellan Ånge och Bräcke är lämplig för att utgöra pilotprojekt eftersom vägen är tillräckligt bred, det är få anslutningar till intilliggande vägar och trafikmängden är relativt låg. Ombyggnationen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt och hela projektet ska kunna genomföras för mindre än 100 miljoner kronor.

Vi planerar att bygga mitträcke på hela sträckan med omkörningssträckor i vardera riktning. Vi räknar med en lägre andel omkörningssträckor jämfört med andra byggda 2+1 vägar. Vi planerar också att bygga om korsningar med allmänna vägar. Dessutom planerar vi för vändslingor, vändöglor och nöduppställningsplatser.

På sträckorna med 1+1 kommer vi inte att göra någon förstärkningsåtgärd utan bygger endast mitträcke. På sträckorna med 2+1 kommer vi att göra kantförstärkningar och lägga ett nytt slitlager med asfalt.

Frågor och svar

Vi anser att sträckan är lämpad för en pilot för att den är relativt enkel att bygga om; vägen går inte genom några större byar eller samhällen och det finns inga broar eller tunnlar som vi behöver ta hänsyn till. Andra faktorer som varit avgörande för valet av sträcka är att E14 mellan Ånge och Bräcke är lång (30 kilometer) och inte så olycksdrabbad, och i behov av mitträcke för att vi ska kunna behålla hastigheten 100 km/h.

Det övergripande målet för piloten är att hitta ett sätt att bygga mittseparerade vägar på lågtrafikerade vägar till en lägre kostnad. För att lyckas med det kommer vi inte att kunna tillämpa vårt eget regelverk vad gäller vägens utformning i alla avseenden.

Vissa fastigheter kommer att få köra längre för att kunna ta sig in och ut på E14, men både korsningsutformningarna och själva vägen kommer att bli säkrare. I vårt arbete med samrådshandlingen har vi identifierat fastboende och målpunkter och gjort en bedömning hur frekvent dessa används. Målpunkter som används ofta premieras. Identifieringen kommer att fortsätta under samrådstiden som pågår mellan den 14 oktober och 14 november – passa på att lämna din synpunkt.

Vi samråder med räddningstjänsten och övriga blåljusmyndigheter i samband med planeringen av ombyggnationen. Vi planerar att bygga katastroföverfarter om de anser att det är nödvändigt. Mitträcken är ingenting nytt för dem och räddningstjänsten har arbetssätt att ta sig fram till olyckor med mittseparering.

Gångtrafikanter och cyklister är i första hand hänvisade till S:t Olavsleden som är en utpekad cykelled. Det kommer även efter ombyggnationen av E14 mellan Ånge och Bräcke att vara tillåtet att gå och cykla längs E14, men det är inte optimalt med en vägren på omkring 50 centimeter.

Tidplan

Vi ställer ut samrådsunderlaget i skede vägplan. Du har möjlighet att lämna synpunkter.

Vi finns på Bräcke folkets hus mellan klockan 14.00 och 18.00 för att informera och svara på frågor.

Vi ställer ut samrådshandling för att få in ytterligare synpunkter. Under perioden kommer vi också att ha samrådsmöte på orten.

Vi ställer ut granskningshandlingen och du har ännu en gång möjlighet att lämna synpunkter.

Vi planerar att skicka in handlingen för fastställelse. Därefter ska vi upprätta en bygghandling.

Vi planerar att påbörja ombyggnationen.

Dokument

Kontakt

Annica Boström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 08 32

Malin Larsson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 61 58

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97