Logga in
Logga in

Flera län Jakobshyttan–Degerön

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 13 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Vi bygger cirka 13 km samt planskilda korsningar. Vi vill öka kapaciteten och punktligheten och förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön. Klart 2024.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Vi följer tidsplanen och beräknar att bli klara sommaren 2024.

Om projektet

I den här filmen visar vi några exempel på vad vi gör för att anpassa infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Det vi gör här är bland annat att:

 • bygga 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje, men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård
 • riva den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark
 • stänga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegårds kyrka
 • bygga en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp
 • bygga en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle
 • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka
 • bygga en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola
 • genomföra bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Nyheter

Tidsplan

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. När vi är klara har vi:

 • byggt 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje, men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård,
 • rivit den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark,
 • stängt de farliga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegårds kyrka,
 • byggt en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp,
 • byggt en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle,
 • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka,
 • byggt en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola,
 • genomfört bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter.

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget längs Jakobshyttan-Degerön i text och bild! I Byggdagboken kan du se hur järnvägsbygget går till och hur långt vi har kommit i arbetet.

Februari-mars 2024

 • Bild 1: Nya Hökavägens sträckning sedd från nya bron över järnvägen i södra Godegård.
 • Bild 2: Ny vägsträckning från väg 1092 går ner under vägport för att komma till Godegårds kyrka. Denna väg ersätter vägen över plankorsningen som stängts vid kyrkan.
 • Bild 3: Montage av objektskanalisation för baliser.
 • Bild 4: Under påskhelgen lyfte vi på plats växlar. Växeln kommer i ett stycke, redan monterad på slipers.
 • Bild 5: Nylagd växel.
 • Bild 6: Under påskhelgen när trafiken var avstängd på spåret utförde vi så kallad styrd borrning genom banvallen. Detta för att kunna dra fram nya strömkablar till teknikhus.
 • Bild 7: Utrullning av signalkabel.
 • Bild 8: Resning av nya kontaktledningsstolpar.
 • Bild 9: Resning av nya kontaktledningsstolpar.
 • Bild 10: Nu har alla teknikkiosker anlänt och placerats ut längs med sträckan.
 • Bild 11: Rörbro under järnvägen för vattendrag i Degerön. På sidorna i tunneln finns det strandhyllor för att små djur ska kunna passera ovanför vattenytan.

December 2023

Bron vid Godegård kyrka göts i november. Formen har nu monterats ned och vi har motfyllt med massor runt bron.

I närheten av Godegård anlägger vi en ny damm för grodor och andra kräldjur. Vattenfåran till dammen ska ringla sig fram med djup, pirar och stenar som dämmer flödet och ger grodorna bättre förutsättningar för liv och lek.

När snön kom kunde vi se tydliga spår av att våra faunapassager används. Kul att få ett kvitto på att de anpassningar vi gör för djurlivet är till nytta.

 • Bild 1: Bron vid Godegård kyrka, en numera planskild korsning där vägen kommer att gå under järnvägen vilket ökar säkerheten jämfört med dagens plankorsning. Formen är riven och räcken monterade.
 • Bild 2: Motfyllning och utjämning av slänter runt bron vid Godegård kyrka.
 • Bild 3: Motfyllning runt bron vid Godegård kyrka.
 • Bild 4: I Godegård anlägger vi en ny damm för grodor och andra kräldjur. Genom att gräva denna damm fick vi även en bättre massbalans inom projektet eftersom massor från dammen behövdes till bland annat bullervallar.
 • Bild 5: Vi gräver en ringlande vattenfåra fram till den nya dammen.
 • Bild 6: Den nya dammen i Godegård.
 • Bild 7 och 8: När snön kom fick vi tydliga bevis på att djuren hittat till våra faunapassager där de på ett säkert sätt kan ta sig under istället för över järnvägen. På så sätt har vi minskat järnvägens barriäreffekt och gjort att djuren kan följa sina naturliga rörelsemönster.
 • Bild 9: Kabeldragningar och grundläggning för ny teknikkiosk.

Oktober-november 2023

Under sommaren och hösten har vi arbetat med form och armering av den nya järnvägsbron vid Godegårds kyrka. Plankorsningen vid Godegårds kyrka är stängd och när bron är klar kommer bilvägen att gå under järnvägsbron i en planskild korsning. På så sätt har vi förbättrat trafiksäkerheten. Vi göt själva bron den 22 november 2023 (bild 1-5).

Vid de andra broarna har vi fyllt upp med massor och ramperna upp på broarna börjar ta form. Man kan nu få en god bild av hur det färdiga resultatet med nya vägar och broar kommer att se ut (bild 7-10).

 • Bild 1: Formen för bron vid Godegårds kyrka sedd från sidan.
 • Bild 2: Formen för bron vid Godegårds kyrka sedd framifrån.
 • Bild 3: Formen för bron vid Godegårds kyrka sedd ovanifrån.
 • Bild 4: Betongen kommer färdig direkt till gjutningen och töms ur betongbilen till pumpen som pumpar upp betongen på bron i långa slangar.
 • Bild 5: Via de långa blå kranarmarna pumpas betongen upp och in i broformen.
 • Bild 6: Under hösten har vi grävt om vatten- och avloppsledningar nära järnvägen inne i Godegård. Den skyddsvärda eken har hanterats varsamt när vi har grävt nära den. Vi hade en arborist på plats som kontrollerade ekens skick och så att inga av ekens rötter kom till skada när vi grävde.
 • Bild 7-8: Hökarvägen som går på ny bro över Godegårdsån börjar ta form.
 • Bild 9: Här får man en känsla av hur det kommer bli vid vägbron söder om Godegårds samhälle. Vägramperna börjar ta form och man kan se gång och cykelbanan som går under bron parallellt med järnvägen.
 • Bild 10: Vägbron söder om Godegårds samhälle.

September 2023

 • Bild 1: Den gamla plankorsningen vid Godegårds kyrka är stängd sen i somras. Vi ersätter den gamla korsningen med en ny planskild korsning där järnvägen kommer att gå på en bro över vägen.
 • Bild 2: Vid Godegårds kyrka har vi gjutit bottenplattor och påbörjat armering för den nya bron.
 • Bild 3: För att leda bort vatten från bankroppen gräver vi ner dräneringsrör längs med hela järnvägen.
 • Bild 4: I september göt vi en ny bro intill ”gamla Kärleksstigen”. Nya Hökavägen över Godegårdsån kommer att gå över den här bron.
 • Bild 5: Under vägbron i södra Godegård bygger vi en ny gång- och cykelväg vid sidan av dubbelspåret.
 • Bild 6: Järnvägen byggs i flera lager. Här lägger vi det översta lagret av underbyggnaden.
 • Bild 7: Nya Godegårdsån vid den nya planskilda korsningen vid Anderstorp.
 • Bild 8: Vid de höga bergskärningarna har vi monterat fallskyddsstaket.

Augusti 2023

 • Bild 1: Vi lägger ut slipers på den nya banvallen.
 • Bild 2: I Jakobshyttan har vi påbörjat arbetet med det nya spåret, där är både slipers och räls på plats.
 • Bild 3: Vid den nya bron i Anderstorp gräver vi om Godegårdsån en bit och flyttar den från östra till västra sidan om järnvägen. Vi har påbörjat arbetena och gräver den nya ån i en så kallad meandrande fåra, det vill säga att den slingrar fram istället för att gå i en rak linje. Detta är bra för växt- och djurlivet i ån.
 • Bild 4: Under sensommaren har det varit väldigt höga vattenflöden. Det blev ett bra test av att våra nylagda trummor klarar av de stora regnmängderna.
 • Bild 5: Genom sprickdalen har vi sprängt bort berg där den nya järnvägen ska gå. När berget är bortsprängt gör våra bergsspecialister en kartering över på vilka ställen berget behöver förstärkas med bultar. Bultarna är mellan 1-4 meter långa och borras in i berget. På bilden ser vi ändarna på dessa bultar.
 • Bild 6: Bullervall i Degerön.
 • Bild 7: I juli göt vi denna bro i Godegård. Det nya dubbelspåret kommer att gå över bron, och under bron flyter Godegårdsån. Den nya gång och cykelvägen som går från Hökavägen och upp mot Godegård skola kommer även den att gå under bron.
 • Bild 8-9: Isoleringsmatta läggs ut på broarna för att skydda betongen mot regn, kyla och värme.
 • Bild 10: Mattan värms fast på bron. Det rödmålade skiktet är en primer.

Juli 2023

 • Bild 1: Här lägger vi torrtrummor som kommer att gå under järnvägen och på sidan av en framtida bro.
 • Bild 2: Där vi tidigare grävt ur torv i närheten av Godegård har vi nu lagt en tryckbank för att marken ska bli tillräckligt stabil för två järnvägsspår.
 • Bild 3: Färdig tryckbank. Det som liknar gula rör i bild är peglar som används för inmätning och för kontroll av sättning.
 • Bild 4: En groda som kravlat sig upp på ett blad i ett vattendrag vid Degerön. I projektet tar vi hänsyn till groddjurens lekperiod som är mellan april-juli.
 • Bild 5: Vid Anderstorp gräver vi för att skifta ur torven och få en mer robust lösning. På så sätt minskar vi risken för framtida sättningsproblematik i banvallen.
 • Bild 6: I Jakobshyttan har vi förlängt befintliga dubbeltrummor samt anlagt två torrtrummor som ska kunna nyttjas av små och medelstora däggdjur som till exempel utter.
 • Bild 7: I Degerön har vi ur hållbarhetssynpunkt valt att behålla det befintliga bullerplanket som fortfarande är i gott skick. Kompletterande åtgärder har utförts med ny absorbent som vi fäster på sidan in mot spåret. 
 • Bild 8: Rälslossning söder om Godegård.
 • Bild 9 och 10: Vi har monterat räcken på en bro.
 • Bild 11: I projektet arbetar vi aktivt för att minimera riskerna för negativ påverkan i vattendragen. Som grumlingsförebyggande åtgärd använder vi bland annat halmbalar där vattnet silas genom och partiklarna fäster på halmen istället för att spridas vidare längre ner i vattendraget. Vi placerar även ut länsar som absorberar eventuellt oljespill.

Juni 2023

 • Bild 1-2: Vid broarna i Anderstorp har vi byggt stödmur och fortsatt fylla upp med massor mot brofundamenten. Den nya vägen ska gå över de här broarna och under bron kommer järnvägen att passera. Framöver kommer även den omgrävda Godegårdsån att gå under en av broarna.
 • Bild 3-6: Pågående status på bro 670 i norra Godegård. På denna bro kommer järnvägen att gå över Godegårdsån samt över gång- och cykelbanan som leder upp mot Godegåds skola. Formning och armering pågår. Gjutning planeras i juli.
 • Bild 7: Vägbron över järnvägen söder om Godegård göts den 23 maj. Gjutformen är demonterad och vi planerar att riva skyddsportalen över järnvägen under sommarstoppet vecka 28-32 när tågtrafiken är avstängd på spåret.
 • Bild 8: Vid bro 672 är delar av brostöden gjutna. På denna bro sydost om Godegård kommer den nya vägen att gå över Godegårdsån.
 • Bild 9: Full fart på mark- och schaktarbeten.
 • Bild 10: Inom arbetsområdet där vi bygger den nya dubbelspåriga järnvägen upptäcktes i början av projektet en orkidé vid namn Jungfru Marie nycklar. För att bevara dessa har de varsamt flyttats utanför arbetsområdet. Där har de etablerat sig fint och står just nu i blom.

Maj 2023

 • Bild 1: Nu är all losshållning (sprängning) av berg klart för den nya järnvägslinjen genom Sprickdalen. Vi krossar bergmassorna på plats och återanvänder dem för grundläggning inom projektet.
 • Bild 2: Vid Godegårds kyrka har vi monterat fågelholkar för tornseglare. Detta är en kompensationsåtgärd som vi gör eftersom tornseglare upptäckts vid en fastighet som behövts rivas för järnvägen.
 • Bild 3: Den 22 maj göt vi brostöd vid den nya järnvägsbron över Godegårdsån norr om Godegård. Det befintliga spåret går idag på en äldre bro intill denna. När den nya bron och dubbelspåret står klart 2024 kommer den gamla bron vara kvar för gång och cykeltrafik.
 • Bild 4: Vid bron vid Anderstorp har vi börjat fylla upp med massor runt broarna. Där får man nu en bättre bild av hur det kommer att se ut när allt är klart.
 • Bild 5-9: Bilderna visar en bro i södra Godegård. Det är en vägbro som byggs över det befintliga spåret. För att skydda det befintliga spåret där tågtrafiken rullar samtidigt som vi bygger har vi byggt en skyddsportal i trä. Byggnadsställningar är uppbyggda runt bron för att vi ska kunna arbeta säkert med formning och armering.

April 2023

Arbetena pågår fortsatt utmed hela sträckan. Under påskhelgen var tågtrafiken avstängd på spåren och vi kunde passa på att utföra arbeten i, nära och under befintligt spår.

 • Bild 1 och 2: Under påskstoppet rev vi skyddsportal och ställning vid broarna i Anderstorp.
 • Bild 3: Broarna i Anderstorp efter att vi rivit ställningarna. Under bron till höger kommer det nya dubbelspåret att gå och under bron till vänster kommer Godegårdsån att flyta fram efter att den grävts om.
 • Bild 4: Vi bygger en vägbro över järnvägen i Godegård. Här bygger vi upp formställningen och planerar att gjuta bron den 23 maj.
 • Bild 5: Gjutformen uppepå bron i Godegård.
 • Bild 6 och 7: Här gräver vi och lägger in tvärkanalisation tvärs under järnvägen i Degerön. Olika kablar behövs längs med järnvägen för att förse anläggningen med telekommunikation, signalstyrning och ström.
 • Bild 8: Vi har påbörjat arbetena med bullerskyddsvallen i Degerön.
 • Bild 9 och 10: I närheten av Godegård gräver vi ur torv intill befintlig järnväg där det nya spåret ska anläggas bredvid. Vi fyller sedan upp med krossat berg för att marken ska bli tillräckligt stabil för två järnvägsspår.

Mars 2023

 • Bild 1: Inom projektets område finns flera vattenområden där groddjur och vattensalamandrar finns. Där behöver vi arbeta med extra försiktighet för att till exempel ta hänsyn till groddjurens lekperioder och övervintringsplatser. Områdena inventeras löpande och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
 • Bild 2: Arbetena med det tredje spåret i Jakobshyttan fortsätter. Det kommer att bli ett  stickspår på cirka 1 kilometer som ska användas som ett reservspår. Banunderbyggnad och kontaktledningsfundament är påbörjade.
 • Bild 3: Norr om Godegård bygger vi en ny järnvägsbro över Godegårdsån, bredvid den gamla bron. Grundläggning av bron pågår och just nu ligger överlaster för att marken ska sätta sig innan vi fortsätter att bygga brostöden.
 • Bild 4: Brobyggena vid Anderstorp fortsätter. Till höger i bilden ser vi en påbörjad stödmur som kommer hålla jordmassorna på plats så att inga massor riskerar att rasa mot järnvägen. I början av mars göt vi grunden till stödmuren.
 • Bild 5: Nya Riddarvägen mellan Godegård och Anderstorp växer fram.
 • Bild 6: Vi kommer att rusta upp det befintliga bullerplanket i Degerön med nya ljudabsorbenter och måla det i faluröd färg.

Januari 2023

 • Bild 1: På delar av sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön har vi nu börjat bygga upp kontaktledningsstolpar.
 • Bild 2: Det är höga vattenflöden i naturen just nu och här ser vi hur Godegårdsån breder ut sig mer än vanligt vid brobygget vid gamla Kärleksstigen.
 • Bild 3: Vid broarna vid Anderstorp rullar arbetena på enligt planering. Bron som går över järnvägen är färdiggjuten, och till vänster om järnvägen i bilden pågår formning och armering av vägbron som ska gå över Godegårdsån.
 • Bild 4: I Jakobshyttan har vi börjat schakta för ett tredje spår. Det kommer att bli ett  stickspår på cirka 1 kilometer som ska användas som ett reservspår. När det blir klart kommer det gå att flytta undan tåg som till exempel drabbats av fordonsfel, utan att stoppa upp den övriga tågtrafiken.

December 2022

 • Bild 1-4: Norr om Godegård bygger vi en järnvägsbro (nr 670) över Godegårdsån. Vi har nu påbörjat grundläggningen av bron. Spont slås och vattnet pumpas bort för att få torrt där brostöden ska gjutas. Vattnet filtreras genom en sedimentationsdamm  (bild 4) innan det pumpas tillbaka i ån för att minimera risken för grumling i ån. På bild 3 har vi gjutit en tätkaka där vi kommer armera och gjuta brostöden. Sedan läggs en överlast som ska göra att marken sätter sig innan vi om några månader kan fortsätta bygga överbygganden på bron.  
 • Bild 5: Det pågår mycket aktivitet vid brobyggena. På denna bild ser vi vägbron som ska gå över järnvägen söder om Godegård (bro nr 671). En skyddsportal i trä är byggd för att kunna jobba på med byggnationen samtidigt som tågen rullar på spåret under bron. Närmast i bilden är bottenplattan till brostödet gjutet.
 • Bild 6: På flera platser bygger vi faunapassager under vägen och järnvägen. Dessa trummor ska bjuda in mindre djur till att ta passagen under vägen/järnvägen istället för över.
 • Bild 7: Vi har kommit en god bit på väg med sprängning och krossning av berget genom sprickdalen.
 • Bild 8-9: Längs med hela järnvägen lägger vi ner kabelrännor för el-, signal- och telekablar.

November 2022 

Just nu pågår arbeten på många håll längs den 13 km långa sträckan. Vi ligger i fas enligt tidplanen och den 18 oktober göt vi den första bron.

 • Bild 1: Pågående gjutning med dubbla pumpar. Betongen levereras i betongbilar och pumpas upp i formen.
 • Bild 2: Färdiggjuten vägbana på bron i Anderstorp. Betongen täcks in efter gjutningen för att förhindra sprickbildning.
 • Bild 3: Hål för spännarmering i bron.
 • Bild 4: I Godegårdsån har vi satt träpålar som ska bära upp formen för järnvägsbron som ska gå över ån. Dessa pålar tas bort när bron är klar.
 • Bild 5: Pålkran som slår ner pålarna i marken.
 • Bild 6: Det är viktigt för allas säkerhet att man respekterar arbetsområdet och inte beträder detta.
 • Bild 7: Förebyggande grumlingsåtgärder i Godegårdsån.

Oktober 2022

Arbetena fortskrider enligt planeringen med bland annat schaktning, brobygge samt losshållning (processen från att materialet är ett stort fast berg till att det är sprängt till mindre delar som kan transporteras bort).

 

 • Bild 1: Väg G5, nya Riddarvägen växer fram. Skogen är avverkad och i bakgrunden syns borren som förbereder för bortsprängning av berget.
 • Bild 2: Borrning inför sprängning i Sprickdalen.
 • Bild 3: Mellan Godegård och Degerön är terrassen utlagd för nytt spår bredvid det befintliga och kontaktledningsfundament är satta. Flaggspelet markerar gränsen för säkerhetszonen.
 • Bild 4: På bron över järnvägen vid Anderstorp pågår armering och gjutning planeras i oktober.
 • Bild 5: Schaktning för nya dubbelspåret.

September 2022

Nu arbetar vi på väldigt många håll mellan Jakobshyttan och Degerön. Under vecka 28-32 var järnvägsspåren avstängda för tågtrafik och vi kunde passa på att göra spårnära arbeten, lägga in rörbroar under det befintliga spåret och bygga skyddsportaler för broarna.

På stora delar av den nya järnvägssträckningen har vi nu lagt ut banundebyggnaden, underballast. Ovanpå underballasten läggs sedan ett 0,5 m tjockt lager av makadam.  

 • Bild 1: Sträckningen från Godegård kyrka och söderut mot Degerön där det blir två helt nya spår. 
 • Bild 2: Sträckningen söder om Godegård där vi bygger ett nytt spår bredvid det befintliga spåret.
 • Bild 3: Bergkross. Berg sprängs bort i sprickdalen söder om Äspe och krossas sedan på plats och körs ut i linjen. 
 • Bild 4: Vägen som kommer gå från Hökavägen och fortsätta över nya bron vid Godegård är påbörjad. 
 • Bild 5: Byggandet av de större broarna vid Godegård och Anderstorp är nu i full gång. Under de veckor som tågtrafiken var avstängd i somras byggde vi upp skyddsportaler i trä över det befintliga spåret så att vi kunde fortsätta bygga säkert även när tågen började rulla igen.

Juli 2022

Under Juli har vi stängt av järnvägen och all tågtrafik leds om till alternativa rutter. Järnvägen kommer hållas avstängd i totalt 5 veckor, och under den tiden arbetar vi på och intill befintligt spår. Vi utför då arbeten som inte är möjliga att göra när tågtrafiken är igång.

Produktionen rullar på med sättning av kontaktledningsfundament som det senare kommer fästas stolpar i intill järnvägsspåret. Vi arbetar också med grundläggning för broar, bland annat pålning, spontning och byggande av ställning. Arbeten med läggning av trummor under befintligt spår pågår under månaden. Utöver detta fortgår vegetationsavtagning, jordschakt, massförflyttning och bergsprängning längs hela sträckan.

 • Bild 1: Spont inför grundläggningsarbeten vid järnvägsbro i Godegård.
 • Bild 2: Här borrar vi ner pålar vid vägbro i Anderstorp.
 • Bild 3: Vi bygger ställning inför brobygge.
 • Bild 4: Här lägger vi trumma under järnvägen.

Maj 2022

Under påskhelgen var tågspåret avstängt för tågtrafik och entreprenören genomförde arbeten på telekablar.

Nu rullar produktionen på med bland annat vegetationsavtagning, jordschakt, massförflyttning och nedläggning av trummor.

Under maj började vi arbeta med avtäckning och sprängning av berg vid Riddarvägen genom Sprickdalen. Massorna som sprängs bort flyttas och återanvänds sedan inom entreprenaden, längre söderut på sträckan.

 • Bild 1: Avtäckt berg inför kommande sprängning, överblick söderut över kommande järnvägslinje.
 • Bild 2: Borrigg som borrar hål i berget inför sprängning av berg. I borrhålen läggs sedan sprängmedlet.
 • Bild 3: Här har vi borrat i berget och börjat ladda inför sprängning.
 • Bild 4: Trafikverket och Peab gör en gemensam syn av artrika massor som ska sparas för återställning i Godegård. Att spara de artrika massorna och sedan återanvända dessa är en i raden av miljöskyddsåtgärder som görs för att återetablera floran.
 • Bild 5: Markarbeten för järnvägens nya sträckning söder om Kyrkan i Godegård.

April 2022

Peab har arbetat med att fylla i områden som är påverkade av tidsrestriktioner gällande skyddade djurarter. Detta är för att vi ska kunna arbeta på de ställena under våren och sommaren. Det gäller framförallt vid brofästen strax söder om plankorsningen i Anderstorp men också längre söderut längs Godegårdsån. De har också arbetat med schakt och fyll strax norr om fotbollsplanerna i Godegård.

På väl utvalda platser längs hela sträckan har vi placerat ut grundvattenrör. I dessa mäter vi grundvattennivån varje månad för att hålla koll på att vi inte påverkar grundvattennivåerna mer än tillåtet när vi bygger.

Intill vägen vid idrottsplatsen där Trafikverket och Peab har sitt projektkontor har Vattenfall utfört arbeten för att dra in el till etableringen.

 • Bild 1: Utfyllnad av massor för anläggning av ny bro vid Anderstorp
 • Bild 2: Vegetationsavtagning vid Sprickdalen
 • Bild 3: Skogen är avverkad längs hela sträckan och på delar av sträckan har vi börjat lägga ut massor där den nya järnvägen ska gå.
 • Bild 4: Vegetationsavtagning i sprickdalen.
 • Bild 5: Grundvattenrör.

Animerad film

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår Jakobshyttan–Degerön.

Projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön