Logga in
Logga in

Norrbotniabanan i Sävar

Efter Dåva fortsätter Norrbotniabanan norrut genom Sävar. Här hittar du information om sträckan mellan Dåva kraftvärmeverk (Sundbäck) och kommungränsen mellan Umeå och Robertsfors (Gryssjön).

Vad?

27 mil ny, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Nya resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå. Regionaltågsstationer i bland annat Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.

Varför?

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

Nuläge

Byggnation Umeå–Dåva, projektering och planering för byggnation Dåva–Skellefteå, planering Skellefteå–Luleå.

Om projektet

Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå som möjliggör snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.  I Umeå sträcker den sig mellan Umeå centrum och kommungränsen mot Robertsfors, via Sävar och Gryssjön.

Genom tätorten Sävar kommer Norrbotniabanan gå parallellt med E4. Vi behöver också göra anpassningar till befintlig infrastruktur för att Norrbotniabanan ska få plats. Det innebär att vi kommer bygga om trafikplatser och anlägga en ny rastplats och nya passager för oskyddade trafikanter. 

I Sävar kommer vi också bygga en regionaltågstation. I anslutning till stationsplattformen kommer också Umeå kommun ansvara för att bygga ett resecenter. 

​​

Vad är det som ska byggas?

När järnvägen ska byggas behöver vi först anlägga en järnvägsterras. På den dras sedan järnvägsrälsen i slutskedet av byggnationen. Hur terrassen ser ut beror på om järnvägen anläggs i skärning under befintlig marknivå, eller om den går på bank i ett upphöjt läge.

På sträckan kommer vi att bygga två ekodukter för att renar och annat vilt ska kunna passera över järnväg och E4 på att säkert sätt. En av dessa ekodukter, eller faunapassager som de också kallas, kommer att byggas i Täfteböle och den andra byggs vid Abborrtjärnen. Som trafikant på E4 kommer det upplevas som att man åker genom en tunnel. Men i själva verket är det två broar som binds ihop av jordmassor och insådd växtlighet.

Ny rastplats

Den nya rastplatsen kommer byggas i anslutning till Trafikplats Syd. Den kommer då att ersätta både den befintliga rastplatsen i Sävar och rastplatsen i Täfteböle, som kommer rivas. Den nya rastplatsen kommer också att ta över den utställning om slaget vid Sävar som idag är placerad intill den befintliga rastplatsen i Sävar.

Två trafikplatser

I Sävar kommer två trafikplatser att byggas, trafikplats nord och trafikplats syd. 

Vybild över hur trafikplats syd ska utformas

Den befintliga trafikplatsen byggs om och blir planskild. Väg 642/649 kommer gå på bro över järnvägen och E4 samt gång- och cykelvägen som förlängs ner till Tomternavägen.

Vybild över hur trafikplats nord ska utformas

Passagen förbi trafikplats nord kommer genomgå omfattande anläggningsarbeten. Järnvägen kommer gå där E4:an ligger idag vilket innebär att vi kommer flytta ungefär två kilometer av E4:an österut. Utöver detta kommer Trafikplats Nord bli planskild på samma sätt som Trafikplats Syd. Väg 652 kommer gå på bro över järnvägen och E4.

 

 

Det kommer byggas en regionaltågsstation strax söder om Sävarån. Umeå Kommun kommer att bygga ett resecenter som kopplas samman med stationsplattformen.

Över Sävarån kommer vi att bygga en järnvägsbro. Vi kommer också bygga en bro för gång- och cykeltrafik som binder samman regionaltågsstationen med Sävar skola.

Illustration för bron över Sävarån. 

Den befintliga tunneln för gång- och cykeltrafik vid skolan som binder ihop bostadsområdet öster om E4 med Sävar tätort kommer att rivas och ersättas av en bro över järnväg och E4.

Strax norr om Sävar kommer det byggas en skoter- och friluftsbro i trä för att möjliggöra säkra passager över järnväg och E4.

Tidslinje

Vi påbörjade projekteringsarbetet med delsträckan 2023. När vi bygger järnvägen ligger fokus under de första åren på planering, undersökningar och ansökningar om olika tillstånd. Byggentreprenaderna handlas upp och byggnationen startar successivt.

 Några steg i vår planering:

  • Förstudie
  • Järnvägsutredning
  • Tillåtlighet från regeringen
  • Arbetsplan
  • Tillstånd hos mark- och miljödomstolen
  • Upphandlingar

Under den planerade byggfasen börjar vi med förberedande arbeten. I det ingår att anlägga byggvägar, etableringsytor, avverka skog samt markåtkomst. 

Vi kommer att bygga i faser längs sträckan. Vi har en preliminär tidplan för olika delar av sträckan: 

  • Byggnation av ny rastplats, 2025–2029
  • Järnvägsterassen och broarna norr om Sävar, 2025–2027
  • Järnvägsterass och broar söder om Sävar, 2027–2029

 

Mellan åren 2030–2032 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Under denna fas kan det se lugnare ut på ytan och färre maskiner syns ute i fält. Då kommer vi installera bland annat bana, el, signal- och telesystem. 

Störningar under byggtiden

Film Norrbotniabanan Dåva–Gryssjön

Denna film visar hur järnvägen kommer att gå genom Sävar, från Dåva i söder till Gryssjön i norr.

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument och handlingar om Norrbotniabanan.

Tidslinje

Tidslinje för sträckan Dåva-Gryssjön (kommungränsen mellan Umeå och Robertsfors). Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Projektering 2023–2026

2 Planerad byggstart 2024

Under dem förberendande arbetena jobbar vi med att anlägga byggvägar, etableringsytor, samt med avverkning, och markåtkomst.

4 Byggnation av ny rastplats 2025–2029

5 Järnvägsterrass och broar norr om Sävar 2025–2027

6 Järnvägsterrass och broar söder om Sävar 2027–2029

Mellan åren 2030–2032 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem. 

Kontakt

Norrbotniabanan

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om Norrbotniabanan:

Mark och fastighet

Här kan du skicka ett meddelande direkt till våra markförhandlare:

Media

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: +46 76 696 31 65