Logga in
Logga in

Västerbotten Norrbotniabanan i Skellefteå

I Skellefteå förbereder vi byggstarter för Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå centrum och Dåva. Samtidigt påbörjar vi planeringsarbetet för den norra delen mot Luleå.

Vad?

En del av Norrbotniabanan, 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå. I Skellefteå kommun planeras resecentrum i centrala Skellefteå samt regionaltågstationer i Bureå och Byske.

Varför?

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

Nuläge

Planering för byggstart Dåva–Skellefteå, förberedelser för framtagande av järnvägsplaner Skellefteå–Luleå.

Om projektet

I Skellefteå sträcker sig järnvägen från Ytterbyn i söder, genom centrala Skellefteå och norrut mot Piteå.

Vi förbereder för byggstarter mellan Dåva och Skellefteå

Längs sträckan Dåva–Skellefteå har järnvägsplanerna vunnit laga kraft. Järnvägsplanerna beskriver var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. 

Samtidigt pågår vårt arbete med att ta fram bygghandlingar och vi planerar för byggstarter längs sträckan. Målet är att påbörja en del förberedande arbeten så som upprustning av vägar och flytt av ledningar under 2024.

Vi har påbörjat planeringsarbetet mellan Skellefteå och Luleå

Vi har även fått i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå. Där bygger vi upp projektorganisationen samt påbörjar planering och inledande utredningar. Under 2023 inledde vi arbetet med framtagande av järnvägsplaner.

 

Den nuvarande banan har begränsad kapacitet

Stambanan genom övre Norrland är den järnvägslinje som idag ska tillgodose landets behov av järnvägstransporter i norr. Via Malmbanan och Haparandabanan är det också den som länkar samman Sveriges järnvägsnät med Finland och Norge. Stambanan är kurvig och brant. Den klarar inte tunga vikter eller höga hastigheter och den räcker inte till för den ökade kapaciteten som krävs för de stora industrisatsningarna som nu görs i norr.

Idag är restiderna långa och tillgängligheten låg

Stambanan går inte vid kusten, utan genom Norrlands inland. Den gör att den varken är strategiskt placerad för industrins transporter eller för persontrafik. De flesta städerna ligger längs kusten, vilket innebär en lång omväg in i landet för de som vill åka tåg. Restiderna är därför långa och turerna få.

En enkelspårig linje är ett sårbart system

Stambanan genom övre Norrland har ytterligare en brist och det är att hela linjen är enkelspårig. Det gör den mycket sårbar. Vid förseningar påverkas alla andra tåg på sträckan och vid fel eller upprustningsarbeten blir samtliga tåg stående tills banan är körbar igen. Det går heller inte att leda om trafiken till andra järnvägslinjer, eftersom stambanan är den enda järnvägen i nord-sydlig riktning mellan Umeå och Luleå.

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter

Norrbotniabanan kommer att passera de största städerna i norr och knyta samman dem med resten av Sverige och Europa. Det skapar nya smidiga och miljövänliga sätt att resa, både regionalt och nationellt. Restiderna i norr halveras vilket skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera och genom att skapa ett nytt alternativ till stambanan minskar hela järnvägsnätets sårbarhet. Norrbotniabanan klarar fler tåg med tyngre laster betydligt i högre hastigheter, och ger dessutom nya alternativ till vägtransporterna längs kusten. Det skapar nya möjligheter för både billigare och mer klimatsmarta transportlösningar.

Det blir smidigt att hinna ta sig från hemmet till drömjobbet

Med Norrbotniabanan halveras restiderna och avstånden krymper. Det gör det möjligt att nå en större arbetsmarknad från den plats där du väljer att bo. Banan knyter också samman universitet och utbildningsorter i regionen så att du som student får fler valmöjligheter, utan att behöva flytta.

Det blir skönt att inte köra bil när det är sent och man är trött

Tåg är ett bekvämt sätt att resa. Med Norrbotniabanan blir det möjligt att använda restiden till vad du vill, vare sig det är att få viktiga saker gjort, att umgås med dem du reser med, eller att bara vila. Och så är det förstås också ett väldigt säkert sätt att färdas. 

Det blir enklare för industrierna att välja hållbara transporter

Industrierna expanderar i norr och behoven att transportera gods ökar. Norrbotniabanan klarar fler tåg med tyngre laster i högre hastigheter, och ger dessutom nya alternativ till vägtransporterna längs kusten. Det möjliggör både billigare och mer klimatsmarta transportlösningar.

Det blir bekvämt att kunna gå på konsert utan att boka hotell

Det ska vara smidigt att resa. Norrbotniabanan halverar restiderna, vilket bland annat gör det möjligt att nå ett större utbud av butiker, underhållning och kultur. Det ger i sin tur nya möjligheter för näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv och växande region. 

Det blir tryggt med ett snabbt och säkert sätt att resa i norr

Att resa ska vara tryggt, och tåg är ett mycket säkert sätt att resa. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter att resa säkert längs Norrlands kust. För oss och för kommande generationer. Den byggs dessutom med ny teknik som skapar möjligheter för ett säkrare och mer tillförlitligt järnvägssystem.

Det blir bättre när alla kan välja klimatsmarta sätt att resa

Tåget är det bästa valet av transportmedel ur miljösynpunkt. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter till mer miljövänliga resor längs Norrlandskusten. Den knyter också samman förbindelserna med resten av Sverige och Europa. Så att alla kan välja klimatsmarta sätt att resa.

Regeringen beslutar att vi ska bygga

Det är regeringen som har beslutat att Norrbotniabanan ska byggas. Regeringen har i sin tur gett Trafikverket i uppdrag att planera och bygga banan. Vi svarar för hela planeringen samt fastställandet av järnvägsplanerna, och det är också Trafikverket som är huvudman för bygget av Norrbotniabanan.

Vi planerar, bygger och underhåller

Vi planerar och bygger själva järnvägsanläggningen. Till den hör till exempel tunnel, plattformar och stationsuppgångar och också de ytor som vi tillfälligt kommer att behöva använda under själva byggtiden. Det är också vi som sedan äger och underhåller järnvägen.

Vi samarbetar och samverkar

Norrbotniabanan är viktig för många, och många är också delaktiga i arbetet med den nya järnvägen. Vi har ett nära samarbete med de kommuner som finns längs sträckan och vi planerar ur ett helhetsperspektiv för att järnvägen ska bli så tillgänglig som möjligt för alla som ska använda den. Vi samråder också med intresse­grupper, organisationer, företag och närboende för att få inspel och nya perspektiv på hur vi kan göra järnvägen så bra som möjligt.

På flera ställen längs sträckan planerar vi för regionaltåg­stationer, men också för större resecentrum som till exempel kan omfatta restauranger, affärer och hotell. Vi ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelse, medan kommunen håller i övriga delar som själva stationshuset, anslutande gator, parkeringar, gång- och cykelvägar samt anslutningar för kollektivtrafiken.

Bygget föregås av en omfattande planeringsprocess

Järnvägen är en långsiktig investering och det är viktigt att säkerställa att en bredd av perspektiv tas tillvara innan själva byggarbetet påbörjas. Att bygga järnväg föregås av en lång planeringsprocess med många beslutspunkter som måste hanteras, i tur och ordning, innan själva bygget kan påbörjas. 

Samråd och samverkan en viktig del av planeringsarbetet

När järnvägsplanerna tas fram måste vi ta omfattande hänsyn till människa och miljö. I arbetet ingår även att planera för viktiga arkeologi- och kulturmiljöinsatser. Planerna måste dessutom fungera med övrig planering i samhället – därför måste vi samråda mycket med kommuner, länsstyrelser och flera andra aktörer. Det är också viktigt att vi inhämtar synpunker från de närboende, markägare, intressegrupper, företag, föreningar och andra som påverkas av den nya järnvägen.

Efter bygghandlingarna startar byggarbetet

När järnvägsplanerna är fastställda är nästa steg att ta fram bygghandlingar. Därefter börjar vi bygga. Att bygga Norrbotniabanan är ett omfattande arbete – den är 27 mil lång, ett av Sveriges allra längsta infrastrukturprojekt.

Processen i sex steg

Arbetet med att bygga en ny järnväg kan delas in i sex steg: förstudie, järnvägsutredning, järnvägsplan, bygghandling, byggskede och slutligen trafikstart.

1. Förstudie
I arbetet med förstudien studerade vi tänkbara lösningar för att se vilka som är genomförbara med hänsyn till bland annat funktion, miljö, teknik och ekonomi. 

2. Järnvägsutredning
I järnvägsutredningen granskade vi olika alternativ för att utreda vilket som sammantaget är det bästa. Det resulterade i en sträckning för järnvägen i grova drag, en så kallad järnvägskorridor.

3. Järnvägsplan
I arbetet med järnvägsplanerna tar vi fram detaljerad beskrivningar av hur sträckningen av järnvägen ska se ut inom korridoren samt hur den ska byggas, med hänsyn till människa och miljö.

4. Bygghandling
I bygghandlingarna tar vi fram tekniska beskrivningar med krav för järnvägens funktion, som underlag för byggarbetet. Det innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.

5. Byggskede
Under byggskedet bygger vi järnvägen. Det innebär oundvikligen en påverkan på närområdet, men vi arbetar för att du ska påverkas så lite som möjligt under byggskedet.

6. Trafikstart
Vi öppnar järnvägen för trafik.

Olika skeden av processen på olika delar av sträckan

Eftersom Norrbotniabanan är ett så stort projekt delar vi upp den i flera delsträckor. De olika delarna har olika startdatum och tidplaner. Det betyder att vi befinner oss i olika skeden av arbetsprocessen på olika delar av sträckan – i allt från planering till byggskede.

I det här filmklippet kan du se mer om hur arbetet går till från planering till byggande:

Arbetet med Norrbotniabanan pågår för fullt. Vi börjar med omfattande planeringsprocesser. Efter det tar vi fram bygghandlingar, innan det är dags för byggstarterna. Norrbotniabanan är 27 mil lång – det är ett av Sveriges längsta infrastrukturprojekt. Ett så omfattande projekt delar vi upp i flera olika järnvägsplaner, som har olika startdatum och tidplaner. Det betyder att vi befinner oss i olika skeden av arbetsprocessen på olika delar av sträckan.

Vi bygger för fullt mellan Umeå och Dåva

Längs sträckan Umeå–Dåva bygger vi. De närmsta åren kommer vi att genomföra markarbeten längs järnvägens sträckning samt bygga en ny järnvägstunnel genom Ersmarksberget i Umeå. Därefter fortsätter arbetet med att få spår, el, signaler och telekommunikation på plats. Målet är att ha sträckan öppen för inledande godstrafik 2024.

Vi planerar för byggstart mellan Dåva och Skellefteå

Längs sträckan Dåva–Skellefteå har vi fastställt järnvägsplanerna, samtidigt som vi påbörjar arbetet med att ta fram bygghandlingar och planera för byggstarter längs sträckan. Målet är att påbörja bygget med ledningsomläggningar och andra förberedande arbeten under 2023.

Vi har påbörjat planeringsarbetet mellan Skellefteå och Luleå

Vi har även fått i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå. Där bygger vi upp projektorganisationen samt påbörjar planering och inledande utredningar, och kommer därefter att inleda arbetet med framtagande av järnvägsplaner under 2023.

Många bidrar till Norrbotniabanan

Det är många som är delaktiga i arbetet med Norrbotniabanan. Vi samarbetar bland annat med länsstyrelser, kommuner, övriga berörda myndigheter, kollektivtrafik, intresseorganisationer, region- och samverkansorgan, allmänhet, närboende och fastighetsägare som berörs av projektet.

Vi samlar in en bredd av perspektiv

En viktig del av planeringsarbetet för Norrbotniabanan är att samla in kunskap och ta del av olika perspektiv. Vi bjuder in till många möten och samråd där du som berörs kan bidra med dina perspektiv, men också få svar på dina frågor och funderingar.

Vi behöver dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Genom dem kan du bidra till att Norrbotniabanan blir så bra som möjligt. Vi bjuder in till samråd löpande genom hela planeringsprocessen för att inhämta synpunkter och ge dig som berörs möjlighet att påverka de olika delarna av planeringsarbetet.

När det är dags för samråd som rör Norrbotniabanan informerar vi om det bland annat här på webben.

Norrbotniabanan är viktig

Målet med Norrbotniabanan är viktigt: den kommer att möjliggöra snabbare, säkrare och mer miljövänliga transporter i norr. Tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth (2017–2022) har beskrivit Norrbotniabanan som "en av Sveriges viktigaste investeringar för att klara klimatomställningen". Det är en angelägen utveckling för hela Sverige, för både människa och miljö.

Vi gör mycket för att skydda miljön

Samtidigt som Norrbotniabanan som helhet ger stora miljövinster innebär själva bygget oundvikligen en påverkan på närområdet. Det pågår ett omfattande arbete genom hela projektet för att minska negativa effekter. Vi arbetar exempelvis för att driva utvecklingen mot nya, fossilfria byggtekniker, vi använder ny betong som har lägre miljöpåverkan, vi genomför arkeologiska undersökningar för att hitta och tillvarata fornlämningar, och vi genomför omfattande åtgärder som kompenserar för den skada på närmiljön som kan uppkomma genom bygget av järnvägen.

Miljöfrågorna finns alltid med

Miljöfrågorna har en viktig del i hela processen kring Norrbotniabanan – från planering och byggande till driften av den nya järnvägen. Våra projektledare, konsulter, projektörer, byggledare, miljöhandläggare med flera ansvarar alla för att hänsyn tas till miljön ur flera olika aspekter.

Många är delaktiga i arbetet

Många fler än vi är också delaktiga i arbetet för att säkra ett brett perspektiv. Vi samråder bland annat med fastighetsägare, naturvårdsintressenter, samebyar, företrädare för jakt, kommuner, närboende, länsstyrelser, markägare med flera, för att få in synpunkter om hur vi kan göra järnvägen så bra som möjligt för både människa och miljö.

Vårt mål är att minimera intrång och skador

När vi bygger Norrbotniabanan påverkas en del fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att minska den påverkan så långt som möjligt, och vi gör vad vi kan för att minimera intrång och skador på mark och fastigheter.

Dialogen med dig är viktig

Om du är ägare till en fastighet som ändå blir berörd av bygget för vi en nära dialog med dig. Våra markförhandlare hjälper till med att hitta lösningar i de fall järnvägen påverkar din fastighet eller ditt företag.

I den här filmen får du veta mer om hur det går till när du ska få ersättning för att din fastighet eller mark påverkas av järnvägen:

Filmen beskriver hur du får ersättning för väg eller järnväg på din mark.

Byggarbetet kan orsaka störningar

Att bygga en ny järnväg är ett omfattande arbete som oundvikligen kommer att innebära en påverkan på närområdet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt längs sträckan, men vissa byggmetoder orsakar störningar. Det kan till exempel röra sig om transporter, borrning, sprängning, spontning och pålning.

Vi försöker minska besväret

Vi genomför omfattande åtgärder för att minska de störningar som uppstår. Det kan vara att genomföra fasadnära bulleråtgärder innan bygget genomförs, att styra tiderna när bullriga moment genomförs, att bygga bullervallar som avgränsar ljudet, och att föra en dialog med dig som bor nära om hur vi på bästa sätt kan mildra effekterna av störande arbetsmoment. Vi informerar också om vad som ska hända och hur länge störningarna beräknas pågå, så att du som berörs bättre ska kunna planera och förbereda dig.

Vi behöver ditt tålamod

Oavsett hur mycket vi än planerar och anpassar hur vi jobbar kommer bygget av den nya järnvägen att innebära störningar. Vi kommer att behöva ditt tålamod och ditt överseende under byggtiden för att kunna bygga Norrbotniabanan.

Om du blivit störd

Har du blivit störd av vårt arbete med Norrbotniabanan? Meddela oss gärna genom det här formuläret, så återkopplar vi till dig så snart som möjligt:

Film Norrbotniabanan Ytterbyn–Grandbodarna

Film Norrbotniabanan Södra Tuvan–Skellefteå C

Följ Norrbotniabanan på Facebook

Vi har en Facebook-sida speciellt för Norrbotniabanan. Här kan du följa vad som händer i arbetet, ta del av bilder och filmklipp, och också kommentera och ställa frågor till oss om projektet.

Dokument och handlingar

Genom vårt dokumentarkiv kan du ta del av handlingar för Norrbotniabanan, till exempel kartor, järnvägsplaner och samrådsunderlag.

Information från Skellefteå kommun

På Skellefteå kommuns webbplats lägger kommunen upp information om sina frågor kopplade till Norrbotniabanan.

Kontakt

Norrbotniabanan

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om Norrbotniabanan:

Mark och fastighet

Här kan du skicka ett meddelande till våra markförhandlare:

Media

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: +46 76 696 31 65