Logga in
Logga in

Flera län Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Den Södra och Västra stambanan är nationellt viktiga för person-och godstrafik. Banorna är idag hårt belastade och vi har därför i uppdrag att planera för och påbörja en utbyggnad av nya stambanor.

Vad?

Vi ska bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Varför?

Fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg leder till smidigare arbetspendling, större arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

Nuläge

Utbyggnaden sker etappvis med start i deletapperna: Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund.
 

Regeringsbeslut innebär förändringar för nya stambanor

Regeringen fattade på torsdagen den 22 december 2022 beslut rörande de planerade nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Besluten innebär att:

  • Planeringen för de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Hässleholm–Lund ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Göteborg–Borås ska pausas.

Parallellt får Trafikverket ett antal utredningsuppdrag av regeringen:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg–Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Informationen på den här sidan är baserad på planeringen innan besluten fattades. Arbetet med att genomföra besluten har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

 

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen - Regeringen.se

Om projektet

Vi gör plats för fler tåg och transporter 

Ett av problemen med dagens järnvägsnät är att det är stora hastighetsskillnader mellan olika typer av tåg, vilket ökar risken att tågen kör ifatt varandra och att järnvägen blir störningskänslig om något händer. Genom att separera tåg som har olika hastigheter på olika spår skapar vi utrymme för fler tåg på både de nya och de nuvarande stambanorna. Medan de nya stambanorna trafikeras av snabba fjärr- och regionaltåg så trafikeras de befintliga banorna av tåg med lägre hastigheter såsom gods-, pendel- och regionaltåg. Det innebär ökad punktlighet och betydligt fler avgångar både för höghastighetståg och för regionala tåg.

Illustration av två separata banor med tåg i olika hastigheter

När trafiken separeras så att tåg med högre hastigheter kör på nya stambanor, och tåg med lägre hastigheter på befintliga stambanor, skapas bättre förutsättningar för ökad trafik och bättre punktlighet.

Planerad sträckning för nya stambanor

De färgade linjerna visar de tre första deletapperna för nya stambanor.

Med kortare restid krymper avstånden

De nya stambanorna kommer byggas för hastigheter mellan 250 -320 km/h vilket kommer minska restiden inom Sverige. Tabellen visar restid med direkttåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö:

Från Stockholm till Restid med nya stambanor Restid idag Restidsvinst
Göteborg 2:05 2:55 0:50
Malmö 2:30 4:20 1:50

I södra Sverige blir det smidigare att pendla till jobb och studier inom sin region men också till näraliggande regioner vilket i sin tur leder till större studie-och arbetsmarknadsregioner. Tabellen visar restid från Stockholm till Göteborg och Malmö med flera uppehåll vid stationsorterna längs nya stambanor:

Från Stockholm till Restid med nya stambanor Restid idag Restidsvinst
Södertälje 0:20 0:20 0:00
Norrköping 0:50 1:10 0:20
Linköping 1:00 1:35 0:35
Jönköping 1:40 3.35 1:55
Borås 2:00 3:15 1:15
Göteborg 2:30 3:15 0:45
Värnamo 2:00 3:45 1:45
Hässleholm 2:30 3:45 1:15
Lund 2:50 4:15 1:25
Malmö 3:00 4:25 1:25

Restiden blir också kortare för orter som ligger utanför de nya stambanorna. Enligt våra beräkningar kortas restiden runt 50 minuter respektive 2 timmar för resor från Göteborg och Malmö till destinationer norr om Stockholm.

Karta som visar orter som ligger utanför de nya stambanorna

Kartan visar ett antal orter i Sverige som får förbättrad restid.

Tabellen visar restidsvinster för några orter som ligger utanför nya stambanor:

Från Till Restid Nya stambanor Restid idag Restidsvinst
Stockholm Kristianstad 2:55 4:30 1:35
Göteborg Gävle 3:55 4:45 0:50
Malmö Uppsala 3:10 5:10 2:00

De nya stambanorna kommer också bidra till betydligt kortare restider till Europa där Köpenhamn, Hamburg och Köln är viktiga knutpunkter för tåg vidare ut i Europa. En resa med nya stambanor från Stockholm till Hamburg kommer ta lika lång tid som det idag tar att åka mellan Stockholm och Köpenhamn: 5h 50 min. Restiden Stockholm-Köpenhamn kommer med nya stambanor bli runt 3h 05 min. 

Karta över restider till Europa

Skapar förutsättningar för regional utveckling

Nya stambanor skapar möjligheter fler avgångar, kortare restider och stationer i attraktiva lägen. Det blir smidigare att pendla till jobb och studier inom sin region men också till näraliggande regioner, vilket ger förutsättningar för nya resvanor, starkare arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. Genom att banorna byggs i tätbefolkade områden får många del av utvecklingen. Länen längs sträckningen Stockholm–Göteborg omfattar en befolkning på cirka 5,5 miljoner människor, och för sträckan Stockholm–Malmö/Köpenhamn uppskattas motsvarande siffra till cirka 7 miljoner människor.

Främjar hållbara resor och transporter

De nya stambanorna ska bidra till att de sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Även om teknikutvecklingen på sikt kommer bidra till att minska väg- och flygtrafikens växthusgasutsläpp så är spårtransporter mycket mer energieffektivt per personkilometer vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. De nya stambanorna bidrar till en överflyttning av resor från personbil, lastbil och flyg till tåg, och ger möjlighet till ett mer hållbart resande för både människor och gods.

Jämförelse av energianvändning mellan olika transportslag

Jämförelse av energianvändning mellan olika transportslag. Värdena är normerade mot energianvändning för personbil på landsväg = index 100.

Film om nya stambanor

Tidsplan

Utbyggnaden av de nya stambanorna sker etappvis med start i deletapperna: Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund.

1 Lokaliseringsutredning för Göteborg-Borås klar 2022

2 Lokaliseringsutredning Hässleholm-Lund klar 2023

3 Planerad byggstart Ostlänken 2024

4 Påbörja planläggning resterande sträckor Senast 2026

5 Planerad byggstart Göteborg-Borås 2025–2027

6 Planerad byggstart Hässleholm-Lund 2027-2029

7 Ostlänken beräknas färdigbyggd 2033–2035

8 Nya stambanor beräknas klar för trafik 2045

Fakta om projektet

Här kan du läsa om hur vi jobbar med att minska klimatpåverkan under byggtiden, hur vi jobbar med buller, hur vi planerar stationer samt hur vi ska anpassa de nya stambanorna till landskapets förutsättningar.

Trafikverket har som långsiktigt mål att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040. På vägen till en klimatneutral infrastruktur ställer vi tydliga klimatkrav i våra affärer bland annat genom krav på CO2-reducering i alla våra entreprenader. Alla entreprenader som avslutas 2030 eller senare ska använda fossilfria drivmedel eller eldrift. Vid projektets slut ska entreprenören visa att kravet uppnåtts via en klimatdeklaration. Vi arbetar också tillsammans med våra konsulter, entreprenörer och materialleverantörer för att hitta möjligheter till att sätta ännu skarpare krav.

De nya stambanorna planeras för att ge så lite negativ påverkan på omgivningen som möjligt. Flera riktlinjer finns som måste följas. För buller under byggtiden finns särskilda regler som reglerar hur mycket det får bullra och vilka tider på dygnet som arbeten får utföras. För driftskedet finns riktvärden för buller, vibrationer och stomljud som används när nya vägar och järnvägar ska byggas. Dessa riktvärden anger nivåer som inte bör överskridas i boendemiljöer. Där gällande riktvärden överskrids planerar vi för skyddsåtgärder. Det kan vara åtgärder nära järnvägen, till exempel bullerskyddsskärmar för att dämpa buller, eller fastighetsnära åtgärder på till exempel fönster eller fasad. I trafiksäkerhetsarbetet är Trafikverkets ledstjärna Nollvisionen, som innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Stationen är en mycket viktig del i järnvägssystemet. Olika stationslägen kan på olika sätt bidra till att uppfylla målet att möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd åt ett stort tågresande. De nya stambanorna planeras för att ha i huvudsak centrala/stadsnära stationslägen samt några externa stationslägen.

  • Centralt/stadsnära stationsläge innebär att stambanan antingen går genom stadskärnan eller så viker tågen av från stambanan på en s.k. bibana till den centralt belägna stationen.
  • Externt stationsläge innebär att stationen placeras utanför staden för att kunna nås av resenärer från övriga delar av regionen.

När vi bygger de nya stambanorna så kommer vi skapa attraktiva livsmiljöer utifrån platsens förutsättningar och människors behov. Det innebär att vi kommer skapa oss en förståelse för sammanhang, landskap, platser och situationer så att vi bygger en anläggning som har en genomarbetad gestaltning med en hög arkitektonisk ambition och som samtidigt anpassas till landskapets förutsättningar. Att resa längs de nya stambanorna ska bli attraktivt för resenären och man ska uppleva resan som lugn, kvalitativ, trygg och effektiv.

Trafikverkets mål är att främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, materiella tillgångar och ändliga resurser. Våra mål är kopplade till hushållningsprinciperna i miljöbalken. Vi kommer därför värna ekologiska samband och känsliga naturmiljöer samt undvika skada på skyddade miljöer och arter så långt det är möjligt. Det gör vi genom att utforma anläggningen med medvetna och förebyggande skyddsåtgärder, till exempel genom att bygga viltpassager så att djur kan ta sig över eller under järnvägen på ett säkert sätt. Ett annat exempel är att förse kabelbrunnar med grodutrymning så att grodor och andra små djur inte fastnar. 

Klicka på länkarna för att läsa mer om deletapperna Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund