Logga in
Logga in

Flera län Enånger-Idenor-Stegskogen (Hudiksvall)

På delen Enånger-Idenor-Stegskogen (via Hudiksvall) ska vi välja korridor – ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 39 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Samråd för val av korridor är avslutat och vi planerar att göra ett slutligt val av korridor under 2024.

Om projektet

Två tidigare delsträckor (Enånger-Idenor och Idenor-Stegskogen) har nu slagits ihop till en gemensam utredningssträcka, eftersom det finns starka tekniska och funktionella beroenden mellan etapperna. Samrådshandligen presenterar alternativa korridorer som löper mellan Enånger söder om Hudiksvall och Stegskogen i norr. 

Samrådsredogörelsen är klar

Samrådsredogörelsen (2022-10-26) är en sammanställning över de synpunkter som kommit in från samrådet kring Samrådshandling Val av lokalisering som genomfördes 17 januari till 18 mars 2022. Under samrådet inkom mer än 300 yttranden som Trafikverket svarar på i samrådsredogörelsen. För att bemöta några av de inkomna synpunkterna har två bilagor tagits fram:

  • Bilaga 1. Översiktlig tillgänglighetsanalys för stationsläge i Iggesund
  • Bilaga 2. Riskanalys Hallstaåsen

Samrådsredogörelsen innehåller inga rekommendationer eller ställningstaganden kring korridoralternativen utan är endast en sammanställning av de synpunkter som Trafikverket fått in under samrådstiden.

Både Hudiksvalls kommun och Länsstyrelsen förordar ett stationsläge vid Glysis i Hudiksvall (stationsläge Mitt). Men samtidigt efterfrågar de en fördjupad utredning om förutsättningarna för ett centralt, marknära läge för en regionaltågsstation i Iggesund.

Vi kommer därför att göra en översiktlig studie. Utredningen förväntas pågå fram till slutet av 2023. Därefter kommer vi sannolikt att begära att kommunen och Länsstyrelsen kompletterar sina sedan tidigare inkomna sammanvägda ståndpunkter. Vi förväntas redovisa ett ställningstagande för en korridor under 2024.

För närvarande finns inga beslut eller medel för byggnation av dubbelspår på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen.

Länk till Dokument där du hittar Samrådsredogörelsen med bilagor

Genom Hudiksvall finns förslag på tre alternativa stationslägen:

  • Ett östligt alternativ i anslutning till befintligt resecentrum
  • Ett västligt i höjd med Bergsjövägen i stadens västra utkant
  • Ett Mittalternativ i Glysis-området

För Iggesund finns förslag på två alternativa stationslägen:

  • På landbro genom samhällets centrala delar
  • Ett E4-nära läge ca 3 km väster om samhället

Slutligt val av korridor och stationsläge i Hudiksvall och Iggesund beräknas till 2024.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, troligen tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Översyn av korridorerna medförde att vi under sommaren 2021 redovisade ett kompletterande samrådsunderlag för tillkommande ytor och samråd genomfördes 28 juni-10 september 2021. Därefter har skriftliga synpunkter inkommit och Trafikverket har sammanställt en samrådsredogörelse. 

Det kompletterande samrådsunderlaget inklusive samrådsredogörelse tillställdes länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade 2021-12-21 att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd kring Samrådshandling Val av lokalisering genomfördes 17 januari till 18 mars 2022.

Samrådsredogörelse tas fram och publiceras på webbplatsen.

Vi har fått sammanvägda ståndpunkter av kommun och Länsstyrelsen. Vi kommer att göra en fördjupad studie om stationsläge i Iggesund. Därefter ska kommun och Länsstyrelsen komplettera sina sammanvägda ståndpunkter.

Trafikverkets ställningstagande om vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Underlaget för ställningstagande grundas på de konsekvensbedömningar som framgår av samrådshandlingen, inklusive bedömningar av måluppfyllelse, samlad miljöbedömning, byggnadskostnader och en samhällsekonomisk bedömning. Därtill beaktas inkomna synpunkter från genomförda samråd samt kommunens och länsstyrelsens sammanvägda ståndpunkter.

Frågor och svar

Via den här länken hittar du övergripande information om vårt utredningsarbete för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan. Där finns också vanliga frågor med svar.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Anna Eriksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 23 67