Logga in
Logga in

Flera län Kringlan-Ljusne

Mellan Kringlan (Axmartavlan) i Gävle kommun och Ljusne i Söderhamns kommun ska vi välja en korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 30 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Vi ska välja korridor mellan Kringlan och Ljusne för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Om projektet

Vi utreder tre alternativ från Kringlan till Ljusne; en östlig korridor och en västlig korridor samt en kombination av dem i höjd med Sunnäs. Det västliga alternativet går genom obanad terräng medan den östliga korridoren följer utmed befintlig järnväg.

Nya versioner av samrådshandling och järnvägsplan har tagits fram efter samrådet våren 2017. Handlingarna ligger till grund för att Trafikverket ska inhämta berörda kommuners och Länsstyrelsens sammanvägda ståndpunkter om val av lokalisering, innan Trafikverket väljer korridor.

Att välja lämplig korridor

Trafikverket arbetar med att välja ett geografiskt område (korridor) för ett framtida dubbelspår. Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart.

Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och gör en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter planerar Trafikverket att under 2024 ta ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt planering. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Arbetet med en samrådshandling - val av lokalisering, innebär utvärdering av flera alternativa korridorer för ett nytt dubbelspår. Samrådshandlingen beräknas vara klar under våren 2023.

Länsstyrelsens respektive kommunernas sammanvägda ståndpunkter om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59