Logga in
Logga in

Flera län Kringlan-Ljusne

Mellan Kringlan (Axmartavlan) i Gävle kommun och Ljusne i Söderhamns kommun ska vi välja en korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 30 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Mellan den 15 maj och 18 juni 2023 ställer vi ut vår handling på samråd.

Om projektet

Samråd 15 maj till 18 juni

Vi har utrett var ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan mellan Kringlan och Ljusne skulle kunna byggas. Ett av tre korridorvalternativ ska väljas. Nu vill vi veta vad du tycker. Vi ställer ut vår handling mellan 15 maj och 18 juni 2023.

Öppet hus under samrådet

Onsdag 24 maj klockan 17.00-20.30 med allmän information klockan 18.30 bjuder vi in till öppet hus i Ljusne Folkets hus på Granvägen 1 i Ljusne. Vi kommer att presentera samrådshandlingen och du har möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika.

Plats för fysiska handlingar

  • Trafikverkets kontor i Gävle, Redargatan 18, Gävle
  • Söderhamns kommunhus, Faxholmsgatan 3, Söderhamn
  • Söderhamns stadsbibliotek, Köpmangatan 11, Söderhalm
  • Gävle kommunhus, Drottninggatan 22, Gävle.

Digitala handlingar

Under fliken dokument längre ner på sidan hittar du aktuell handling. Du återfinner den också här.

Digitala presentationer

Vi har tagit fram fyra presentationer som beskriver olika delar av handlingen närmare.

Projektledare Peter Nyberg bjuder in till samråd.

Uppdragsledare Peter Törnkvist berättar.

Miljösamordnare Emma Sjöberg beskriver vilka viktiga miljöintressen som berörs och om möjlig miljöpåverkan.

Så får Trafikverket tillgång till mark för att bygga järnväg.

I vår spellista på YouTube hittar du alla filmer med valbara undertexter och syntolkade versioner.

Lämna dina synpukter

Synpunkter på samrådshandlingen ska ha inkommit senast 19 juni 2023. Skicka dina synpunkter på något av följande sätt. Glöm inte att ange diarienummer "TRV 2016/71871":

  • E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se
  • Brev: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investeringsprojekt, Box 810, 781 28 Borlänge
  • Vårt digitala synpunktsformulär som du hittar längst upp på denna sida.

Tidigare samråd

Nya versioner av samrådshandling och järnvägsplan har tagits fram efter samrådet våren 2017. Handlingarna ligger till grund för att Trafikverket ska inhämta berörda kommuners och Länsstyrelsens sammanvägda ståndpunkter om val av lokalisering, innan Trafikverket väljer korridor.

Att välja lämplig korridor

Trafikverket arbetar med att välja ett geografiskt område (korridor) för ett framtida dubbelspår. Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart.

Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och gör en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter planerar Trafikverket att under 2024 ta ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt planering. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Arbetet med en samrådshandling - val av lokalisering, innebär utvärdering av flera alternativa korridorer för ett nytt dubbelspår. Samrådshandlingen beräknas vara klar under våren 2023.

Länsstyrelsens respektive kommunernas sammanvägda ståndpunkter om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Anna Eriksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 23 67