Logga in
Logga in

Flera län Stegskogen-Bäling

Mellan Stegskogen i Hudiksvalls kommun och Bäling i Nordanstigs kommun ska vi välja korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Vi ska välja korridor mellan Stegskogen och Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal) för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 30 kilometer.

Om projektet

Vi utreder fem korridoralternativ för dubbelspår mellan Stegskogen och Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal).

Nu pågår samråd 

Vi ska välja en av fem alternativa korridorer på delen Stegskogen-Bäling.
Nu vill vi veta vad du tycker. Från 30 januari till 5 mars bjuder vi in till samråd.

Samrådet - Samrådshandling, Val av lokalisering - utvärderar de fem alternativa korridorerna för ett nytt dubbelspår. Samrådshandlingen består av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

Handlingar 

Här på webben finns alla handlingar som ingår i samrådet. 

Vi har även ett antal filmer som förklarar och presenterar de olika alternativen.

  1. Om samrådet och hur du lämnar synpunkter
  2. Bakgrund, planeringsprocessen och om de olika alternativen
  3. Miljö
  4. Markåtkomst och ersättningar

Handlingarna finns även att läsa här:

  • Trafikverkets kontor i Gävle, receptionen, Redargatan 18
  • Hudiksvalls kommunhus, receptionen, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
  • Nordanstigs kommunhus, receptionen, Södra vägen 14, Bergsjö

Öppet Hus

Onsdag 8 februari klockan 17:00-20:30 är du välkommen till Öppet hus i Gamla kommunhuset på Backvägen 1, i Harmånger. Klockan 18.30 håller vi en presentation om innehållet i samrådshandlingen och du har möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika.

Samrådstid

Handlingen ställs ut mellan 30 januari och 5 mars 2023.

Synpunkter

Fram till den 6 mars 2023 kan du lämna synpunkter på samrådshandlingen 

  • via webbformuläret
  • via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investeringsprojekt, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer "TRV 2016/71881".

Hantering av synpunkter

Efter genomfört samråd sammanställer Trafikverket inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och arbetar vidare med de studerade alternativen. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt. En samrådsredogörelse är ett dokument som följer projektet och beskriver de yttranden som har kommit in samt Trafikverkets bemötande.

Efter samråd 2017 har vi fortsatt arbetet med en översyn av korridoralternativen och även utvärderat möjligheten att kombinera det östliga och västliga alternativen. Översynen syftar till att säkerställa att målstandard för dubbelspåret är möjlig att uppnå inom korridorerna. 

Vi har också bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att en förutsättning för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras. För den tillkommande västliga korridoren, tog vi under sommaren 2022 fram ett kompletterande samrådsunderlag för utredningsytan. Länsstyrelsen har tagit beslut om betydande miljöpåverkan i december 2022.

Att välja lämplig korridor 

Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Arbetet ska Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och gör en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter planerar Trafikverket att under 2024 ta ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt planering. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Tidplanen visar hur projektet kommer att planläggas, och när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Samråd för Kompletterande samrådsunderlag för tillkommande utredningsyta. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. Vi vill även att du bidrar med information om lokala förhållanden så att vi så tidigt som möjligt får bra kunskap om förutsättningarna.

Vi har bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att förutsättningarna för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras.

2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 16 december 2022

Arbetet med samrådshandling - val av lokalisering, innebär utvärdering av fem alternativa korridorer för ett nytt dubbelspår, inklusive tillkommande korridor väster om Harmånger.  Detta arbete har utmynnat i en samrådshandling som är klar. Samrådshandlingen består av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. 

Länsstyrelsens respektive kommunernas sammanvägda ståndpunkter om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Frågor och svar

Via den här länken hittar du övergripande information om vårt utredningsarbete för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan. Där finns också vanliga frågor med svar.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59