Logga in
Logga in

Flera län Stegskogen-Bäling

Mellan Stegskogen i Hudiksvalls kommun och Bäling i Nordanstigs kommun ska vi välja korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Vi ska välja korridor mellan Stegskogen och Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal) för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Om projektet

Vi utreder fem korridoralternativ, inklusive tillkommande korridor väster om Harmånger för dubbelspår mellan Stegskogen och Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal).

Efter samråd 2017 har vi fortsatt arbetet med en översyn av korridoralternativen och även utvärderat möjligheten att kombinera det östliga och västliga alternativen. Översynen syftar till att säkerställa att målstandard för dubbelspåret är möjlig att uppnå inom korridorerna. 

Vi har också bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att en förutsättning för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras. För den tillkommande västliga korridoren, tar vi nu fram ett kompletterande samrådsunderlag för den tillkommande utredningsytan, som sedan ligger till grund för ett beslut av länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan. 

Samrådshandling - Val av lokalisering, som utvärderar de fem alternativa korridorerna för ett nytt dubbelspår beräknas därefter vara klar för samråd i början av 2023. Den kommer att bestå av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. 

Att välja lämplig korridor 

Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och genomför geokalkyler för att jämföra kostnader och konsekvenser av påverkan på miljö, landskap och samhällsstruktur.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter fastställer Trafikverket den korridor som ska gälla. Den här processen kommer att ta några år och slutligt val av korridor beräknas till 2024. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Tidplanen visar hur projektet kommer att planläggas, och när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Samråd för Kompletterande samrådsunderlag för tillkommande utredningsyta. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. Vi vill även att du bidrar med information om lokala förhållanden så att vi så tidigt som möjligt får bra kunskap om förutsättningarna.

Vi har bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att förutsättningarna för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras.

2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan december 2022–januari 2023

Arbetet med samrådshandling - val av lokalisering, innebär utvärdering av fem alternativa korridorer för ett nytt dubbelspår, inklusive tillkommande korridor väster om Harmånger.  Detta arbete kommer att utmynna i en samrådshandling som beräknas vara klar i början av 2023 för samråd. Samrådshandlingen kommer att bestå av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. 

Länsstyrelsens respektive kommunens sammanvägda ståndpunkt om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59