Logga in
Logga in

Flera län Stegskogen-Bäling

Mellan Stegskogen i Hudiksvalls kommun och Bäling i Nordanstigs kommun ska vi välja korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 30 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Samråd för val av korridor är avslutat och vi planerar att göra ett slutligt val av korridor under 2024.

Om projektet

Samrådsredogörelsen är klar

Under samrådet inför valet av lokalisering på Ostkustbanan mellan Stegskogen och Bäling inkom ett 30-tal synpunkter från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Vi har nu sammanställt synpunkterna och svarat på dem i en samrådsredogörelse.

För att bemöta några av de inkomna synpunkterna har vi tagit fram en bilaga: 

  • Bilaga 1. PM Alternativa stationslägen Harmånger

Samrådsredogörelsen innehåller inga rekommendationer eller ställningstaganden kring korridoralternativen utan är endast en sammanställning av de synpunkter som Trafikverket fått in under samrådstiden.

Länk till Dokument där du hittar Samrådsredogörelsen med bilagor

Vi utreder fem korridoralternativ för dubbelspår mellan Stegskogen och Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal).

Efter samråd 2017 har vi fortsatt arbetet med en översyn av korridoralternativen och även utvärderat möjligheten att kombinera det östliga och västliga alternativen. Översynen syftar till att säkerställa att målstandard för dubbelspåret är möjlig att uppnå inom korridorerna. 

Vi har också bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att en förutsättning för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras. För den tillkommande västliga korridoren, tog vi under sommaren 2022 fram ett kompletterande samrådsunderlag för utredningsytan. Länsstyrelsen har tagit beslut om betydande miljöpåverkan i december 2022.

Att välja lämplig korridor 

Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och gör en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

Vi planerar att under 2024 ta ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt planering. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Tidplanen visar hur projektet kommer att planläggas, och när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Samråd för Kompletterande samrådsunderlag för tillkommande utredningsyta. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. Vi vill även att du bidrar med information om lokala förhållanden så att vi så tidigt som möjligt får bra kunskap om förutsättningarna.

Vi har bedömt att befintliga korridorer behöver kompletteras med ytterligare en korridor väster om Harmånger, så att förutsättningarna för en samlokalisering med framtida E4 kan studeras.

2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 16 december 2022

Arbetet med samrådshandling - val av lokalisering, innebär utvärdering av fem alternativa korridorer för ett nytt dubbelspår, inklusive tillkommande korridor väster om Harmånger.  Detta arbete har utmynnat i en samrådshandling som är klar. Samrådshandlingen består av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader. Under samrådet kommer du att kunna ta del av underlag och lämna synpunkter. 

Länsstyrelsens respektive kommunernas sammanvägda ståndpunkter om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Frågor och svar

Via den här länken hittar du övergripande information om vårt utredningsarbete för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan. Där finns också vanliga frågor med svar.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 71