Logga in
Logga in

Flera län Ådalsbanan, Sundsvall–Härnösand, ny sträckning

En järnvägsutredning är framtagen för linjerätning av enkelspåret på Ådalsbanan mellan Sundsvall-Härnösand. Nya förutsättningar har tillkommit vilket innebär att vi behöver kvalitetssäkra korridoren och etapperna.

Vad?

Järnvägskorridoren utreds vidare för att säkra att en ny järnvägslinje kan möta nya krav högre hastigheter, kortare resväg och högre kapacitet.

Varför?

Kustjärnvägen är ett viktigt stråk för Sverige och Europa. En ny sträckning på Ådalsbanan möjliggör ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Utredning och etappindelningen pågår. Det finns för närvarande ingen finansiering för en utbyggnad på sträckan Sundsvall-Härnösand.

Om projektet

Vi utreder även hur man kan smalna av delar av korridoren där kommun eller näringsliv har behov av att exploatera. Planeringen sker i samverkan med Sundsvalls, Timrå, Härnösands kommuner samt Region Västernorrland.

Vi har tagit fram ett förslag på en strategi för utbyggnad till dubbelspår där sträckan Timrå-Härnösand är den andra prioriterade sträckan, där bättre lutningsförhållanden kan möjliggöra kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg.

Bakgrund

Sträckan Sundsvall-Härnösand-Västeraspby är en del av Ådalsbanan som rustades upp 2003-2012. Den är kurvig med branta lutningar varför en ny järnvägsutredning gjordes. Järnvägsutredning genomfördes 2012-2014. Resultatet blev ett beslut om en korridor för ny enkelspårig sträckning. Med utgångspunkt i järnvägsutredningen pågick år 2015-2017 samordnad planering för att hitta lämpliga etappindelningar och en gemensam utbyggnadsordning samt precisering av järnvägskorridoren.

Vi har planerat tillsammans med Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland och länsstyrelsen Västernorrland.

Utbyggnaden finns inte med i gällande nationell plan för infrastrukturen 2018–2029, varför det är oklart när byggnation kan ske.

Tidplan

1 Utredning pågår Pågår

Kontakt

Håkan Åberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 88