Logga in
Logga in

Flera län Tjärnvik-Njurundabommen

Mellan Tjärnvik i Nordanstigs kommun och Njurundabommen i Sundsvalls kommun har vi tagit ställning för det västra alternativet till korridor för ett framtida dubbelspår.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Vi har tagit ställning för det västra alternativet till korridor mellan Tjärnvik och Njurundabommen.

Om projektet

Vårt ställningstagande vilar på en bedömning att den västliga korridoren sammantaget ger störst måluppfyllelse. En västlig korridor förordas även av länsstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län, Nordanstigs kommun och av Sundsvalls kommun.  Trafikverkets ställningstagande är inget beslut och kan därför inte överklagas.

Den västra korridoren som är 25-30 kilometer börjar i söder vid befintlig driftplats i Tjärnvik, korsar E4 planskilt och går väster om Gryttjestjärnen. Därefter vidare norrut lokaliseras dubbelspåret i ett E4-nära läge till strax norr om Armsjön. Korridoren fortsätter sedan längs E4 sedan väster om Skrängstasjön och väster om Njurunda kyrka för att sedan ansluta till befintligt järnvägsspår i Njurundabommen.

Att välja lämplig korridor

Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast för ett framtida dubbelspår, utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Vi gör analyser utifrån tidigare utredningar, inventerar och genomför geokalkyler för att jämföra kostnader och klimatbelastning för de olika sträckorna.

När våra utredningar var klara genomfördes samråd där alternativen presenteras och det fanns möjlighet att lämna synpunkter. Samråd hölls 15 mars-30 april 2021. Samrådsredogörelsen kan du ta del av under Dokument.

Nästa steg

Valet av korridor får ligga till grund för fortsatt planering, men det är oklart när vi kan påbörja nästa steg i planeringsprocessen. För att kunna gå vidare och utreda en mer exakt lokalisering, en placering av en järnvägslinje inom korridoren, måste etappen komma med i kommande nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

1 Samråd mars 2021–april 2021

Vi har tagit ställning för det västra alternativet som får ligga till grund för framtida planering.

Det är oklart när vi kan fortsätta med planförslag för vald korridor. För att kunna gå vidare och utreda en mer exakt lokalisering måste etappen komma med i kommande nationell plan för transportinfrastrukturen.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 71