Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Det här händer längs Ostlänken

Det är mycket arbete som pågår längst Ostlänken. Vi gör framsteg och når milstolpar med våra 13 järnvägsplaner, vi samverkar med de fem kommuner som järnvägen kommer att gå igenom och byggnation pågår på vissa delar.

Södertälje

Vi har genomfört en kompletterande granskning av järnvägsplanen genom Södertälje, Gerstaberg–Långsjön mellan 19 september till 18 oktober. Kompletteringen beror på att vi, efter granskningen i höstas, har arbetat om utformningen av Trafikplats Järna. Tack för allt engagemang och inkomna synpunkter! Synpunkterna tillsammans med våra svar kommer du att kunna läsa i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa milstolpe är att vi planerar att skicka in järnvägsplanen för fastställelse under första kvartalet 2023.

Trosa

Järnvägsplanen genom Trosa kommun, Långsjön–Sillekrog, ligger för fastställelseprövning. När vi snart går in i en ny fas i arbetet ser vi över organisationen för samverkan med kommunen och vi fortsätter arbetet med bygghandlingar och förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör.

För entreprenaden Projekt Vagnhärad (Gerstaberg–Sillekrog) deltar vi på marknadsdialoger i november, där vi träffar potentiella leverantörer inför upphandling av entreprenör i början av 2023.

Nyköping

I projekt Nyköpings resecentrum pågår förberedande arbeten med omläggningar av elledningar, bland annat på Borgaregatan, och ledningsomläggningar i Minninge bortom Lilla Kungsladugården. Det är inget som ger några större störningar för dig som närboende. Nästa steg är att upphandla en entreprenör som ska vara på plats till sommaren 2023.

Miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Sillekrog–Sjösa har godkänts av Länsstyrelsen Södermanland. Järnvägsplanen ställs ut för granskning mellan den 4 november - 4 december. Det är sista chansen för dig att lämna in dina synpunkter om projektet. Håll utkik på vår webbplats för mer information.

För entreprenaden Projekt Skavsta (Sillekrog–Skavsta) deltar vi på marknadsdialoger i november, där vi träffar potentiella leverantörer inför upphandling av entreprenör i början av 2023.

Norrköping

För sträckan Stavsjö–Loddby planerar vi just nu för ett skriftlig kompletterande avgränsningssamråd för vattenverksamheten. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda i mitten av november. Projekteringen för Ostlänken genom centrala Norrköping, delsträcka Loddby-Klinga inklusive lösning för nytt resecentrum fortsätter vi att arbeta med under hösten 2022.

Bygget av Norrköpings nya godsbangård pågår och vi genomförde en lyckad byggstartsceremoni i början av september. Godsbangården planerar att öppna för trafik i december 2024.

Linköping

Under våren 2022 tog vi ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Nästa steg i planeringen är att vi tar fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Genom att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som händer i projektet just nu.