Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg När vi bygger nytt tar vi hänsyn till klimat och miljö

Att bygga ny järnväg är en lång process där en del av arbetet handlar om miljöpåverkan och miljöanpassning. Trafikverkets vision är minimal klimat- och miljöpåverkan när vi bygger nytt.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och att kunna resa till jobb, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Resor och transporter påverkar naturen, luften, marken, vattnet, djurlivet och även oss människor. Trafikverket strävar därför efter tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Anpassad infrastruktur efter natur

I nedanstående film visar vi några exempel på hur Trafikverket anpassar infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön. De natur- och klimatåtgärder som visas i filmen liknar arbetet med klimat- och miljöpåverkan i projekt Ostlänken.

I den här filmen visar vi några exempel på vad Trafikverket gör för att anpassa infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön.

Ett fungerande landskap erbjuder en rad funktioner och värden som är livsnödvändiga för människors hälsa och välbefinnande. Järnväg innebär barriärer och störningar, men med god planering kan de också ge möjligheter.

Transportsystemet har stor påverkan på landskapet, inte minst genom byggande och förvaltningen av väg och järnväg. Vägar och järnväg innebär barriärer för djur och människor, trafiken orsakar störningar genom bland annat buller, viktiga livsmiljöer utraderas och värdefulla kulturarv skadas. Men Trafikverket har också en stor potentiell kraft till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och samband.

En väg eller järnväg är en del av landskapet. Vid lokalisering och utformning av en väg eller järnväg är kunskapen, om varför landskapet ser ut som det gör och förståelsen för hur det fungerar, avgörande. I Trafikverket används integrerad landskapskaraktärsanalys som analysmetod för att söka kunskap om hela landskapet.

Det gäller att göra rätt från början, det vill säga att planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under byggandet.

Riktlinje landskap

Riktlinje landskap är ett övergripande, styrande dokument för Trafikverkets verksamhet. Den ger uttryck för vad Trafikverket behöver göra för att åstadkomma en landskapsanpassad transportinfrastruktur. Den fångar vad Trafikverkets uppdragsgivare uttrycker i lagstiftning, direktiv, uppdrag och nationella målsättningar. De funktionella kraven i riktlinje ska säkerställa att Trafikverket inte fortsatt skapar samhällskostnader och bygger på miljöskulden i befintlig infrastruktur.

Vill du läsa mer om Trafikverkets arbete kring miljöanpassning kan du göra det via länkarna nedan:

Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd

Miljö och hälsa – så här jobbar Trafikverket

Natur, kultur och landskap

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Om projektet

Det är trångt i spåren samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras. Med Ostlänken ökar vi kapaciteten och gör plats för fler persontåg och godset får ökat utrymme på den befintliga järnvägen. När Ostlänken öppnar för trafik och fler godståg kan gå på den befintliga järnvägen avlastas vägnätet, vilket ökar andelen klimatsmarta godstransporter. Att separera gods- och persontåg ger en snabbare och punktligare resa för resenären, samt ökar möjligheten för både arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

När vi bygger Ostlänken bygger vi inte bara dubbelspår, utan gör även kompensationsåtgärder för miljön längs järnvägens sträckning.

Naturmiljö

Omfattande inventeringar och utredningar görs för att inhämta kunskap om värdefulla naturmiljöer och ekologiska samband. Utifrån denna kunskap utformas järnvägen med förebyggande och avhjälpande skyddsåtgärder så att negativa effekter och konsekvenser kan undvikas eller lindras.

Vid påverkan på vissa typer av naturmiljöer och objekt samt i samband med vissa miljötillstånd och dispenser där kvarstående skada på utpekade naturvärden orsakas arbetar vi för att kompensera påverkan genom att återskapa förlorade värden. Det kan till exempel handla om att lägga ut avverkade ädellövträd för insekter att bo i, att återskapa en stenmur eller plantera alléträd.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att det ska finnas hållbara förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. Naturen måste kunna återskapa resurser i minst samma takt som de används.

Arbetet för ekologisk hållbarhet innebär att vi gör aktiva, klimatanpassade och långsiktiga val i planeringen och genomförandet av Ostlänken. Den ekologiska dimensionen handlar om att förstå hur ekosystemen inom järnvägskorridoren bidrar till att upprätthålla livsnödvändiga funktioner, till nu levande och kommande generationer. Vi inventerar, analyserar och utreder de naturvärden som Ostlänken passerar för att skapa optimerade lösningar med hänsyn till lokala förutsättningar.

De här utredningarna ger oss kunskap om ekosystemen som möjliggör för ekologisk hållbarhet för Ostlänken:

  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Naturvärdesinventeringar
  • Kulturarvsanalyser
  • Fördjupad landskapsanalys

I den här filmen visas några exempel på Trafikverkets arbete kring ekologin längst Ostlänken.

Här kan du ta del av de miljökonsekvensbeskrivningar som finns inom Ostlänken: Dokument för Ostlänken.

Kontakt

Michelle Källman

Kommunikatör