Logga in
Logga in

Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd

Klimat handlar både om klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Vi jobbar även med att minska vår negativa påverkan inom biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, buller, vibrationer samt kulturmiljöer.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och resa till jobb, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Resor och transporter påverkar naturen, luften, marken, vattnet, djuren. Men också oss människor. Vi strävar därför efter tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Sju prioriterade miljöområden

Vårt miljöarbete är indelat i sju prioriterade miljöområden. De är kopplade till de miljökvalitetsmål som vi prioriterar. Miljöstyrningen ger ett långsiktigt effektivt miljöarbete för att nå och bibehålla tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Våra prioriterade miljöområden är:

  • Klimat- och energi, luftkvalitet, buller och vibrationer.
  • Landskap, vatten, material och kemiska produkter, förorenade områden och masshantering.
  • Åtgärdsområdet aktivt resande som påverkar människors hälsa positivt.

I området landskap ingår biologisk mångfald, kulturmiljö och god gestaltning. Det är tre inriktningar vars behov delvis överlappar och som kan förstärka varandra om de hanteras som en helhet. Vi arbetar därför integrerat med dessa frågor genom landskapsanpassad infrastruktur.

Klimatneutral infrastruktur 2040

Vi kan göra mycket för att minska utsläppen när vi ska bygga och underhålla vägar och järnvägar. Vi ställer därför krav på lägre utsläpp i fler och fler av de anläggningsarbeten som görs för vår räkning. Parallellt arbetar vi med en strategi för elektrifierade arbetsmaskiner.

Sveriges klimatmål är ett exempel på den ram som tillgängligheten måste hålla sig inom. Vi bidrar till klimatmålen med ökad transporteffektivitet, inte minst genom stora satsningar på järnväg och snabbladdare för elbilar i glesbygd. Vi ställer också klimatkrav på våra entreprenörer. Om vi samarbetar, har vi större möjlighet att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Intervju med Sven Hunhammar, miljödirektör.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om klimatarbete – hur bidrar Trafikverket?

Samhället är beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem där naturen utgör en grundsten. Vi arbetar med biologisk mångfald, skydd mot invasiva arter och artrika vägkanter.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om biologisk mångfald – hur bidrar Trafikverket?

Idag står vägtrafiken för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, detta är något som går att ändra på. En nyckelfråga är att få till en storskalig elektrifiering för att på så sätt uppnå Sveriges klimatmål.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om elektrifiering – hur bidrar Trafikverket?

Nyhet: Forskning bidrar till att reducera buller och vibrationer från järnvägen

För att möta dagen och framtidens krav på tystare järnväg jobbar Trafikverket tillsammans med tio andra infrastrukturförvaltare i Europa för att utveckla en ny produkt som reducerar ljudstyrkan.
Läs nyheten om forskning på vår branschwebb

Ta reda på mer om elbilar och laddning

Via länkarna nedan kan du läsa mer om elfordon, laddning och snabbladdning med fokus på personbilar.

Så jobbar vi med klimat, miljö och hälsa

Via länkarna nedan kan du som är intresserad läsa mer om vårt klimat- och miljöarbete eller se filmen om hur Färjerederiet planerar att ställa om till klimatneutral färjedrift.

Den årliga miljörapporten beskriver miljöpåverkan från transporterna i Sverige och Trafikverkets verksamhet, samt vad vi har gjort för att både minska miljöpåverkan och utnyttja möjligheterna till förbättring.

När klimatet förändras påverkas transportsystemet. Vi anpassar succesivt transportinfrastrukturen till klimatförändringarna. Det innebär att vi arbetar strategiskt och operativt med anpassning av infrastrukturen.