Logga in
Logga in

Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd

Klimatfrågan är viktig och handlar om att minska utsläpp av växthusgaser. Vi jobbar även med att minska vår negativa påverkan inom biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, buller och vibrationer samt kulturmiljöer.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och resa till jobb, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Resor och transporter påverkar naturen, luften, marken, vattnet, djuren. Men också oss människor. Vi strävar därför efter tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Sju prioriterade miljöområden

Vårt miljöarbete är indelat i sju prioriterade miljöområden. De är kopplade till de miljökvalitetsmål som vi prioriterar. Miljöstyrningen ger ett långsiktigt effektivt miljöarbete för att nå och bibehålla tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Våra prioriterade miljöområden är:

  • Klimat- och energi, luftkvalitet, buller och vibrationer.
  • Landskap, vatten, material och kemiska produkter, förorenade områden och masshantering.
  • Åtgärdsområdet aktivt resande som påverkar människors hälsa positivt.

I området landskap ingår biologisk mångfald, kulturmiljö och god gestaltning. Det är tre inriktningar vars behov delvis överlappar och som kan förstärka varandra om de hanteras som en helhet. Vi arbetar därför integrerat med dessa frågor genom landskapsanpassad infrastruktur.

Sveriges klimatmål är ett exempel på den ram som tillgängligheten måste hålla sig inom. Vi bidrar till klimatmålen med ökad transporteffektivitet, inte minst genom stora satsningar på järnväg och snabbladdare för elbilar i glesbygd. Vi ställer också klimatkrav på våra entreprenörer. Om vi samarbetar, har vi större möjlighet att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Intervju med Sven Hunhammar, miljödirektör.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om klimatarbete – hur bidrar Trafikverket?

Samhället är beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem där naturen utgör en grundsten. Vi arbetar med biologisk mångfald, skydd mot invasiva arter och artrika vägkanter.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om biologisk mångfald – hur bidrar Trafikverket?

Idag står vägtrafiken för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, detta är något som går att ändra på. En nyckelfråga är att få till en storskalig elektrifiering för att på så sätt uppnå Sveriges klimatmål.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om elektrifiering – hur bidrar Trafikverket?

Klimatmål i vår egen verksamhet

Vi kan göra mycket för att minska utsläppen genom de klimatkrav vi ställer när vi ska bygga och underhålla vägar och järnvägar. Parallellt arbetar vi med en strategi för elektrifierade arbetsmaskiner.

I anläggningsarbeten för vägar och järnvägar arbetar vi för minskad klimatpåverkan. Vårt mål är en klimatneutral infrastruktur 2040.
Vinnare Utmärkelse inom hållbar infrastruktur, Fyrspåret Malmö–Lund 

I färjeverksamheten strävar vi mot klimatneutral färjedrift senast 2045. 
Färjerederiets framtidsfilm om Vision 2045

Du kan läsa mer om Trafikverkets miljöarbete i rapporten Trafikverkets Miljörapport 2022. Rapporten beskriver miljöpåverkan från transporterna i Sverige och Trafikverkets
verksamhet, samt vad vi har gjort under 2022 för att både minska miljöpåverkan och utnyttja möjligheterna till förbättring. 
Trafikverkets miljörapport 2022 

Mer information om elfordon

Via nedanstående länkar kan du som ä'r intresserad läsa mer om ämnet elfordon.

Väg och järnväg

Via nedanstående länkar kan du som är intresserad läsa mer om Sveriges första permanenta elväg. Du kan också läsa mer om svensk järnväg.Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Karin Paulsson
Kommunikatör
Karin Paulsson