Logga in
Logga in
Den planerade tunneln för Ostlänken sträcker sig åtta kilometer mellan Stockholmsvägen och Klinga, under Motala ström, Himmelstalund och Borg. Foto: Kasper Dudzik

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Trafikverket utreder Ostlänkens tunnel under centrala Norrköping

Förutsättningarna för att bygga den cirka åtta kilometer långa tunneln för Ostlänken under centrala Norrköping är utmanande och nu utreder Trafikverket metoder för hur tunneln kan byggas på ett smidigt och säkert sätt.

Trafikverket har under lång tid gjort undersökningar av jord och berg i området för tunneln, för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det ser ut under markytan.

– Bergets kvalitet varierar och vi ser i våra provtagningar att det finns sprickzoner och vattenförande skikt. Utifrån den här informationen behöver vi utreda andra metoder för att kunna bygga tunneln på ett smidigt och säkert sätt, säger Daniel Palm projektledare på Trafikverket.

Komplexa projekt är kostsamma och tar tid

Ostlänken är Sveriges största infrastruktursatsning i modern tid. Innan Trafikverket kan börja bygga krävs noggrann planering, många utredningar, undersökningar och ett flertal tillstånd. För att möjliggöra järnvägens sträckning och minimera påverkan på omgivningen bygger Trafikverket cirka 25 procent av Ostlänken på bro eller i tunnel.

– Komplexa projekt är kostsamma och tar tid. Vi behöver ta hänsyn till många olika intressen när vi planerar och bygger Ostlänken. Att bygga tunnlar är utmanande men genom att bygga under mark minskar vi påverkan för de som bor och vistas i närheten av järnvägen och Norrköping har möjlighet att växa ovan mark, säger Daniel Palm.

Bara i Norrköping byggs två tunnlar, vardera cirka 8 kilometer, i centrala Norrköping och i Kolmården. I centrala Norrköping planerar Trafikverket för att tunneln ska passera under Motala ström och Himmelstalund, som mest 30 meter under marknivå.   

Samråd tillsammans med kommunen i höst

I november planerar Trafikverket att tillsammans med Norrköpings kommun bjuda in Norrköpingsborna till samråd om förslaget för utformningen och markanspråket för Ostlänken genom centrala Norrköping (exkluderat tunneln) samt kommunens detaljplaner för flera berörda områden. Tunneln kommer att samrådas separat i ett senare skede, preliminärt under hösten 2025.

– Tillsammans med kommunen planerar vi nu för hur staden och järnvägen ska mötas. Synpunkter från de som berörs av vår planering - närboende, företag och andra myndigheter - är viktiga för vårt fortsatta arbete, säger Daniel Palm.

Fakta om Ostlänken i Norrköping

Ostlänken genom Norrköpings kommun blir 43 kilometer lång. Trafikverket planerar för att byggnationen startar år 2026 med entreprenad Kolmården och i centrala Norrköping år 2028-2030.

Läs mer om Ostlänken i Norrköping