Logga in
Logga in

Östergötland Ny godsbangård i Norrköping

Vi bygger en ny, modern godsbangård som ger plats för Ostlänken och kommande stadsutveckling i Norrköping och förbättrar möjligheterna för gröna och smidiga godstransporter.

Vad?

En ny, signalreglerad och elektrifierad, godsbangård i Norrköping.

Varför?

En ny, modern godsbangård ger plats för Ostlänken genom Norrköping och bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i Sverige.

Nuläge

Byggnation pågår och nya godsbangården öppnar för trafik i slutet på 2024.

Om projektet

Norrköpings nuvarande godsbangård ligger centralt i staden, nära centralstationen. Genom att flytta godsbangården avlastas Norrköpings innerstad från buller och risker med farligt gods på järnväg. En avlastning av innerstaden från godstrafik underlättar också Norrköpings ambitioner för stadsutveckling och ökat bostadsbyggande. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer den nya järnvägen att gå genom platsen för nuvarande godsbangård samt även skära av industrispåren (Händelöspåret, Norra hamnspåret och Södra hamnspåret) till Händelö och den nya kombiterminalen i Norrköpings hamn. För att göra plats för Ostlänken bygger vi den nya godsbangården på Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan. 

Kartan visar godsbangårdens nuvarande och kommande placering. 

Se kartan över godsbangårdens placering i större format. 

Film som beskriver den nya godsbangården i Norrköping

Film som beskriver arbetet med Norrköpings nya Godsbangård

Se syntolkad version av filmen om Norrköpings nya godsbangård

 

Hållbara godstransporter

När vi bygger en ny godsbangård förbättrar vi kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Godsbangården har idag plats för 630 meter långa tåg, medan den nya godsbangården dimensioneras för tåg som är 750 meter långa. När godsbangården kan ta emot längre och fler tåg innebär det att mer last får plats på varje transport, vilket bidrar till både ökad effektivitet och minskat fossilberoende.

Mer gods på järnväg

Sverige har högt satta klimatmål för transportsektorn. Ett mål är att utsläppen ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010 års nivå. Trafikverket arbetar därför för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. När mer gods kan gå på järnväg och till sjöss kan vägnätet avlastas, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn.

Nyttan för Norrköping

Många företag har placerat sina verksamheter i Norrköpingsregionen utifrån möjligheterna till effektiva transporter. Därför har även Norrköpings hamn stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet, och för stadens och regionens roll och utveckling som logistikcentrum. I Norrköpings kommuns senaste översiktsplan har området kring den nya godsbangården pekats ut för etableringar av industrier för företag som kräver stora ytor och minst två av trafikslagen sjöfart, järnväg och väg.

Knutpunkt för godstrafik

Norrköping är utpekat som knutpunkt i Trafikverkets nationella transportplan, och godstrafiken hit beräknas öka i framtiden. Staden har ett fördelaktigt läge med närhet till stora produktions- och konsumtionsområden och ett strategiskt läge i den växande Östersjöregionen. För att Norrköping ska kunna fortsätta utvecklas som ett av Sveriges starkare logistiklägen är det viktigt att öka kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. 

Aktuellt just nu

Entreprenör är tilldelad uppdraget och påbörjade byggnationen hösten 2022.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i byggnationen av ny godsbangård i Norrköping.

2017 och 2018

I april 2017 och februari 2018 samrådde Trafikverket med särskilt berörda, allmänhet, kommuner och myndigheter om utformningen av ny godsbangård i Norrköping. 

2019

I februari 2019 ställdes järnvägsplanen för ny godsbangård i Norrköping ut för granskning. 

2020 och 2021

I oktober 2020 fastställdes järnvägsplanen för ny godsbangård i Norrköping och i april 2021 vann planen laga kraft.

2022

Byggnationen av godsbangården startar i september.

3 Godsbangården öppnar för trafik December 2024

Kontakt

Staffan Gustavsson

Projektledare, Norrköpings nya godsbangård

Telefon: +46 10-123 68 36