Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Nyköpings kommun

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg och nya resecentrum vid Skavsta och i centrala Nyköping.

Vad?

73 kilometer ny järnväg mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Nyköping

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Det blir också en cirka 11 kilometer lång ny järnväg via Nyköpings tätort som kallas bibana. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under planering.

 • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
 • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
 • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
 • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort
 • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar resecentrum
Karta med en röd linje som visar Ostlänkens sträckning genom Nyköpings kommun, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. I mitten syns bibanan som går via Nyköpings tätort.

Kartan visar Ostlänken genom Nyköping, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Vid Sjösa börjar bibanan som går via Nyköpings resecentrum i centrala Nyköping och fortsätter upp till Skavsta resecentrum.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Resecentrum ligger på bibanan och byggs vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. 

Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. 

Vi börjar bygga resecentrum 2022 och beräknar att det står klart 2027.

​Arbeten i närtid

 • Installation av grundvattenrör i närheten av järnvägsstationen sker under vecka 38. Rören används till infiltration av grundvatten för att säkerställa en stabil grundvattennivå under byggtiden. Arbetet pågår under tre dagar och buller förekommer dagtid, klockan 7-17, i perioder.
 • Omläggning av ledningar pågår för att göra plats åt den nya järnvägsanläggningen. Arbetsområdet är väster om väg E4 i området kring Minninge och i området där Hemgårdspassagen ska byggas. Vi beräknar att arbetena är klara i november 2023.
 • Fastigheter som bedöms bli påverkade av buller får åtgärder som ska minska buller. Åtgärderna beräknas vara klara i oktober 2023.

Information om Nyköpings kommuns arbeten finns på kommunens webbplats.

Film om hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut

Vi bygger två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa för att öka tillgängligheten. De två entrébyggnaderna ligger på varsin sida av spåret och byggs av tegel med mycket glas. Den bärande konstruktionen är inspirerat av det befintliga taket på perrongen. Både entrébyggnaderna och bussterminalen är inspirerade av historiska byggnader i Nyköping som också är byggda i rött tegel: nuvarande stationsbyggnad och Tingshuset. Vid den norra entrébyggnaden kommer det att finnas utrymme för att korttidsparkera med bil.

Det blir fler, bredare och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi bygger två nya passager, en för endast gående och en för både gående och cyklister, för att göra det tryggt och smidigt att ta sig under järnvägen. Passagen för gående och cyklister, Västra passagen, blir 8 meter bred, ljus och luftig med konstnärligt utsmyckade väggar. Hiss och trappor ansluter till mittplattformen från väster.

På andra sidan Västra passagen byggs terrasser i olika nivåer och en grönyta. Längs Norra Bangårdsgatan byggs en gång- och cykelväg som löper längs villorna. En ny allé ska planteras för att behålla grönskan i området.

Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om och blir längre och bredare med en fri höjd på 4,7 meter. Det innebär att den befintliga bron behöver rivas. Den södra delen av bron är planerad att rivas och byggas först, preliminärt 2024, och den norra delen är planerad att byggas året därpå. I samband med brobytena kommer Brunnsgatan att stängas av i kortare perioder, någon vecka åt gången, för att våra arbeten ska kunna utföras på ett tryggt sätt för de som vistas i närområdet. Kommunen bygger om Brunnsgatan, som får fler körfält och breda gång- och cykelbanor på båda sidorna.

Sillekrog–Sjösa

Sträckan är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett småbrutet skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. På denna sträcka planerar vi inga stationer eller tunnlar. Vi har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Sjösa–Skavsta och Skavsta resecentrum

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta består av cirka 22 kilometer ny järnväg, anslutningar till bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Nyköpingsåns dalgång på en hög, cirka 1400 meter lång bro. Denna järnvägsbro blir en av Ostlänkens längsta broar. Under bron passerar både väg 53 och väg 627.

Nytt resecentrum vid Skavsta flygplats

Vid Skavsta flygplats planeras ett framtida resecentrum där du kan byta mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten. Skavsta resecentrum är planerat att trafikeras av regionaltågen som kör på bibanan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Skavsta–Stavsjö

Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. Järnvägen går omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Bibana Nyköping

Bibanan blir en förgrening som går via tätorten och förbinder Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping.

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger delsträckan Nyköpings resecentrum som är egen järnvägsplan. Den östra delen av sträcka Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, vid Sjösa. Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg, och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Nyköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2014

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2016

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Bibana Nyköping

2019

 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2020

 • Fastställelse av järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum

2021

 • Digitalt samråd, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Digitalt samråd, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Digitalt samråd, delsträcka Bibana Nyköping
 • Järnvägsplan, delsträcka Nyköpings resecentrum, vinner laga kraft

2022

 • Byggstart Nyköpings resecentrum
 • Digitalt samråd, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplan, delsträcka Sillekrog–Sjösa, ställs ut för granskning

2023

 • Järnvägsplaner, delsträckorna Bibana Nyköping, Skavsta–Stavsjö och Sjösa–Skavsta ställs ut för granskning
 • Fastställelseprövning av järnvägsplaner, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Bibana Nyköping, Skavsta–Stavsjö och Sjösa–Skavsta

2022

 • Bullerskyddsåtgärder och ledningsomläggningar inför byggstart av Nyköpings resecentrum

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja bygga stambanan norrifrån, där planeringen kommit längst. Nedan ser du planerade tider för byggstart i Nyköpings kommun.

2022-2023

 • Nyköpings resecentrum

2026-2027

 • Delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Delsträcka Bibana Nyköping

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder.

Samverkan med Nyköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare, Nyköpings resecentrum

Telefon: +46 10-124 29 79

Anton Hedin

Projektledare, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Sjösa–Skavsta, Skavsta–Stavsjö samt Bibana Nyköping

Telefon: +46 10-123 52 12