Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Nyköpings kommun

Ostlänken i Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg och nya resecentrum vid Skavsta och i centrala Nyköping.

Vad?

63 kilometer ny järnväg mellan Sillekrog och Stavsjö, bibana via Nyköpings tätort, resecentrum i centrala Nyköping samt vid Skavsta flygplats.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken inom Nyköpings kommun består av fem järnvägsplaner. Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum har vunnit laga kraft. Resterande delsträckor är under slutförande.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Aktuellt

Den 15 april planerar vi att stänga passagerna över järnvägen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen och Sankt Annegatan i centrala Nyköping permanent. Det gör vi som en del i satsningen på ett modernt resecentrum i Nyköping och de gamla passagerna kommer senare att ersättas med tryggare passager. När passagen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen är stängd ger det oss möjlighet att arbeta inom järnvägsområdet. Vi kommer att riva delar av järnvägsanläggningen, samt bygga om en del inför den stora entreprenaden.

Ostlänken i Nyköping

Den nya dubbelspåriga järnvägen, mellan Sillekrog och Stavsjö, blir cirka 63 kilometer lång. Vi bygger också en cirka 11 kilometer lång bibana. Bibanan är en järnväg som går via Nyköpings tätort och förbinder Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den dubbelspåriga järnvägen.

Status för delsträckorna

 • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan. Järnvägsplanen är fastställd, men överklagad.
 • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum och anslutningar till bibanan. Järnvägsplanen kommer att gå på kompletterande granskning.
 • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan. Järnvägsplanen är inskickad till planprövning och inväntar fastställelsebeslut.
 • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort. Järnvägsplanen är inskickad till planprövning och inväntar fastställelsebeslut.
 • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar resecentrum. Järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

Kartan visar Ostlänken genom Nyköping, från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Vid Sjösa börjar bibanan som går via Nyköpings resecentrum i centrala Nyköping och fortsätter upp till Skavsta resecentrum.

Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Resecentrum ligger på bibanan och byggs vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Här blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa tryggt och smidigt. 

Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköpings kommun. Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan och kommunen hanterar frågorna kring resecentrum i sin detaljplan. 

Vi hade en gemensam byggstart med Nyköpings kommun i juni 2022. Vi bedömer att Trafikverkets entreprenad kommer att pågå till slutet av 2027, och att kommunens arbeten kommer att fortsätta under 2028.

Information om Nyköpings kommuns arbeten finns på kommunens webbplats.

Film om hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut

Animerad film som visar hur Nyköpings resecentrum kommer att se ut

Se en syntolkad version av den animerade filmen om Nyköpings resecentrum.

Vi bygger två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa för att öka tillgängligheten. De två entrébyggnaderna ligger på varsin sida av spåret och byggs av tegel och med mycket glas. Den bärande konstruktionen är inspirerad av det tidigare taket som funnits på perrongen. Både entrébyggnaderna och bussterminalen är inspirerade av historiska byggnader i Nyköping som också är byggda i rött tegel: nuvarande stationsbyggnad och Tingshuset. Vid den norra entrébyggnaden kommer det att finnas utrymme för att korttidsparkera med bil.

Det blir fler, bredare och längre plattformar som möjliggör att fler tåg kan gå. Vi bygger två nya passager, en för endast gående och en för både gående och cyklister, för att göra det tryggt och smidigt att ta sig under järnvägen. Passagen för gående och cyklister, Västra passagen, blir 8 meter bred, ljus och luftig med konstnärligt utsmyckade väggar. Hiss och trappor ansluter till mittplattformen från väster.

På andra sidan Västra passagen byggs terrasser i olika nivåer och en grönyta. Längs Norra Bangårdsgatan byggs en gång- och cykelväg som löper längs villorna. En ny allé ska planteras för att behålla grönskan i området.

Att bygga ett nytt resecentrum mitt i staden kommer att märkas

Du som bor och vistas i närheten kommer märka av våra stora arbeten i perioder. Dessa arbeten kan till exempel innebära buller, större mängd transporter till och från arbetsområdet eller att du blir hänvisad till andra gator eller sätt för att ta dig fram.

Vi strävar efter att hitta så bra lösningar som möjligt, i samarbete med Nyköpings kommun, för att våra arbeten ska påverka närboende, trafikanter och resenärer så lite som möjligt. Att undvika påverkan helt och hållet är svårt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Järnvägstrafiken kommer vara igång under stora delar av byggtiden, med undantag för ett antal kortare avstängningar för att kunna arbeta så smidigt och tryggt som möjligt.

Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om och blir längre och bredare med en fri höjd på 4,7 meter. Det innebär att den befintliga bron behöver rivas. Den södra delen av bron är planerad att rivas och byggas först, och den norra delen är planerad att byggas i nästa skede. I samband med brobytena kommer Brunnsgatan att stängas av i kortare perioder. Kommunen bygger om Brunnsgatan, som får fler körfält och breda gång- och cykelbanor på båda sidorna.

Sillekrog–Sjösa

Sträckan är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Vi har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Sillekrog och Sjösa.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Sillekrog-Sjösa.

Sjösa–Skavsta och Skavsta resecentrum

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta består av cirka 22 kilometer ny järnväg, anslutningar till bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats. Järnvägen passerar bland annat över Svärtaåns dalgång och Nyköpingsåns dalgång på broar för att minska påverkan på värdefulla naturmiljöer. 

Nytt resecentrum vid Skavsta flygplats

Vid Skavsta flygplats planeras ett framtida resecentrum där du kan byta mellan tåg, buss och flyg. Järnvägen har därför placerats så nära flygplatsens terminalbyggnad som möjligt för att underlätta smidiga byten. Skavsta resecentrum är planerat att trafikeras av regionaltågen som kör på bibanan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Sjösa och Skavsta.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Sjösa-Skavsta.

Skavsta–Stavsjö

Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. Järnvägen går omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut mellan Skavsta och Stavsjö.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Skavsta-Stavsjö.

Bibana Nyköping

Bibanan blir en förgrening som går via tätorten och förbinder Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den dubbelspåriga järnvägen. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping. 

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger delsträckan Nyköpings resecentrum som är egen järnvägsplan. Den östra delen av sträcka Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, vid Sjösa. Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg, och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur sträckan Bibana Nyköping kan se ut.

Se en syntolkad version av den animerade filmen för Bibana Nyköping.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Nyköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2014

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2016

 • Samråd, delsträcka Nyköpings resecentrum

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Samråd och öppet hus, delsträcka Bibana Nyköping

2019

 • Järnvägsplan ställs ut för granskning, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Järnvägsplan prövas för fastställelse, delsträcka Nyköpings resecentrum

2020

 • Järnvägsplan fastställs, delsträcka Nyköpings resecentrum

2021

 • Digitalt samråd, delsträcka Sillekrog–Sjösa
 • Digitalt samråd, delsträcka Skavsta–Stavsjö
 • Digitalt samråd, delsträcka Bibana Nyköping
 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Nyköpings resecentrum

2022

 • Byggstart, delsträcka Nyköpings resecentrum
 • Digitalt samråd, delsträcka Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplan ställs ut för granskning, delsträcka Sillekrog–Sjösa

2023

 • Järnvägsplaner ställs ut för granskning, delsträckorna Bibana Nyköping, Skavsta–Stavsjö och Sjösa–Skavsta
 • Järnvägsplaner prövas för fastställelse, delsträckorna Sillekrog–Sjösa, Bibana Nyköping, Skavsta–Stavsjö och Sjösa–Skavsta

2022–2024

 • Bullerskyddsåtgärder och ledningsomläggningar inför byggstart av Nyköpings resecentrum

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2022–2027

 • Byggstart för Nyköpings resecentrum (järnvägsplan Nyköpings resecentrum). Starten av de stora arbetena inom utförandeentreprenaden, är planerade att starta 2024.

2024/2025–2033/2034

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenaden Skavsta (järnvägsplan Sillekrog–Sjösa, järnvägsplan Sjösa–Skavsta). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.
 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenaden Ålberga (järnvägsplan Skavsta–Stavsjö). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

2027–2031

 • Planerad byggstart för utförandeentreprenaden Nyköpings bibana (järnvägsplan Bibana Nyköping).

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder.

Samverkan med Nyköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare Nyköpings resecentrum

Anton Hedin

Projektledare järnvägsplaner