Logga in
Logga in

Sydostlänken Nationell plan 2022-2033

Regeringen beslutade den 9 mars 2023 om byggstart för infrastrukturprojektet Sydostlänken med möjlig byggstart 2028–2033.

Den nationella planen för transportsystemet beslutas av regeringen. Det är regeringen som gör prioriteringar om vad som ska göras gällande infrastrukturens vidmakthållande och utveckling. Sydostlänken finns med som ett utpekat projekt i regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2022-2033. Trafikverket har fått i uppdrag att planera och bygga Sydostlänken. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-2028.

Möjlig byggstart 2028-2033

Regeringen fattade den 9 mars 2023 beslut om byggstart för infrastrukturprojektet Sydostlänken. Vilket innebär att vi placeras i en byggstartsgrupp med möjlighet till byggstart 2028–2033. Att vi placerats i en byggstartsgrupp är inte samma sak som att få ett byggstartsbeslut, för det krävs en lagakraftvunnen järnvägsplan. Det har vi inte än.

I beslutet ingår upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström och byggnation av ny bana Olofström-Blekinge kustbana.

Vilket syfte har Sydostlänken?

Syftet med att bygga ut Sydostlänken är att uppnå en ökad kapacitet, flexibilitet och robusthet i transportsystemet. Detta gör vi genom att knyta samman Södra stambanan och Blekinge kustbana med koppling till Karlshamns hamn. Vi ska också möjliggöra för hållbara transporter genom utökad gods- och persontrafik på järnväg, samt att avlasta Södra stambanan.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50