Logga in
Logga in

Flera län Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Vad?

Älmhult–Olofström–Blekinge kustbana, kallad Sydostlänken, planeras för framtida tågtrafik.

Varför?

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen. Villkoren för godstrafik förbättras till och från Blekinges hamnar. Persontrafik Blekinge-Småland-Skåne möjliggörs.

Nuläge

Uppdatering av järnvägsplan, delen Olofström-Blekinge kustbana.

Om projektet

Sydostlänken (totalt 59 km) ska möjliggör både för person och godstrafik på sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana. Detta innebär:

 • dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström (41 km) elektrifieras och rustas upp.
 • dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn (18 km) byggs. 
 • att utöver befintliga stationer i Älmhult och Karlshamn utreds nya stationer för resandeutbyte i Olofström, Lönsboda och Vilshult.
 • att projektet möjliggör både person och godstrafik på sträckan.

Trafikverket får ett planeringsunderlag från berörda kollektivtrafikmyndigheter. För Sydostlänken kommer planeringsunderlaget från Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg, som vi planerar efter. Det är dessa myndigheter som bestämmer hur banan sedan ska trafikeras. Trafikverket tar inga beslut på stationernas läge.

Kostnader för stationer och resandetrafik i hela Sverige betalas genom den regionala planen och från enskilda kommuner. Det betyder i praktiken att det är Skånetrafiken,  Blekingetrafiken och Länstrafiken Kronoberg samt berörda kommuner som bekostar nya stationer och det är också de som bestämmer var och när tågen stannar för Sydostlänken. Trafikverket planerar och bygger utifrån deras planeringsunderlag.

I dagsläget har Trafikverket fått till sig underlag där man från kollektivtrafikmyndigheterna önskar stationer i:

 • Lönsboda
 • Vilshult
 • Olofström

För att förändra detta kan man kontakta sin kommun och försöka få dem att engagera sig i frågan eller så kontaktar man kollektivtrafikmyndigheterna direkt.

Nationell plan 2018-2029

Sydostlänken finns med som ett utpekat projekt i regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029.

Det är regeringen som beslutar om den nationella planen för transportsystemet, det vill säga vilka prioriteringar som ska göras gällande infrastrukturens vidmakthållande och utveckling. Sydostlänken finns med som ett utpekat projekt i regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029. Trafikverket har fått i uppdrag att planera och bygga Sydostlänken. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande nationella plan.

Sydostlänkens betydelse för näringslivet

Sydostlänken skapar bättre rörlighet för näringslivet, både för:

 • kompetensförsörjningen. Det blir större utbud av arbetsmarknad, utbildning, kultur, shopping och evenemang.
 • transporter av gods till och från Volvo i Olofström och hamnen i Karlshamn.
 • förbindelsen som blir ett steg i utvecklingen av trafikslagsövergripande transportlösningar mellan järnvägssystemet och sjöfarten. 
 • järnvägens villkor för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien.
 • persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne som möjliggörs.
 • befintligt stråk som avlastas:
  - Blekinge kustbana
  - Skånebanan
  - Södra stambanan. 

Detta gynnar näringslivets utveckling och kommer samtidigt att bidra till en attraktiv, växande och hållbar region. 

Vad händer nu?

Plankorsningen du brukar använda kan vara stängd eller bevakad med vakt på sträckan Älmhult-Olofström. Var uppmärksam och planera din resa. 

Tidpunkt: Från och med kväll 16 juni till och med förmiddag 18 juni.

Den 17 juni ska Trafikverket genomföra mätningar på järnvägen mellan Älmhult och Olofström med hjälp av ett mätningståg. Detta för att hämta in information inför en framtida hastighetshöjning på banan i samband med att den planeras bli en del av Sydostlänken. Eftersom tåget kommer köra på tider då spåren normalt inte trafikeras kommer flera plankorsningar att stängas för att förebygga olyckor.

Hur kan du bli påverkad?
Berörda plankorsningar stängs på kvällen den 16 juni och öppnar igen på förmiddagen den 18 juni 2022. De plankorsningar som bevakas med vakt kommer att stängas cirka 2 h på förmiddagen och 2 h på eftermiddagen den 17 juni. Vi ber er att vara uppmärksamma och ta god tid på er, planera din resa om just den plankorsning du brukar passera har stängs eller bevakas med vakt.

Här nedan ser du om plankorsningen är stängd eller har vakt:
Fälhult N-Stängs
Fälhult – vakt
Stränghult N och S – vakt både i N och S
Vakövägen – vakt
Hökön N – stängs
Sågverksvägen – vakt
Hökön S – vakt
Torpet - stängs
Skinnemyra - vakt
Duvult – vakt
Gisslaboda – vakt
Fröatorpsvägen – stängs
Kullan – stängs
Släggvägen – stängs
Vilshult N – vakt
Vilshult S – stängs
Hermanssonsväg - vakt
Skrapsjövägen – stängs
Alla ägovägar och skogsvägar som har skyltning kryssmärke stängs.

Väg 23 blir inte påverkad av arbetet, vägen är körbar under hela tiden. De plankorsningar som regleras med ljus- och ljudsignal samt har bom kommer vara oförändrade, dvs det skydd som finns på plats gäller.

Kartbild på plankorsningarnas läge (ägo- och skogsvägar ej med).

Olofström-Blekinge kustbana

Just nu arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan för ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana.

I utredningsarbetet har vi nu tagit fram en samrådshandling gällande val av lokalisering, för ny järnväg i utredningsområdet mellan Olofström och Blekinge kustbana. Samrådshandlingen beskriver utredningsområdet och föreslagna korridorer. Denna skickades i början av april 2022 tillsammans med samrådsredogörelse till berörda kommuner; Olofström, Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla samt länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län för deras synpunkter.

Efter att berörda kommuner och länsstyrelsen inkommit med sina ställningstaganden så kommer Trafikverket att fatta beslut på vilken korridor som ska arbetas vidare med. Vi planerar för att detta beslut - val av lokalisering, vilken korridor som väljs, ska fattas under sommaren 2022. I samband med detta planerar vi att hålla ett informationsmöte med allmänheten. 

När beslut fattats på val av lokalisering, korridor, så kommer Trafikverket att arbeta vidare med att ta fram planförslag och miljökonsekvensbeskrivning där placering och utformning i korridoren beskrivs i detalj.

Med- och samfinansiering

De åtgärder som behövs för att kunna köra persontrafik som till exempel stationer kommer med- och samfinansieras av berörda kommuner och regioner. Även Volvo Cars och Karlshamns Hamn medfinansierar berörda delar utifrån sina verksamheters behov och nyttor. Detta innebär att Trafikverket och aktörerna tillsammans tar ansvar för genomförande och finansiering av Sydostlänken.

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen. 

Delar av Järnvägsutredningen mellan Olofström och Blekinge kustbana från 2013 uppdateras just nu eftersom det idag finns en ny planlagstiftning och förutsättningarna i utredningsområdet har förändrats. Detta arbete startar med att ta fram en järnvägsplan och i den ingår "Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ", även kallad "Lokaliseringsutredning". Här kommer vi nu inventera utredningsområdets förutsättningar och därefter kommer vi förutsättningslöst att generera korridorer. Korridorerna kommer därefter att utredas vidare utifrån olika perspektiv. Utredningen ger oss underlag för att sedan ta beslut på vilken korridor vi kommer att arbeta vidare med i fortsatt planläggning.

Karta

Karta utredningsområde Olofström-Blekinge kustbana

Tidsplan

Under 2022 påbörjas en järnvägsplan för Olofströms bangård. Inför detta arbetet upphandlas en konsult.

Färdigställande av samrådshandling samt samrådsredogörelse, som i början av april skickas till berörda kommuner samt Länsstyrelser för deras synpunkter.

Val av korridor och informationsmöte med allmänheten.

Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027-28, under förutsättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande nationella plan.

Frågor och svar

Trafikverket har tagit fram förslag på korridorer i det utpekade utredningsområdet. Korridorer finns att se här på hemsidan under "Dokument". I dagsläget vet vi inte var i de framtagna korridorerna  som linjen kommer att placeras.

Alla som blir berörda inom utredningsområdet kommer att få brev om inbjudan för samråd och hur de kan lämna synpunkter. Du kan alltid kontakta projektledaren för Sydostlänken, se kontaktuppgifter.

Placering av mötesspår fastställs i de kommande järnvägsplanerna, ungefärliga lägen föreslås schematiskt i kapacitetsutredningen som finns på hemsidan. Tidpunkt för detta vet vi inte idag. Trafikverket planerar för stationer enligt översiktskarta på hemsidan.

Om järnvägen byggs nära en bostadsfastighet är Trafikverket skyldig att bullerskydda fastigheten om buller anses överskrida fastställda riktvärden, tex bullerplank eller att man sätter in flerglasfönster. Man gör beräkningar på förväntat buller och så tar man fram förslag på lämpliga åtgärder vilket kan vara tex bullerplank eller byta av fönster. Om fastigheten inte bedöms kunna tjäna sitt syfte som lämpligt bostadshus efter byggnationen så löser Trafikverket in fastigheten men i första hand försöker man skydda fastigheterna så långt det är möjligt. Sådana beslut tas utifrån varje enskilt fall.

I framtagen kapacitetsanalys som finns på projektets hemsida under ”Dokument” beskriver vi prognosen för trafiken.

Du kan där läsa om ”För godstrafiken har det i utredningen antagits 40 godståg mellan Älmhult och Olofström samt 20 stycken mellan Olofström och Blekinge Kustbana per vardagsmedeldygn. Mellan anslutningen och Karlshamn de 20 godstågen plus fem av de tio som idag trafikerar Blekinge kustbana".

Därutöver tillkommer persontrafik och det är Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken som beslutar hur tidtabell kommer att se ut men man har planerat för timmestrafik under dagen i detta ännu tidiga skede.

Maxhastighet kommer att vara 160 km/h.

Trafikverket ersätter inte generella värdeminskningar utan man ersätter intrång i fastigheter. Det gäller generellt i Sverige vid om- och nybyggnad av väg och järnväg.

Sydostlänken är i ett sådant tidigt skede att vi endast kan besvara ersättningsfrågor i de enskilda fallen väldigt generellt. Varje enskilt fall är unikt. Hur och om järnvägen påverkas vet vi inte ännu.

Vi tittar på olika tekniker gällande hur vi kan bygga Sydostlänken och här tittar vi även på, så kallade landbroar, för att se om detta hade varit lämpligt för Sydostlänken.

För mer information om landbroar, googla ”landbroar” och ”DN” så finns där artiklar kring detta som du kan fördjupa dig i om intresse finns.

Längs denna befintliga sträckan Älmhult-Olofström ser vi inga alternativa dragningar, men det kommer att bli aktuellt med några kurvrätningar för att kunna uppnå hastighet på 160 km/h samt att elektrifiera sträckan.

Vi planerar också för att öka säkerheten utmed den befintliga banan mellan Älmhult och Olofström genom att bygga om plankorsningar.

Det är Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Länstrafiken Kronoberg som avgör hur de vill trafikera banan, dvs hur ofta, vilka möjligheter till byten etc. Det som vi planerar för är att det skulle kunna gå ”timmestrafik”.

Anslutningen till Blekinge Kustbana är tänkt som ett så kallad triangelspår, det vill säga ett spår med koppling mot Kristianstad och ett spår mot Karlshamn.

Hur persontågen väljer att trafikera är upp till Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Länstrafiken Kronoberg. Man har sagt hittills att man tänker sig persontrafik mot Karlshamn men tidtabeller styr inte Trafikverket i utan det är som sagt Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Länstrafiken Kronoberg som beslutar vart tågen ska gå och hur bytesmöjligheterna ser ut. Trafikverket har i uppdrag att bygga så att järnvägen kan trafikeras för persontrafik.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50