Logga in
Logga in
Genrebild på ett järnvägsspår Foto: Jan Kansanen

Sydostlänken Trafikverket har kostnadsbedömt Sydostlänken och ny föreslagen totalkostnad är cirka 6 421 miljoner kronor

Den 18 januari 2024 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att med beaktande av samhällsekonomiska nyttor identifiera och om möjligt vidta lämpliga kostnadsreducerande åtgärder för projekt Sydostlänken.

Uppdraget till regeringen är nu inskickat och i rapporten föreslår Trafikverket ett antal förändringar i projektet Sydostlänken, som förväntas minska kostnaderna med cirka 587 miljoner kronor. Ny föreslagen totalkostnad är cirka 6 421 miljoner kronor där 5 521 miljoner kronor finansieras i nationell plan.

Bakgrunden till beslutet var att Trafikverket i byggstartsrapporteringen till regeringen konstaterat kostnadsökningar på ca 10 %.

Under arbetet med kostnadsbedömningen konstaterade Trafikverket att några av åtgärderna i projektet hade blivit dyrare. 

- Vi är i en fas i projektet nu där vi har möjlighet att utreda de olika åtgärderna mer i detalj, då blir det också lättare att göra kalkyler som är mer tillförlitliga. I Sydostlänkens fall betyder det tyvärr att några av åtgärderna blivit dyrare än vad vi räknat med tidigare, säger Anna Wildt-Persson, direktör södra regionen, Trafikverket.

För att komma ner i totalkostnad föreslår Trafikverket nu fyra förändringar för Sydostlänken. De presenteras i den rapport som lämnas in till regeringen idag den 26 april. Tillsammans förväntas de minska kostnaderna med cirka 587 miljoner kronor. De föreslagna förändringarna innebär:

 • Att planerat triangelspår i Älmhult inte byggs. 
  Konsekvens: Det kommer ge längre ledtider för godstrafiken och skapa högt kapacitetsutnyttjande på Älmhults bangård men även påverka trafiken på Södra stambanan. Triangelspåret kan dock byggas i senare skede. 
  Bedömd kostnadsbesparing: 410 miljoner kronor.
 • Att tre plankorsningar inte ersätts med planskildheter. 
  Konsekvens: De tre plankorsningarna längs befintliga sträckan Älmhult-Olofström uppfyller gällande regelverk och att dessa bibehålls påverkar inte järnvägstrafikeringen negativt. Däremot förbättras inte trafiksäkerheten och framkomligheten försämras på väg. Befintliga plankorsningar kan byggas om till ljud- och ljusanläggningar för ökad säkerhet. 
  Bedömd kostnadsbesparing: 52 miljoner kronor.
 • Att antalet mellanblockssignaler minskas.
  Konsekvens: Mellanblock finns för att kunna köra tåg tätare efter varandra och ger god effekt på banor med blandtrafik. Färre mellanblockssignaler ger sämre återställningsförmåga vid störningar. 
  Bedömd besparing: 25 miljoner kronor.
 •  Att planerat utdragsspår i Stilleryd utgår.
  Konsekvens: Det ger begränsningar i trafikering av bangården under belastade tider på dygnet. Spåret kan byggas i ett senare skede när trafiken utvecklats. 
  Bedömd kostnadsbesparing: 100 miljoner kronor.

- De ekonomiska ramarna är tuffa och vi måste förhålla oss till de medel vi har. Kostnadsstyrning är en av Trafikverkets viktigaste frågor. När det gäller de föreslagna förändringarna för Sydostlänken ser vi att vi ändå kan bibehålla funktionaliteten för både person- och godstrafiken, även om kapacitet och ledtider påverkas, säger Anna Wildt-Persson.

Sedan tidigare har även ett arbete med att se över sam- och medfinansiering för projektet pågått. En majoritet av avtalen har nu undertecknats med kommuner och regioner. Det arbetet har ingen direkt koppling till kostnadsöversynen men leder i förlängningen ändå till att delar av projektet inte behöver finansieras i den nationella planen. Totalt beräknas sam- och medfinansieringen uppgå till 900 miljoner kr. Med kostnadsbesparingarna på ca 587 miljoner innebär det att ny totalkostnad för hela Sydostlänken förväntas bli 6 421 miljoner kronor. Av dessa föreslås 5 521 miljoner finansieras i den nationella planen för transportinfrastruktur, en ökning med 6 % jämfört med tidigare kostnadsbedömning.

- Det är nu upp till regeringen att ta ställning till underlaget vi skickat in och besluta hur de vill att Sydostlänken ska fortskrida. Från Trafikverkets sida tror vi på en byggstart under perioden 2028–2030. I väntan på beslut kommer vi fortsätta arbeta vidare som tidigare för att inte tappa viktig tid, avslutar Anna Wildt-Persson.

Rapport om förnyat underlag till regeringen

Frågor och svar om Sydostlänken

Sydostlänken har stor betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

När det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Sydostlänken finansieras i nationell plan och genom sam- och medfinansiering av regioner, kommuner och näringsliv.

Funktionalitet utifrån tänkt nytta måste finnas kvar i förhållande till objektet i nationell plan. Det är en viktig del att ha kostnadskontroll men det måste vara med bibehållen funktionalitet.

I avvaktan på ett beslut har Trafikverket valt att pausa arbetet med nysträckningen Olofström-Blekinge kustbana. Vi gör bedömningen att detta kommer att påverka tidplanen för projektet, men vet inte i dagsläget omfattningen av fördröjningen. När Trafikverket fått regeringens besked är vi väl förberedda på fortsatt arbete i projektet. Samtidigt arbetar vi vidare med de andra delarna som ryms inom programmet, precis som tidigare.

Regeringens beslut tas efter att Trafikverket levererat underlaget den 26 april 2024. Regeringen har för avsikt att skyndsamt bereda frågan.

Vår förhoppning är att byggstarten inte ska behöva påverkas alltför mycket. Men det beror på vad regeringen beslutar. Om de bestämmer att vi ska gå vidare med våra föreslagna åtgärder räknar vi med att kunna sätta spaden i marken någon gång mellan 2028-2030.

Nej, det innebär inga förändringar för persontrafiken.

Ja, det blir fortfarande persontrafik. Trafikverket har föreslagit åtgärder som inte påverkar objektets ändamål, dvs att gods och persontrafik skall kunna transporteras mellan Älmhult och Karlshamn.

Det innebär att det kommer att dröja längre innan Trafikverket kan ge svar på vilka markägare som påverkas och hur. Vi förstår att detta kan vara frustrerande att gå och vänta på svar. Vi arbetar på så fort vi kan med de delar vi kan påverka och hoppas att regeringen tar ett beslut om byggstart inom kort.