Logga in
Logga in

Blekinge Väg 27, Backaryd–Hallabro, mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, vidare till Borås och Göteborg. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi en ny förbifart öster om Backaryd.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg med mitträcken förbi Backaryd till Hallabro.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Backaryd.

Nuläge

Byggskede

Om projektet

Mellan Backaryd och Hallabro ska vägen byggas om i befintlig sträckning, och förbi Backaryd förläggs vägen i ny sträckning öster om samhället. Trafiksituationen och boendemiljön inne i Backaryd blir bättre när genomfartstrafiken istället går utanför samhället. Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar, de vägarna får ingen förbindelse med den nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning.

Hela sträckan är cirka 7 km lång och blir en mötesfri väg med mitträcke. Mötesfri väg ger betydligt bättre trafiksäkerhet och minskar antalet allvarliga trafikolyckor. Det blir också stora vinster för framkomligheten på sträckan.

Bakgrund

Den nuvarande trafiken genom Backaryd utgör ett problem för de boende och den låga hastigheten genom orten medför fördröjningar för genomfartstrafiken. Mellan Backaryd och Hallabro är profilstandarden låg med låg trafiksäkerhet vilket även medför svårigheter att köra om.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Total byggtid bedöms till cirka två år beroende på hur entreprenören väljer att lägga upp genomförandet. Under byggtiden kommer trafikpåverkan tidvis att vara stor främst på väg 27 mellan Backaryd och Hallabro där ombyggnation kommer ske i befintlig vägsträckning.

Samordnas med ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Projektet samordnas med ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst i korsningen mellan väg 27 och E22, vilket alltså även kommer att drivas av PEAB Anläggning AB.

Läs mer om ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Fler projekt på väg 27 genom Blekinge

Sträckan Backaryd-Hallabro är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Läs om väg 27 förbi Hallabro

Drönarflygning

Drönarflygning 23 november 2023. En drönare flyger över det pågående bygget av väg 27 förbi Backaryd till Hallabro. Drönaren startar i projektets södra del och flyger norrut i lugn takt. Flygningen sker över pågående schakt- och fyllområden och vi ser även ett antal pågående brobyggnationer. Längs de fyra första kilometrarna i söder genomförs projektet i nysträckning emedan de tre norra kilometrarna genomförs i befintlig vägsträckning. Filmen saknar ljud.

Tidplan

1 Planläggning 2017–2021

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad skickades ut i september 2021 och anbud från entreprenörerna lämnas senast i mars 2022.

PEAB Anläggning AB har fått totalentreprenaden för projektet. Under våren 2023 påbörjas anläggningsarbetena. Vi beräknar att kunna öppna vägen sommaren 2025.

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25