Logga in
Logga in

Skåne E22, Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), ny anslutning

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra är hårt belastad och vid rusningstrafik uppstår ofta köbildning. För att avlasta trafikplats Lund Norra planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon.

Vad?

Ny väganslutning till E22 vid Ideon och additionskörfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att minska köbildning och risk för olyckor.

Nuläge

Vi planerar att skicka ut ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad sommaren 2024.

Om projektet

I dag blir det ofta köbildning vid rusningstrafik i norrgående körfält då stor andel av trafiken kör av i Lund Norra. Trafikflödet ligger nära kapacitetsgränsen. Den kraftiga uppförslutningen gör det svårt för lastbilar att accelerera vilket bidrar till problemen.

Lunds stad planerar förtätning av Ideon-området och utbyggnad av den nya stadsdelen Brunnshög. Detta medför en ökad trafikbelastning som hotar framkomligheten på E22. E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt.

Tillsammans med Lunds kommun planerar vi en ny anslutning till E22 vid Ideon för att avlasta Lund Norra och möjliggöra utvecklingen av Ideon-området. Med en ny anslutning minskar risken för köbildning, trafikolyckor och framkomligheten på E22 säkerställs. Samtidigt förbättras kollektivtrafikens framkomlighet.

På grund av höga trafikflöden och komplex trafikmiljö med många växlingsrörelser mellan körfält kommer hastigheten på E22 att sänkas till 100 km/h.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad som vi planerar att skicka ut till midsommar 2024.

Projektet omfattar

  • Ett additionskörfält i varje riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
  • Trafikplats Lund Norra kompletteras med ny avfartsramp från E22 till Ideon-området för trafik i norrgående riktning.
  • Ny bro för avfartsramp till Ideon-området.
  • Trafikplats Lund Norra kompletteras även med en påfartsramp i södergående riktning från Ideon-området.
  • Cirkulationsplats på Scheelevägen.
  • Ny bro över Tunavägen.
  • Ny gång- och cykelbro över E22 vid Hardebergaspåret.
  • Bullerskyddsåtgärder längs stora delar av sträckan.

Ny anslutning till Ideon

Trafikverket har beslutat att gå vidare med alternativ B i samrådsunderlaget vilket innebär att anslutning sker till Scheelegatan genom Medicon Village-området.

På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser måste tillkommande körfält, så kallat additionskörfält, byggas mellan de nya av- och påfarterna vid Ideon och av- och påfarterna vid trafikplats Gastelyckan. Ett additionskörfält är ett körfält som sträcker sig endast mellan en påfart- och en avfart och gör att påkörande fordon som ska köra av i nästkommande trafikplats inte behöver byta körfält och störa den genomgående trafiken.

Detaljplan

Eftersom en vägplan inte får strida mot gällande kommunala detaljplaner har Lunds kommun upprättat en detaljplan för projektet. Detaljplanen som benämns Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats Ideon) har vunnit laga kraft. Länk till Lunds kommun.

Trafikverket i samarbete med Lunds kommun

Tät samverkan med Lunds kommun när vi bygger.

Trafikverket ansvarar för de delar som kopplas till E22: nya körfält, ny avfart, broar och bullerskyddsåtgärder. Lunds kommun bygger cirkulationsplatser, gator och cykelvägar som kopplas till den nya avfarten till E22. Lunds kommun står för sina egna kostnader men medfinansierar också den nya avfarten upp till överenskommen nivå om 20 procent. Länk till Lunds kommun.

Tidsplan

1 Vägplanen vann laga kraft 2020-04-30

Vi planerar att skicka ut ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör innan midsommar 2024 och att vi  har ett kontrakt skrivet februari 2025.

3 Byggnation Våren 2025–2028

4 Planerad trafikpåverkan Efter sommaren 2026

Kontakt

Wali Hamid

Projektledare

Telefon: +46 10-124 15 83