Logga in
Logga in

Stockholm Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom att bygga in spårområdet på sträckan Frösundaleden-Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Solna pågår förberedande arbeten, såsom flytt av ledningar i marken, inför det planerade tunnelbygget.

Kostnad

Solna stad medfinansierar tunneln i Solna och pendeltågsstationen i Huvudsta med 600 miljoner kronor (2017 års prisnivå).

Om projektet

Pågående arbeten

I Solna planerar vi för fyra nya spår i en tunnel ovan mark från Frösundaleden och cirka 450 meter österut i riktning mot Stockholm. Det innebär att vi bygger en tunnel runt spåren, en så kallad intunnling. Tack vare intunnlingen mellan Frösunda och Nybodagatan, bygger vi bort den barriär som järnvägen utgör idag och frigör ytor för nya mötesplatser. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling i Solna när stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vi planerar att bygga en ny pendeltågsstation i Huvudsta med stationsentrén på Huvudstagatans bro, som kommer att byggas om. Vi planerar även att bygga ett anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård. Med det nya anslutningsspåret för godstrafik på sträckan Huvudsta-Tomteboda bangård behöver godstågen inte korsa de övriga spåren och påverka övrig tågtrafik.

Ankdammsgatan

Sedan januari 2022 arbetar vi med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan, på sträckan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Dessa arbeten planeras pågå till mars 2023. Vi kommer att gräva i marken för att lägga om olika typer av ledningar så som vatten-, el- och fiberledningar.

Karta över Ankdammsgatan

Vi har arbetat inom det orangea området på kartan under hela 2022 och arbetet planeras att pågå fram till mars 2023. Inom de två röda områdena planerar vi att börja arbeta med våren 2023 och arbetet pågår under hela 2023. När vi är klara med dessa arbeten kommer vi att fortsätta med ledningsomläggningar på Nybodagatan. Vi kommer att genomföra såväl ledningsarbeten som fjärrvärmearbeten i det här området.

Vi arbetar i vägen och har därför behövt stänga av för genomfartstrafik och busstrafiken kommer att behöva ledas om. Busstrafiken på sträckan Framnäsbacken-Ankdammsgatan och Nybodagatan-Ankdammsgatan upphörde den 17 januari och resande hänvisas till närliggande busshållplatser. Dessa ligger inom 600 meter från befintlig busshållplats.

Busstrafiken igång igen under våren

Under våren 2023 planerar vi att flytta vårt arbetsområde bort från busshållplatserna. Det innebär att busstrafiken kan börja trafikera sträckan igen med start 15 mars 2023. 

Oskarsrogatan

Vi fortsätter att lägga om ledningar och göra andra markarbeten på Oskarsrogatan. Vi har behövt spränga för att skapa utrymme för att flytta om ledningarna och vi kommer att fortsätta med detta arbeta förmodligen fram till februari i första hand. Eftersom vi arbetar i tättbebyggt område handlar det om mindre sprängningar. Men arbetena kan upplevas som störande för dig som bor och vistas i närheten. 

Se filmen om sprängning / spräckning av berg

Filmen beskriver hur vi spränger och spräcker berg i tättbebyggt område

Solna Business Park 

Med start vecka 50, i mitten av december, planerar vi att göra mindre spontarbeten nära spårområdet i Solna Business Park. Spontarbetena beräknas ta ungefär åtta veckor.

Vi planerar även för att göra ett större spontarbete nära spårområdet i Solna Business Park. Det arbetet planerar vi att starta i månadsskiftet januari / februari 2023 och det beräknas ta ungefär fem månader.

Frösundaleden/Huvudstaleden

Under oktober arbetade vi med olika markarbeten i och vid korsningen Frösundaleden/Huvudstaleden. Dessa arbeten gjorde vi för att kunna leda om trafiken
på Frösundaleden. När vi har lett om trafiken kan vi börja bygga en konstruktion för att de planerade tillfälliga spåren ska kunna trafikera platsen. Vi planerar att börja bygga
denna konstruktion i början av 2023. Arbetena kan tidvis uppfattas som störande på grund av buller. Vi ska bland annat göra spontarbeten och vi kommer även att spränga eller spräcka berg på platsen.

Gång- och cykelbron över järnvägen

I och med att vi gör arbeten i området kring Frösundaleden/Huvudstaleden behöver vi
stänga av gång- och cykelbron över järnvägen. Vi stänger av bron i samband med att vi börjar bygga konstruktionen för de planerade tillfälliga spåren och vi planerar att bron kommer att vara avstängd till hösten 2023. Men det kommer att vara möjligt att ta sig fram för fotgängare och cyklister längs med endera sidan av Frösundaleden även när vi bygger om. 

Så snart vi har detaljer kring tiderna för när vi behöver stänga av gång- och cykelbron, publicerar vi det här på vår webbplats. Orange markering på plats kommer också att visa hur du ska ta dig fram till fots eller med cykel. 

Underhållsarbeten nattetid på järnvägen

När tågen står still har vi möjlighet att underhålla järnvägen, på natten eller under våra
längre avstängningar. Vi gör återkommande underhållsarbeten på järnvägen och uppdaterar här på vår webbplats inför dessa arbeten.

 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Solna

Därför lägger vi om ledningar i marken

Tidslinje för delsträckan Tomteboda-Huvudsta

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2014

2 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Tomteboda-Huvudsta 2016

3 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

4 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

5 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvudsta-Duvbo 2020

6 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2021

7 Planerad byggstart för tillfälliga spår genom Solna och Sundbyberg 2023

8 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2024

9 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvudsta-Duvbo 2024

10 Planerad byggstart av järnvägstunnlarna genom Solna och Sundbyberg 2024

11 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

12 Planerad öppning av Sundbybergs station med en stationsentré mot Solna Business Park 2032

13 Planerad öppning av Huvudsta station 2034

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice