Logga in
Logga in

Stockholm Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom att bygga in spårområdet på sträckan Frösundaleden-Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Solna har vi gjort en del förberedande arbeten, såsom flytt av ledningar i marken, inför det planerade tunnelbygget.

Kostnad

Solna stad medfinansierar tunneln i Solna och pendeltågsstationen i Huvudsta med 600 miljoner kronor (2017 års prisnivå).

Om projektet

Större delen av Mälarbanan är färdigutbyggd men för den sista delsträckan, genom Solna och Sundbyberg, som också är den mest komplexa eftersom järnvägen ska grävas ner i tunnel, saknar vi, som vi tidigare berättat, ännu alla avtal och tillstånd som behövs för att arbeta vidare.

Tillståndsprocessen pågår men är inte klar. Vi har fortsatt dialog med Sundbyberg och Solna kring de avtal och tillstånd som vi behöver för att kunna påbörja arbetena med tunnel och tråg genom Sundbyberg och Solna. Det handlar bland annat om att få genomförandeavtalen med Sundbyberg och Solna på plats, som är en förutsättning för att kommunerna ska kunna anta sina detaljplaner – vilket i sin tur är en förutsättning för att våra järnvägsplaner ska kunna vinna laga kraft.

Järnvägsplaneprocessen

Under 2022 lämnade vi in de två kvarstående järnvägsplanerna i projektet för fastställelseprövning. Det gäller järnvägsplanerna Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga, för fortsatt utbyggnad genom Stockholm, Sundbyberg och Solna.

Under prövningen har Planprövning, den myndighet inom Trafikverket som prövar järnvägsplanerna, gjort bedömningen att järnvägsplanerna behöver kompletteras innan de kan fastställas – och så småningom vinna laga kraft. 

För järnvägsplanen Duvbo – Spånga innebär kompletteringen att projektet behöver göra om planprocessen med nytt samråd, det vill säga ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning samt på nytt lämna över planen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen innan järnvägsplanen återigen kan lämnas in för fastställelseprövning. Samråd är planerat till år 2025, information och inbjudan kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

Ändrade planeringsförutsättningar

Att tillståndsprocessen tagit längre tid än vi förutsett påverkar planeringsförutsättningarna framåt och får som vi också tidigare berättat konsekvenser för Mälarbanans tidplan.

I tillståndsprocessen hanteras våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner parallellt. Trafikverket är beroende av att berörda kommuners detaljplaner stödjer järnvägsutbyggnaden. När vi lämnar in järnvägsplanerna till ny fastställelseprövning hos Planprövning, krävs att Sundbybergs och Solnas detaljplaner är antagna innan våra järnvägsplaner fastställas.

Vi har bedömt att byggstarten av de stora arbetena genom Sundbyberg och Solna kan påbörjas tidigast 2028 med reservation för att plan- och tillståndsprocessen fortskrider och att vi har alla avtal och tillstånd på plats år 2028. Det handlar alltså om en bedömning och är inget formellt beslut. 

Byggstart i det här fallet innebär att vi skickar ut förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör/-er för att bygga tillfälligt spår, tunnel, tråg och stationer genom Solna och Sundbyberg. Själva bygget av tunnel och tråg bedöms börja cirka fyra år efter att förfrågningsunderlag skickats ut. Enligt tidigare bedömningar har vi beräknat att det tar omkring åtta år från byggstart till dess att tunnel och tråg är klara. 

I Solna planerar vi för fyra nya spår i en tunnel ovan mark från Frösundaleden och cirka 450 meter österut i riktning mot Stockholm. Det innebär att vi bygger en tunnel runt spåren, en så kallad intunnling. Tack vare intunnlingen mellan Frösunda och Nybodagatan, bygger vi bort den barriär som järnvägen utgör idag och frigör ytor för nya mötesplatser. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling i Solna när stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vi planerar att bygga en ny pendeltågsstation i Huvudsta med stationsentrén på Huvudstagatans bro, som kommer att byggas om. Vi planerar även att bygga ett anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård. Med det nya anslutningsspåret för godstrafik på sträckan Huvudsta-Tomteboda bangård behöver godstågen inte korsa de övriga spåren och påverka övrig tågtrafik.

Pågående och kommande arbeten

Schaktarbete vid Ankdammsgatan

På grund av ett ras på avloppsledning görs för närvarande schaktarbeten i gatan mellan Ankdammsgatan 19-23, vilket påverkar bland annat busstrafiken. Dessa arbeten är inte kopplade till Trafikverket eller Mälarbanan, utan vi ber att få hänvisa till Solna stad.

Ledningsomläggningar på Ankdammsgatan

Den 2 april 2024 planerar vi att börja med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan och in vid Ankdammsgatan 25. Vi kommer att schakta (gräva) längst gatan för att lägga ner en dagvattenledning. Vi planerar att arbetena pågår till slutet av augusti 2024. Vägen kommer vara öppen för biltrafik under tiden vi arbetar men parkeringsmöjligheterna kommer vara begränsade. Vi arbetar mellan våra ordinarie arbetstider som är vardagar mellan klockan 07:00 – 19:00.

Oskarsrogatan

Ledningsomläggningarna på Oskarsrogatan är klara. Nu arbetar vi med mindre återställningsarbeten.

Se filmerna om hur det går till när vi lägger om ledningar och schaktar

Filmen beskriver hur det går till när vi gräver ur, det vill säga schaktar.

Filmen beskriver varför vi behöver lägga om ledningar ibland.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Solna

Tidslinje för delsträckan Tomteboda-Huvudsta

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2012

2 Granskning av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2013

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2014

4 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2016

5 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

6 Granskning av järnvägsplan Hvudsta-Duvbo. Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvudsta-Duvbo. 2020

7 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2021

8 Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo skickas in för fastställelseprövning 2022

9 Komplettering av järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice