Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. Under 2021 fortsätter vi med förberedande arbeten som till exempel att lägga om ledningar under marken.

Flytt av vattenledning på Järnvägsgatan under hösten

23 augusti startade vi arbetet med att flytta på en vattenledning som ligger i Järnvägsgatan, mellan Esplanaden och Fredsgatan. Vi behöver flytta på ledningen för att den inte ska ta skada när vi därefter påbörjar arbeten med spontning på sträckan.

Vi beräknar att det tar cirka sex till åtta veckor att flytta på vattenledningen, först därefter kan vi påbörja förberedelserna inför spontningen, som beräknas komma igång under september/oktober.

Pågående arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi därför arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. På denna sida beskriver vi dessa arbeten mer i detalj under rubrikerna med gatunamn.

Under påsken 2021 monterade vi en ledningsbrygga över järnvägsspåret vid Esplanaden. Ledningsbryggan behövs för att vi ska kunna fortsätta med våra arbeten då vi behöver flytta på alla befintliga ledningar som är nergrävda i Esplanaden och som korsar järnvägen. Det löser vi nu genom att låta ledningarna gå ovanför marken via ledningsbryggan.

Nu när ledningsbryggan är på plats (sedan påsk) behöver vi cirka sex månader för att koppla om alla ledningar som placeras i bryggan. Ledningsbryggan behövs även för att vi ska kunna ta befintliga ledningar som idag ligger under spåret ur drift. Ledningarna behöver tas ur drift för att vi framöver ska kunna utföra tunnelarbeten och arbeten med tillfälligt spår.

Arbetena på Esplanaden innebär att det är begränsad framkomlighet för trafik då endast ett körfält är öppet mellan Bangatan och Vasagatan.

Sjuka träd tas bort på Järnvägsgatan

Sundbybergs stad har fått godkänt av Länsstyrelsen att  ta ner sju almar på Järnvägsgatan. Stammarna, som har varit döda länge och inte sprider smitta, kommer att bli avbarkade och läggas i en av stadens naturreservat där de bidrar till det naturliga kretsloppet. Arbetet görs tillsammans med oss på Trafikverket och kommer att utförs  under september.

Vad gör vi på Järnvägsgatan just nu?

I mitten av november 2020 började vi med olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Dessa arbeten, som du kan läsa mer om nedan, beräknas pågå till och med 2022.

Karta som visar vart vi kommer arbeta på Järnvägsgatan från november och ett och cirka ett halvt år framåt
Våra arbeten på Järnvägsgatan startade i mitten av november 2020 och kartan visar var vi arbetar. 

Ursviksvägen – Fredsgatan, röd markering i kartan

På sträckan mellan Ursviksvägen och Starrbäcksgatan är vi nu klara och har lämnat tillbaka området till kommunen.

Mellan Starrbäcksgatan och Fredsgatan arbetar vi fortfarande med att lägga om ledningar. Här arbetar vi med både grunda och djupa schakt och lägga om alla typer av ledningar. Från den 6 september har vi utöka arbetsområdet  vid korsningen Starrbäcksgatan/Järnvägsgatan. Korsningen är helt avstängd för genomfart för gång- och cykeltrafik på den södra sidan mot järnvägsspåret. Cykeltrafik hänvisas via Vegagatan, gående hänvisas till norra sidan av Järnvägsgatan in mot husfasaderna. Följ orange anvisning för att hitta rätt.

Arbetsområdet kommer se ut på detta vis tills arbetena mellan Fredsgatan – Starrbäcksgatan är klara preliminärt till årsskiftet 2021/2022. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:00-19:00 på helgfria vardagar.

Korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan är nu öppnen för fordonstrafik.

Tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Arbetar vi närmast fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer.

Vi beräknar att våra arbeten med ledningsomläggningar mellan Starrbäcksgatan och Fredsgatan preliminärt kommer vara klara till årsskiftet 2021/2022.

Fredsgatan – Esplanaden, orange markering i kartan

Sedan 23 augusti arbetar vi med att flytta på en vattenledning som finns i marken mellan Fredsgatan och Esplanaden. Vi behöver flytta på ledningen för att den inte ska ta skada när vi därefter påbörjar arbeten med spontning längs sträckan. För framkomligheten innebär våra arbeten att denna sträcka nu är enkelriktad. Det går bara att köra in från Esplanaden.

Vi beräknar att det tar cirka sex till åtta veckor att flytta på vattenledningen, först därefter kan vi påbörja förberedelserna inför spontningen som beräknas komma igång under oktober 2021. Spontningsarbeten innebär att vi bygger stödkonstruktioner för att kunna göra djupare schakt och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. 

När vi är klara med spontarbetenakommer vi genomföra djupare schakt och sprängningar. Detta för att kunna göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. När vi gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden, inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan, preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Vi beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Framkomlighet på gator och tillgänglighet till entréer

När vi arbetar på Järnvägsgatan kommer framkomligheten på gatan påverkas och trafiken regleras i samråd med Sundbybergs stad. Vi ser till att du alltid kan ta dig fram och har tillgång till din entré. Vi markerar ut alternativa vägar för gående och trafikanter.

Störande arbeten

Våra arbeten med till exempel schaktning och spontning nära fastigheternas fasader kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Vi arbetar för att minska störningarna.

Kommande arbeten på Järnvägsgatan

Under 2021 kommer vi att fortsätter med arbeten öster om Esplanaden och där befinner vi oss just nu i planeringsskedet. Vi uppdatera informationen här på webben om dessa arbeten när vi kommit längre i planeringen. De förberedande arbetena på Järnvägsgatan ska vara klara innan vi påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.

Permanent rondell på Löfströms allé bro/Järnvägsgatan

Den tillfälliga rondellen som vi byggt vid Lövströms allé bro - Järnvägsgatan har vi nu gjort permanent.

Gång- och cykelvägen som varit stängd vid Löfströms allé kan nu användas igen.

Just nu arbetar vi med ledningsomläggningar på Stationsgatan. Sedan i februari har vi utökat arbetsområdet och arbetar nu mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Dessa arbeten har vi valt att tidigarelägga; de var från början planerade att utföras i ett senare skede. Vi har valt att påbörja dem tidigare då vi bedömer att den totala störningen då blir mindre, istället för om vi kommer tillbaka senare.

På grund av våra fjärrvärmearbeten i detta område har vi behövt fälla ett träd inom arbetsområdet. Det är ett träd som stod längst uppe i hörnan vid korsningen Stationsgatan/Sturegatan som vi tagit bort. Vi kommer återplantera träd i närheten när vi är klara med våra arbeten.

Vi beräknar att dessa ledningsomläggningar blir klara under oktober/november 2021 och vi utför dem till större del i mitten av Stationsgatan. Det är framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan. Vi beräknar att dessa omläggningar inte kommer vara lika omfattande som tidigare arbeten, då ledningarna ligger grundare.

Arbetena utförs främst under dagtid mellan klockan 07:00-19:00, i annat fall meddelar vi dig i god tid.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Karta som visar vårat arbetsområde på Stationsgatan
Den orangea markeringen i kartan visar vårt kommande arbetsområde. Det kommer att vara framkomligt på bägge sidor på den övre delen av Stationsgatan.  

Kommande arbeten på Stationsgatan

När vi är färdiga med dessa ledningsomläggningar behöver vi inte komma tillbaka och utföra arbeten på Stationsgatan förrän till våren 2022. Detta tack vare att vi nu gör förberedelserna lite tidigare än beräknat.  När vi kommer tillbaka ska vi förbereda för att sätta upp en ledningsbrygga samt utföra tillhörande ledningsomläggningar. Ledningsbryggan som kommer gå från Stationsgatan över spåren till Sundbybergs torg planeras att lyftas på plats under sommaravstängningen 2022.

Vi beräknar att starta med dessa arbeten till våren 2022 men vi  informerar här på vår webb om det skulle ske förändringar. 

Vad har vi gjort tidigare på Stationsgatan?

Vi har tidigare rivit den gamla trappan ner till gångtunneln och byggt en ny trappa som är placerad på Järnvägsgatan i förlängningen av Stationsgatan. Hissen på Stationsgatan ner till gångtunneln är kvar och tillgänglig under byggtiden. Vi har stängt av rampen ner till gångtunneln från Stationsgatan. Runt den gamla rampen har vi upprättat ett arbetsområde för att kunna utföra våra arbeten. Vi har tagit bort två träd närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt våra ledningsarbeten. Vi återplanterar liknande träd i ungefär samma storlek.

Vi kopplar in fjärvärmeledningen på Sturegatan

Vi har under en tid arbetat med att lägga om en fjärvärmeledning på Sturegatan och nu ska vi koppla in denna ledning. Tisdagen den 28 september börjar vi klockan 22.00 ställa i ordning vårt arbetsområde för att kunna gräva på Sturegatan.

Inkopplingen för den nya fjärrvärmeledningen görs på två platser på Sturegatan, samt intill fastigheterna på Stationsgatan. Vi arbetar på kvällen och natten mellan 28 och 30 september. Därefter arbetar vi på ordinarie arbetstider med att återställa vägen. Vi beräknar att vara klara med arbetet om 4 veckor.

Våra arbeten görs så trafik, gående och cyklister kan passera förbi arbetsområdet. Flaggvakter finns på plats för att vägleda trafik och trafikanter.

Våra ordinarie arbetstider är helgfria vardagar mellan klockan 07.00 – 19.00.

Enkelriktat för fordonstrafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan

Efter att det varit stängt för fordonstrafik har vi nu öppnat för enkelriktad trafik mellan Esplanaden och Brunnsgatan.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg har vi dubbelriktat trafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken på Järnvägsgatan är nu flyttad till Sturegatan. 

 

Våra arbetstider

Vi arbetar i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00, men ibland även vardagar till klockan 22:00. Behöver vi utföra störande arbeten avslutar vi dem före klockan 19:00.

Våra arbetsområden

Vi får ibland frågor om varför vårt arbetsområde ser ut att vara större än vad själva arbetet kräver. Det är för att vi ska kunna utföra våra arbeten på ett säkert sätt och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Hur en arbetsplats ska se ut regleras via en Trafikanordningsplan (TA-plan). En TA-plan är en ritning över trafiksäkerhetslösningar för en trygg och säker arbetsplats. Planen granskas och godkänns av den kommun som arbetet sker i, i det här fallet Sundbyberg.

I en TA-plan ska oskyddade trafikanter alltid prioriteras. Vi försöker ”dirigera om” oskyddade trafikanter så få gånger som möjligt. Lastbilar och grävmaskiner i området behöver också ett större område för att kunna arbeta säkert och inte komma i kontakt med oskyddade trafikanter. Genom att stänga av ett större område kan vi också planera för att utföra flera olika arbeten i området samtidigt, det vill säga vi behöver inte stänga av samma område flera gånger och därmed påverka allmänheten vid flera tillfällen. En fördel med att stänga av ett lite större område är alltså att våra arbeten går snabbare att utföra och att vi därmed har en mindre påverkan på omgivningen.

 

Kontakta oss

Du som berörs får alltid portanslag innan arbetena startar. Du som prenumererar på våra sms får information om våra störande arbeten på det viset.

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna. Om du inte kan sova ostört erbjuder vi i vissa fall tillfälligt boende. Kontakta oss på kontorstid på telefonnummer 0771-921921.