Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägstunneln med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå). De medfinansierar även en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

 

Pågående arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området.

Nedan beskriver vi när, var och hur vi arbetar just nu.

Esplanaden

Esplanaden, mellan Vasagatan och Bangatan

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Esplanaden, i höjd med Signalfabriken. Vi håller just nu på att återställa gatan för att göra plats åt en sommargågata.

Järnvägsgatan

Järnvägsgatan, mellan Fredsgatan och Esplanaden

Sedan december spontar vi på sträckan. Vi arbetar etappvis från Esplanaden och rör oss mot Fredsgatan. Vägen vid arbetsområdet kommer vara helt avstängd för trafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Arbetet med spontningen på denna sträcka kommer att pågå till sommaren 2022. 

Fredsgatan och Esplanaden - kommande arbeten

När vi är klara med det nuvarande spontningarbetet kommer vi att börja med en annan typ av spont. Vi börjar arbeta vid Fredsgatan och röra oss etappvis mot Esplanaden.

När vi är klara med dessa arbeten kommer vi genomföra djupare schakt och sprängningar. Detta för att kunna göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. 

Kartbild över Järnvägsgatan i Sundbyberg

Kartbild över våra arbetsområden på Järnvägsgatan i Sundbyberg. Vi arbetar just nu inom den orangea delen.

Järnvägsgatan, mellan Esplanaden och Rosengatan

Under juli månad börjar vi flytta på ledningar som finns i marken på Järnvägsgatan. Vi behöver flytta på ledningarna för att de inte ska ta skada under arbetet med spontningen, som tar vid efter ledningsomläggningarna.

Vi kommer att gräva i marken för att lägga om olika typer av ledningar så som el- och fiberledningar. Först därefter kan vi börja förberedelserna inför spontningen, som beräknas komma igång under hösten/vintern 2022. Ledningsomläggningar och spontning är förberedande arbeten inför arbetena med den tunnel som vi planerar att bygga genom Sundbyberg.

Detta är vår planering i dagsläget och vi kommer att uppdatera dig som bor och verkar  längs med Järnvägsgatan (samt här på vår webbplats) allt eftersom arbetet fortskrider. 

Stationsgatan

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Vi utför våra ledningsomläggningar till större del i mitten av Stationsgatan. Det är framkomligt på bägge sidor på den övre delen.

Butiker, restauranger och övriga verksamheter i området har öppet som vanligt.

Stationsgatan - kommande arbeten

Under vecka 22 planerar vi att starta med pålningsarbeten på Stationsgatan. Vi kommer att borra ner pålar i marken som sedan utgör en grund där ledningsbryggans ena ben ska stå. Pålningsarbetena kommer att pågå under cirka fyra dagar.

Ledningsbryggan som kommer gå från Stationsgatan över spåren till Sundbybergs torg planeras att lyftas på plats under sommaravstängningen (för järnvägen) 2022.

Sundbybergs torg

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Sundbybergs torg. Vi förbereder även för att ledningar som idag går under järnvägen ska ledas över järnvägen via en ledningsbrygga (liknande den som idag står vid plankorsningen på Esplanaden).

Arbetet planeras att pågå till september 2022.

Vi kommer att stänga av torget i olika etapper men du som rör dig i området kommer alltid att kunna ta dig förbi vårt arbetsområde. Gångtunneln under järnvägen kommer alltid att vara öppen. All trafik som ska till Bangatan kommer att kunna ta sig fram, följ orange skyltning.

Den 18 maj börjar vi med pålningsarbeten på Sundbybergs torg. Vi kommer att borra ner pålar i marken som sedan utgör en grund där ledningsbryggans ena torn ska stå. Pålningsarbetena kommer att pågå under cirka fyra dagar.

Ledningsbryggans ena torn kommer att stå på Sundbybergs torg. Ledningsbryggan som kommer gå från Sundbybergs torg över spåren till Stationsgatan planeras att lyftas på plats under sommaravstängningen (för järnvägen) 2022.

Det här planerar vi att bygga i Sundbyberg

 

Tillfälliga spår under byggtiden

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de nya spåren, tunneln och nya Sundbyberg station.

Vi bygger järnvägen i en tunnel

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen och ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Ny regional- och pendeltågsstation

Vi planerar att bygga en ny Sundbyberg station. Den nya stationen kommer ha tre stationsentréer. I den västra änden bygger vi en stationsentré mot Sundbybergs centrum som kommer ligga på ungefär samma plats som den nuvarande. I den östra änden bygger vi en stationsentré mot Solna Business Park och en mot Lilla Alby.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvusta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

3 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo 2020

4 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo 2021

5 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2023

6 Planerad byggstart för tillfälliga spår genom Sundbyberg 2023

7 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvusta-Duvbo 2023

8 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

9 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

10 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda -Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice