Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägstunneln med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå). De medfinansierar även en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

 

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen och ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Förberedande arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området.

Sommarens arbeten i Sundbyberg

Bron vid Löfströms allé – Fredsgatan (1)

Under tågstoppen den 2 juli-1 augusti har vi spontat (borrat ner stödkonstruktioner i marken) i spårområdet. Området intill spårområdet har bland annat använts för transporter.

Järnvägsgatan, Esplanaden – Fredsgatan (2)

Vi fortsätter att sponta i riktning mot Fredsgatan. När nuvarande arbete är klart - i början av augusti - börjar vi med nästa spont på samma sträcka. Den sponten kommer att placeras närmare fastigheterna. Det här spontarbetet börjar vid Fredsgatan och vi arbetar oss mot Esplanaden. 

Samtidigt som vi spontar kommer vi även att göra pålningsarbeten och gjuta påldäck, det vill säga olika typer av grundläggningsarbeten. När vi gör pålningsarbeten kan vi behöva spränga bort en del berg. Eventuella sprängningar kommer att vara små, då vi är nära husfasad och järnväg. När vi arbetar nära fasad kommer vi att placera ut gångbroar/körplåtar så att det alltid finns tillträde till entréer. 

När vi är klara med dessa arbeten kommer vi genomföra djupare schakt och sprängningar. Detta för att kunna göra ledningsomläggningar för bland annat vatten och avlopp. 

Järnvägsgatan, Esplanaden – Ekensbergsbron (3)

Vi ska lägga om ledningar i marken. I slutet av sommaren/ början på hösten börjar vi flytta på ledningar som finns i marken på Järnvägsgatan. Under vintern 2022 planerar vi att börja med spontningsarbeten på sträckan.

Stationsgatan (4)

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Stationsgatan mellan Sturegatan och Järnvägsgatan. Vi utför våra ledningsomläggningar till större del i mitten av Stationsgatan. 

Vi har placerat ett torn på Stationsgatans nedre del. Tornet är en del av den  ledningsbrygga som vi lyfte på plats i mitten av juli under tågstoppet. 

Sundbybergs torg (5)

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Sundbybergs torg. Vi har placerat ett torn bredvid den befintliga passagen under järnvägen. Tornet är en del av den  ledningsbrygga som vi lyfte på plats i juli under tågstoppet. Arbetet på torget planeras att pågå till september 2022. 

Korsningen Järnvägsgatan – Lysgränd (6)

Med start natten till den 27 juni planerar vi att börja arbeta med bergförstärknings under marken. Vi planerar att arbeta natt mot måndag till natt mot torsdag mellan 27 juni –
4 augusti.

Annedal (Sundbybergssidan) (7)

Vi har rivit en avvecklad byggnad (f.d. Solna Bilteknik, Ängen 1) belägen vid Bällstaån, nära Annedal. Nu fortsätter vi med andra arbeten på platsen.

Esplanaden och Sturegatan (8)

Vi ska göra markarbeten på delar av Esplanaden och Sturegatan.

Nattarbeten

Natten till den 10 och natten till den 11 augusti ska vi göra asfaltsarbeten i korsningen Sturegatan/Esplanaden. Vi ska fräsa bort asfalt samt lägga ny asfalt. Våra arbeten innebär att det blir begränsad framkomlighet förbi våra arbeten. Men du kommer alltid att kunna ta dig förbi.

Ekensbergsbron (9)

Vi lägger om ledningar under bron. Arbetena påverkar inte trafiken på bron. 

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvusta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

3 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo 2020

4 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo 2021

5 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2023

6 Planerad byggstart för tillfälliga spår genom Sundbyberg 2023

7 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvusta-Duvbo 2023

8 Planerad utbyggnad av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg och Solna 2024

9 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

10 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice