Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget har startat och beräknas vara klart hösten 2025.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö och en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Arbetet med att bygga om vägen pågår.

Om projektet

Aktuellt hösten 2023

Nässjö-Gisshult
Asfalteringen mellan Nässjö-Gisshult är klar och trafiken går över nya bron i Lövhult. Vi kommer även att asfaltera anslutande vägar och sätta upp skyltar, räcken och viltstängsel på sträckan.

Vinkan-Rosan
Två broar är gjutna och vi har sprängt igenom hela den nya delen mellan Vinkan-Rosan.

Rosan-Broarpsbacken
I slutet av 2023 blir det ett körfält med trafikljus och sänkt hastighet på denna delen. Den stora begränsade framkomligheten kommer att pågå under större delen av 2024. Under tiden arbetar vi med den nya vägen på sträckan och utför bland annat omfattande sprängningsarbeten.

Broarp-Tannarp
Vi arbetar med bron över Lidbroån och utför VA-arbeten i form av ett slutet system runt norra och södra Vixen. På denna delsträcka kommer framledes arbeten med 6 st trummor och ledningar som korsar väg 40 att påbörjas, detta arbete kommer att utföras med hjälp av trafikljus för att leda dig som trafikant på ett säkert sätt.

Tannarp
Den största schakten är uttagen genom Tannarpsbacken. Vi kommer nu att stänga av ett körfält över Tannarpsbacken för att komma åt den sista schakten. I början av 2024 blir det ett körfält i varje riktning med trafikljus öster om Tannarpsbacken, för att möjliggöra fyllning av den nya vägbanken över befintlig körbana på väg 40.

Tannarp - Eksjö
Vi utför markarbeten för att möjliggöra byggnation av bron över Allmänningsån. Mellan Tannarp-Aborrarondellen startar inom kort arbete i form av schakt och byggnation av vägen.

Påverkan trafik

Nu påverkas din restid, vi vill uppmana dig till att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen. Tack för visad hänsyn.

Så här byggs vägen

Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Trafikmängden ligger mellan 5 200 och 9 200 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik.

Gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Brånavägen för att sedan komma in på den nybyggda gång- och cykelvägen vid Gishultabro för att sedan kunna cykla tryggt och säkert till Aborrarondellen.

Busshållplatser och pendlarparkering

Några av busshållplatserna kommer att vara kvar och några kommer att flyttas. Totalt blir det nio busshållplatser i varje riktning och en ny pendlarparkering vid Vinkan. De busshållplatser som anpassas för personer med funktionsnedsättning är; Lövhult, Gisshult, Vinkan, Rosan och Persö.

Viltpassager

Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs med hela sträckan. Totalt bygger vi fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån. 

Nyheter

Karta över sträckan väg 40, Nässjö-Eksjö.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Beräknas vara klart 2025

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Mikael Hårrskog

projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 34 74

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73