Logga in
Logga in

Möjlighet till upplåtelse av markområde

Trafikverket informerar om en möjlighet att för järnvägsändamål arrendera mark och järnvägsanläggning i Hallsberg i Kumla kommun, Örebro. Anläggningen ansluter till statens järnvägsnät.

Information och krav

Upplåtelse av järnvägsanläggning regleras i 6 kap. 11 § järnvägsmarknadsförordningen (2022:416) och innebär att anläggningen upphör att vara en del av den järnväg som förvaltas av Trafikverket. Nyttjanderättshavaren ska överta ansvaret för driften och underhållet och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som infrastrukturförvaltare, vilket bland annat innebär att säkerhetstillstånd krävs.

Det område som upplåtelsen gäller är en del av det så kallade Ralaområdet vid Sannahed. Här finns idag en del av det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar (spår 37 mellan sb1 och växel 1s vid trafikplats Hallsberg, bandel 419). Spårets längd är cirka 1 000 meter. Ytan för spår 37 är cirka 5 000 kvm, med möjlighet att arrendera ytterligare mark intill spåret.

Trafikverket har nu för avsikt att upplåta detta markområde samt tillhörande järnvägsanläggning för utveckling i annan regi, exempelvis genom ombyggnad av anläggningen.

Följande grundläggande krav ska uppfyllas av intressenten:

  • Tilltänkt arrendetid är 20 år, med möjlighet till förlängning. Som särskilt villkor för upplåtelsen ska gälla att spår 37 ska underhållas och hållas öppet för annans trafik.
  • Minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet eller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralens företagsupplysning (UC).
  • En årsomsättning om minst 10 MSEK.
  • Lämna en beskrivning av affärsplan tillsammans med kopia på årsredovisning och bevis avseende kreditvärdighet från bank eller kreditupplysningsföretag.

Kartbild för markområdet

Kartan visar marken som upplåtelsen gäller. Den röda markeringen ringar in området som Trafikverket tänkt upplåta, det så kallade Ralaområdet vid Sannahed och spår 37.

Intresseanmälan

Anmäl intresse för att bli arrendator enligt ovan senast 30 september per e-post eller post, ange diarienummer TRV 2020/123388. 

E-post:
trafikverket@trafikverket.se

Postadress:
Trafikverket Ärendemottagningen
Box 810 post:
781 28 Borlänge

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter på Trafikverkets tilltänkta upplåtelse eller hur arrendeområdet kan utvecklas är välkommen att kontakta oss. Det gör du via någon av adresserna ovan, antingen via e-post eller post. Motivera gärna dina synpunkter så utförligt som möjligt. Glöm inte att ange diarienummer TRV 2020/123388. Vi behöver dina synpunkter senast 30 september.