Logga in
Logga in

Vi har fått uppdrag av regeringen att stängsla in kärnområdet för afrikansk svinpest

Tidigare bad Jordbruksverket oss om hjälp att sätta upp stängsel. Nu har regeringen formellt fattat beslut och gett Trafikverket uppdraget. Samtidigt har vi bildat en stab som arbetar med frågan.

I början av oktober skickade Jordbruksverket en så kallad hemställan till oss på Trafikverket för att få hjälp att stängsla in kärnområdet för afrikansk svinpest. Området gäller i och omkring Fagersta.

Den 19 oktober tog regeringen det formella beslutet där man gett Trafikverket ökade befogenheter för att kunna stötta Jordbruksverket. Regeringsuppdraget gäller till och med den 31 december 2024.

Nu kan vi börja arbetet med instängsling

Syftet med stängslet är att minska och motverka smittspridning, vildsvin innanför stängslet ska inte komma i kontakt med vildsvin utanför stängslet. Efter att regeringen utökat vårt uppdrag kan vi komma vidare i processen med att bygga stängsel åt Jordbruksverket.

– Sedan tidigare har vi granskat våra befintliga viltstängsel och ska reparera dem där det behövs, säger projektledare Glenn Sedin.

I nästa skede byggs nya temporära stängsel inom den smittade zonen. Stängslens placering blir där det bedöms göra mest nytta och ger minsta möjliga inverkan på de som verkar och bor i området. Var stängslet går bestäms i etapper men det kommer främst utgå ifrån redan befintliga viltstängsel och utmed vägar.

– Vi har ett pågående samarbete med Jordbruksverket för att titta på vilka sträckor som är aktuella, säger Glenn Sedin. Inom kort börjar vi bygga de första temporära stängslen.

Vi har bildat en stab

Sedan den 9 oktober har vi bildat en regional stab, en särskilt utpekad arbetsgrupp, som arbetar med frågor kopplade till afrikansk svinpest. Stabens uppgift är att samordna och koordinera det som berör Trafikverkets frågor.

– Nu har vi bland annat arbetat med uppdraget gällande stängslingen men allt Trafikverket gör inom zonen kan påverka smittan, säger stabschef Malin Dreifaldt.

En annan fråga som staben arbetat med är bland annat att ta fram nya rutiner för påkört vilt.

– Staben ser över rutiner och strukturer som behöver förändras och förbättras. Vi gör allt vi kan för att hjälpa till, säger Malin Dreifaldt.

Den regionala staben består av personer med förankring inom region Öst, där Västmanlands län ingår.

Vi deltar på möte med markägare i Fagersta

Jordbruksverket har bjudit in berörda markägare som kommer att påverkas av de stängsel vi sätter upp till ett informationsmöte. Vi kommer att ha representanter på plats som kan stötta i de frågor som berör Trafikverkets uppdrag i samband med stängslingen.

Läs mer