Logga in
Logga in

Potthål är ett gissel för vägfordon

Just nu har vi ökade problem med potthål. Vägnätet är stort och det är ett omfattande arbete att åtgärda dem. Läs om hur potthål uppstår och vad Trafikverket gör för att förebygga och åtgärda skador.

Potthål uppstår vid stora och täta temperaturväxlingar

Ett potthål är ett hål i vägens beläggning, och uppstår efter påverkan av is, vatten och trafik. Vattnet och den ökade och tyngre trafiken skapar en utmattning som utökar håligheten. Ju äldre beläggning, desto större risk.

På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter, samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Den senaste tiden har vi sett stora växlingar från -20 till + 10 grader. Potthål kan också uppstå på sommaren när vatten blir stående i ett litet hål.

Regelbunden inspektion och omedelbar åtgärd vid trafikfarliga skador

Trafikverkets entreprenörer inspekterar enligt kontrakt regelbundet det statliga vägnätet. Det handlar om tre gånger per vecka för de största vägarna, till var fjortonde dag för de minsta. När vi får kännedom om trafikfarliga brister varnar vi trafikanterna och lagar hål, spår och sprickor så snabbt som möjligt.

Under vintern och tjällossningsperioden lagas de värsta skadorna temporärt och snödikning sker. Vägskador märks ut med varningsmärken.

Lagningen av hål på vintern blir bara en temporär lösning. Det beror på att det material som kan användas under vintertid inte har samma kvalitet och vidhäftning som den asfalt som kan användas när det är varmt och torrt. Därför äger de permanenta lagningarna rum under den torra sommarperioden.

Om du kör ner i en grop

Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får entreprenören kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Det är mycket ovanligt att sådana här skador ersätts.

För att du kunna ska få ersättning för skada till följd av att du har kört ned i en grop krävs att den betraktas som trafikfarlig, samt att Trafikverket har känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat för den inom rimlig tid.

Mer information om skada på person, fordon eller annan egendom, se sidan:
Skada på person, fordon eller annan egendom

Mer information om tjällossning, tjälskador och potthål

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser.