Logga in
Logga in

Tjälskador och potthål i vägnätet visar sig efter vintern

Tjälen släpper just nu och vinterns växlingar mellan plus- och minusgrader och vatten som tränger ner i vägen har givit mycket skador på vägarna som potthål och sprickbildningar.

Vintern har gjort att det uppstått många skador på vägarna. Trafikverket har en god bild över statusen på de svenska vägarna och prioriterar medlen för att underhålla vägnätet på bästa sätt. 

– Vi känner till att det efter denna vinter har uppstått mycket skador på vägarna som potthål och sprickbildningar, säger Annika Canaki, avdelningschef vägsystem på Trafikverket. Vi hanterar vägunderhållet systematiskt med de medel vi har, men medlen är begränsade och vi tvingas till tuffa prioriteringar. Däremot går vi nu in i en varmare period när vi kommer kunna genomföra mer omfattande och permanenta åtgärder i vägnätet. 

Vi hanterar skador på väg systematiskt

Både större och mindre skador upptäcks löpande via våra entreprenörers inspektioner vilket gör att vi har en god bild av hur vägnätet ser ut. Du som trafikant behöver inte anmäla alla skador på vägen. Större och direkt trafikfarliga potthål ska dock åtgärdas så snabbt som möjligt och bör därför anmälas av entreprenörer eller trafikanter så snart de upptäcks.

Trafikverkets entreprenörer inspekterar regelbundet det statliga vägnätet, från tre gånger per vecka för de största vägarna till en gång var 14:e dag för de minsta. Trafikfarliga brister hanteras initialt via t ex varningsskyltning eller provisorisk lagning.

Under sommaren kan mer omfattande och permanenta åtgärder göras. Medlen till vägunderhåll är begränsade och Trafikverket tvingas till tuffa prioriteringar. Trafikverket prioriterar i första hand utifrån tillstånd och trafikmängd men vi har dock ett uppdrag att hålla alla vägar öppna och farbara.

Nivån på underhåll i kombination med klimatförändringar påverkar vägens skick

Klimatförändringarna leder till kortare och varmare vintrar och fler växlingar kring noll grader. Detta leder till frostsprängningar som kan bilda hål i vägen. De många växlingarna mellan plus- och minusgrader under vintern, samt vatten som tränger ner i vägkonstruktionen, har gjort att det har uppstått mycket skador på vägarna som potthål och sprickbildningar. Om nivån på underhållet inte är tillräcklig blir vägarna mindre motståndskraftiga mot väderhändelser och yttre påverkan.