Logga in
Logga in
Deltagare på mötet från Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag. Foto: Mårten Skånman, Sveriges Åkeriföretag

Dialog och samarbete om vinterväghållning vid möte mellan Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket

Idag genomfördes ett dialogmöte om vinterväghållning mellan Sveriges Åkeriföretag, Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana och Trafikverkets ansvariga chefer för vägsystem och underhåll.

Trafikverket ansvarar för skötseln på de statliga vägarna, det innebär totalt cirka 10 000 mil väg. Underhåll bidrar till ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet, vägar som håller längre och minskad miljöpåverkan. Själva arbetet utförs av ett stort antal entreprenörer runtom i hela landet som kontrakteras av Trafikverket. 

Hur befintlig infrastruktur underhålls och utnyttjas är avgörande för alla som färdas på våra vägar. Trafikverket har därför kontinuerlig dialog med aktörer som är beroende av vägnätet för att samarbeta och fånga behov.

Dialog om nuvarande och framtida vinterväghållning

På dagens möte lyfte både Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket sin syn och sina erfarenheter på nuvarande vinterväghållning. Fokus låg framåt och på samtal och förslag till förändringar med insatser som utförs utifrån aktuellt behov och rådande trafiksituation.

Ökad efterfrågan på transporter och att industri och handel flyttat ut sina lager på vägarna ställer allt högre krav på framkomliga och trafiksäkra vägar året runt. Sveriges Åkeriföretag lyfte bland annat önskemål kring vinterväghållning samt behov att se över nuvarande upphandlingsmodell.

– Åkerinäringen har vittnat om utmaningar i vinterväghållningen. Att vi nu har haft en lyhörd dialog och stärker samarbetet där målet är ett mer effektivt och behovsanpassat utförande är glädjande och ger oss förutsättningar till förändring, säger Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag.     

Roberto Maiorana, Generaldirektör Trafikverket och Mikael Nilsson, Styrelseordförande Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Underhåll prioriteras - tillsammans går vi framåt

Under mötet presenterade Trafikverket förutsättningar samt pågående insatser och förbättringar för vinterväghållning. Trafikverket delade bilden om att det har varit en ovanligt tuff vinter och åtgärder som vidtas för att säkerställa säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet på vägarna diskuterades.

Det betonades även att Trafikverket prioriterar underhåll samt att välfungerade vägar är avgörande för tillgängligheten i hela landet. Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag till regeringen för den långsiktiga planeringen av transportsystemet. I den föreslås bland annat att upprustning av befintlig infrastruktur bör prioriteras före nyinvesteringar. Trafikverket föreslår därför en ökning av finansiella medel för vidmakthållande av väg och järnväg.

– Det är viktigt för oss att lyssna på behov och samarbeta med näringslivet. Vi uppskattar våra regelbundna dialoger med Sveriges Åkeriföretag. Genom att vi samarbetar nära kan vi gemensamt adressera utmaningar och möjligheter inom transportsektorn där vi tillsammans arbetar för bättre förutsättningar som gynnar både näringsliv och medborgare, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Båda parter ser fram emot att fortsätta samarbeta för att säkerställa välfungerande vägar och effektiva transporter som möjliggör smidig och pålitlig varuförsörjning.