Logga in
Logga in

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

I ett hållbart samhälle är det nödvändigt att vi har god tillgänglighet. Därför behöver tillgängligheten utvecklas på ett hållbart sätt. Trafikverket är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet.

FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030

Sverige står bakom FNs beslutade Agenda 2030 med de 17 målen för en global omställning. Det är tydligt att det är alla målen gemensamt som definierar ett hållbart samhälle. Därför kan man inte välja att arbete med ett mål i taget, utan vi behöver se på lösningar som stödjer flera av målen. Transportsystemet spelar en roll i de flesta målen och påverkar samhället socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och resa till exempelvis jobba, skola och sjukvård. Det handlar om att utveckla tillgängligheten så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Därför har vi ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Transportsystemet bidrar till 11 av de 17 Agenda 2030-målen för ett hållbart samhälle.

På bilden är de 11 mål som är berörda markerade. Målen som är markerade i bilden är: (3) God hälsa och välbefinnande, (5) Jämställdhet, (7) Hållbar energi för alla, (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, (10) Minskad ojämlikhet, (11) Hållbara städer och samhällen, (12) Hållbar konsumtion och produktion, (13) Bekämpa klimatförändringarna, (15) Ekosystem och ekologisk mångfald, (16) Fredliga och inkluderande samhällen, (17) Genomförande och globalt partnerskap.

11 av de 17 Agenda 2030 målen markera, större format (png, 719 kB)

Delat ansvar för transportsystemet

Många aktörer ansvarar för olika delar i transportsystemet. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i omställningen till ett hållbart samhälle.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur. Trafikverkets samverkan med andra aktörer inom till exempel politiken, näringslivet, akademin och andra myndigheter är viktig för att skapa förändring. Tillsammans med regionala planupprättare och kommuner kan vi få in hållbarhetsperspektivet när vi planerar ny infrastruktur. Vårt stöd till forskning och innovation med bland annat autonoma bilar och elvägar är exempel på hur vi kan vi driva på förändringen mot ett mer hållbart samhälle.

De transportpolitiska målen handlar om långsiktig hållbarhet

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Funktionsmålen (tillgänglighet) och Hänsynsmålen (säkerhet, miljö och hälsa) bidrag till de Övergripande transportpolitiska målen. 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" bygger på de transportpolitiska målen och beskriver hur transportsystemet kan bidra till långsiktig hållbarhet. Genom vår vision konkretiserar vi prioriterade områden där vi tillsammans med andra aktörer behöver arbeta målinriktat för att bidra till utveckling av tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och trygg innebär:

Smidigt – Enkelt att resa att transportera varor

 • Tillgänglighet för alla.
 • Tillgängligt i hela landet.
 • Transportsystemet är tillförlitligt.
 • Smidiga flöden för resenärer och näringsliv.

Grönt - Minimal klimat- och miljöpåverkan

 • Fossilfritt transportsystem.
 • Ingen ska bli sjuk eller dö i förtid av luftföroreningar och buller.
 • Ökad hälsa, fler får motion genom sitt resande.
 • Infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljö.

Tryggt – Säkerheten går först

 • Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.
 • Trafikmiljöer upplevs trygga att använda och vistas i.
 • Ingen ska dö eller skadas allvarligt på arbetsplatser.
 • Skydd mot externa risker och hot.

Hållbarhet – hur hänger allt ihop?