Logga in
Logga in

Nollvisionen är vår ledstjärna

Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag.

Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och präglar också Trafikverkets inre arbete. Vårt tydliga mål är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i vår egen verksamhet.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten i Sverige. Det ger resultat. Under senaste decenniet har vi mer än halverat antalet omkomna i trafiken samtidigt som trafiken har ökat. Vi är världsledande i trafiksäkerhetsarbetet. Vi arbetar mot tydliga mål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 år 2030, vilket är en halvering jämfört med ett snitt av resultat åren 2017-2019. Etappmålet följs upp år 2031.

Säkert att åka tåg i Sverige

Säkerheten i järnvägstrafiken är också hög. I en internationell jämförelse är det säkert att åka tåg i Sverige. Att tågpassagerare omkommer i olyckor är mycket ovanligt, men det inträffar fortfarande alltför många olyckor där människor omkommer eller skadas i plankorsningar, eller på grund av att de befunnit sig ute på spåren. Även för bantrafiken finns halveringsmål till 2030 vilket innebär max 50 omkomna  år 2030. Etappmålet följs upp år 2031.

Bantrafiken är en definition som innefattar bland annat tunnelbana, spårväg och järnväg. Antalet omkomna på järnväg brukar stå för ca 80-90 omkomna varav ca 90 procent är självmord.  

Säkerheten är också en förutsättning för ett fungerande transportsystem. Färre olyckor sparar i första hand liv, men bidrar också till att transportsystemet är effektivt och tillförlitligt. Vi bedriver vårt trafiksäkerhetsarbete tillsammans med många andra aktörer, som alla har en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen i positiv riktning.

Bakgrund till Nollvisionen

Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Det har förändrat sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Även internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag.