Logga in
Logga in

Hört på tåget

Signalfel, nedriven kontaktledning eller obehöriga i spåret är kanske något som du har hört personalen säga på tåget. Men vad betyder det egentligen? Och hur påverkar det dig som resenär?

Vi ligger bakom ett långsamt tåg

På järnvägen går snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg som alla färdas i olika hastigheter och som har olika många inplanerade stopp. För varje tåg finns en detaljerad tidtabell där det framgår när det förutom att avgå och nå sin slutstation även ska passera olika platser längs vägen.

Framförallt runt våra storstäder är det trångt på spåren, vilket gör att även mindre förskjutningar i tidtabellen kan göra att tåg hamnar i vägen för varandra. Ibland finns möjligheten för de långsammare tågen att gå åt sidan vid en station eller på ett så kallat förbigångsspår och på så sätt släppa förbi de snabbare tågen. Om det inte går uppstår en kösituation där varje tåg helt enkelt måste vänta på sin tur innan det kan rulla in till stationen. Hur stor förseningen kan bli för dig som resenär varierar på olika platser och vid olika tider på dygnet.

Nedriven kontaktledning /strömavbrott

Att det blir strömavbrott, eller att en kontaktledning rivs ned, kan bero på många olika saker. Det kan vara tung snö, en fågel som orsakat kortslutning, åska eller fel på lokens strömavtagare. Självklart kan det också vara på grund av att delar eller komponenter i själva el-anläggningen, till exempel en bärlina, går sönder.

Oavsett anledning kan strömavbrott/kontaktledningsnedrivningar vara komplicerade att åtgärda. Eftersom det handlar om el behöver särskilt utbildad personal försäkra sig om att de nedfallna ledningarna inte är strömförande innan reparationsarbete kan påbörjas Ibland rivs dessutom ledningen på en ganska lång sträcka, och platsen det sker på kan vara mer eller mindre otillgänglig vilket avgör hur lång tid det tar för personal att ta sig dit.

För dig som resenär kan du påverkas på olika sätt. Om det är ett fel som går snabbt att åtgärda kan det räcka med en mindre försening, eller så kan ditt tåg behöva ledas om. Om det handlar om ett längre avbrott i trafiken kan olika avgångar ställas in, och de tåg som befinner sig ute på spåren kan behöva evakueras.

Försening på grund av ett signalfel

Att åka tåg är ett säkert sätt att resa. Längs spåren finns flera system och funktioner som säkerställer att all teknisk utrustning längs spåren fungerar som den ska. Om, eller när, ett av dessa system skulle indikera att något inte fungerar visas det genom att en ljussignal lyser rött vilket innebär att tågen inte får passera. Det är med andra ord inte signalerna som det är fel på när vi säger signalfel, utan det handlar om en säkerhetsfunktion som talar om att ett fel uppstått i exempelvis en växel, ett ställverk eller bommarna vid en plankorsning. Beroende på vilken komponent som krånglar kan felet vara tillfälligt eller bli mer långvarigt.

För dig som resenär är den vanligaste konsekvensen av ett signalfel att det blir förseningar. Under vissa förutsättningar kan trafikledningen leda tågen i låg fart förbi ett signalfel enligt särskilda säkerhetsregler. Inträffar signalfelet på ett dubbelspår kan ibland ett av de två spåren användas, men då måste alla tåg samsas på ett spår och växelvis turas om att passera platsen där felet inträffat. Säkerheten går alltid först, du som resenär inte ska råka ut för något allvarligare än att komma fram senare än vad du hade tänkt.

Kraftig inbromsning

ATC – Automatic Train Control – är järnvägens säkerhetssystem som ska minimera risken för kollisioner och urspårningar. Det talar om vilken hastighet tåget kan framföras i, om kommande skyltar visar rött eller grönt samt att det inte finns andra fordon på spåret. Ibland kan det uppstå störningar i kommunikationen mellan olika delar av systemet, och då kan tågets bromsar slå till automatiskt. En inbromsning kan också bero på att ett signalfel (se ovan) uppstår när tåget är i närheten av en signal. Även om det tar mycket längre tid att stanna ett tåg än en bil kan inbromsningen bli väldigt kraftig – det kan alltså vara värt att hålla i kaffekoppen om föraren ropar ut att en kraftig inbromsning är påbörjad.

Förutom att det du har framför dig på bordet kan fara iväg innebär en kraftig inbromsning att tåget kan bli försenat. Är störningen tillfällig blir förseningen oftast bara ett par minuter, vilket är den tid det tar för tåget att hinna upp i full fart igen. Är felet mer långvarigt gäller det som står ovan under rubriken signalfel.

Försening på grund av banarbete

Ibland behöver vi reducera eller ställa in trafik för att skapa utrymme för de över två tusen banarbeten som årligen genomförs på den svenska järnvägen. För att minimera trafikstörningarna försöker vi planera in flera olika arbeten samtidigt. Många arbeten sker dessutom nattetid då det inte går någon trafik.

Förutom planerade banarbeten uppstår också akuta fel som vi inte kan vänta med att åtgärda. Som tågpassagerare kan det upplevas som frustrerande när ett banarbete medför en försening, men precis som vid signalfel handlar det om att vi aldrig kompromissar med säkerheten. För dig som resenär är det framförallt arbeten med akuta fel som du kan bli påverkad av, även om det också händer att ett inplanerat arbete inte hinner bli klart i utsatt tid.

Vi inväntar ett mötande tåg

Tänk dig att du kör bil på en smal väg där det bara går att mötas på särskilda mötesplatser. Så är det på den del av den svenska järnvägen som består av enkelspår. Och precis som där den smala vägen har sina mötesplatser har enkelspåriga banor mötesspår. Alla tågmöten finns planerade i tågets tidtabell som visar tidpunkten för när olika platser längs vägen ska passeras, inte bara platser där du kan stiga av eller på. Så om något händer som gör att ett tåg blir sent till mötesplatsen måste andra tåg vänta, eftersom det bara är vid just vid dessa platser med mötesspår som tågen kan mötas.

Det finns personer i spåret

Obehöriga i spår har blivit en allt vanligare orsak till förseningar, upp till 100 tåg om dagen blir försenade på grund av att personer genar över eller går längs järnvägsspåren. Säkerheten kommer först, och får vi information om att det finns obehöriga i spårområdet så sänks farten eller så stoppas trafiken helt. Det kan vara vi själva som tar det beslutet, men det kan också göras på order av polis eller räddningstjänst.

Med tanke på hur trångt det är i spåren får varje hastighetsnedsättning eller stopp snabbt stor påverkan på trafiken. Så en enda genare kan göra att många resenärer kommer fram mycket senare.

Det har hänt en olycka

Att det hänt en olycka kan exempelvis handla om att en järnvägsbro blivit påkörd, men det kan också handla om en personpåkörning. Förutom den mänskliga tragedin som varje sådan olycka innebär blir konsekvenserna för tågtrafiken omfattande, och trafikstoppen ofta långa. Räddningstjänst och polis behöver tid för sitt arbete, samtidigt som den personal som varit med om en personpåkörning tas ur tjänst och erbjuds stöd.

För att få ner antalet olyckor genomför Trafikverket åtgärder på särskilt utsatta sträckor. Ambitionen är att göra det svårare att ta sig upp och ut på spåren. Exempel på vad vi gör är att sätta upp stängsel och larmande kamerasystem, samt produkter med lite mer fantasieggande namn som pyramidmattor och hajfenor. Vi arbetar också med olika kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten om dels riskerna för den som genar, men också om konsekvenserna i form av förseningar för de som reser.

Vi har kört på ett djur

Framförallt på vintrarna händer det att djur söker sig till spåren. Som förare är det inte alltid så lätt att hinna uppfatta vad som kördes på, och råder det minsta osäkerhet behöver vi stoppa trafiken så vi kan säkerställa att det inte var en människa.

Om det handlar om större vilt, till exempel älg eller ren, kan en påkörning resultera i att känslig elektronik och hydraulik under tåget slås sönder, vilket kan leda till att passagerare behöver evakueras och tåget bogseras till en verkstad.

På grund av dåligt spårläge kör vi just nu lite långsammare

Under till exempel tjällossningsperioden, eller om det i samband med ett oväder kommit mycket nederbörd på kort tid, kan det hända att banans bärighet och stabilitet påverkas. Om det går att köra tåg förbi dessa oftast korta sträckor görs det i en lägre hastighet, vilket gör att tåget kan bli några minuter försenat.

Vi har dialog med Trafikverket

När något har hänt kan föraren behöva ta kontakt med Trafikverkets trafikledning. Efter ett trafikstopp på grund av exempelvis ett signalfel kan det vara många tåg som hamnat utanför sin ordinarie tidtabell, och alla tåg behöver prioriteras om och få nya ankomsttider. Så lokföraren har helt enkelt en dialog med Trafikverkets trafikledning för att få rätt information om när just det tåg du sitter på kan åka vidare.