Logga in
Logga in

Vad säger lagen om rattfylleri?

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Här kan du även läsa om vad som händer den som rapporteras för rattfylleri och om alkolås.

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon:

  • har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften
  • har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen använts enligt läkarordination).
  • är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt.

För sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma promillegräns som för rattfylleri.

Grovt rattfylleri

Grovt rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon:

  • har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften
  • är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel
  • kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Vad är straffet för ratt- och sjöfylleri?

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Om det finns försvårande omständigheter kan spärrtiden bli längre.

Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.

Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Vad händer den som rapporteras för rattfylleri?

Straffet för rattfylleri är oftast dagsböter och för grovt rattfylleri fängelse. Körkortet återkallas så gott som alltid. Den som får sitt körkort återkallat längre än 12 månader måste göra ett nytt förarprov.

När någon rapporteras för rattfylleri startar två olika processer: den straffrättsliga (tingsrätten) och den körkortsadministrativa (Transportstyrelsen). Straffet för rattfylleri är oftast dagsböter. För grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste straffet. Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med elektronisk fotboja.

Om det är ett förstagångsbrott och om föraren inte har orsakat någon olycka, brukar straffet bli villkorlig dom eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst. Skyddstillsyn kan innebära att den dömde får läkarvård eller nykterhetsvårdande behandling.

Om det är höga promillehalter blir straffet även vid förstagångsbrott oftast fängelse. Straffet kan också bli kontraktsvård, där den dömde skriver på ett vårdkontrakt med preciserade villkor. Om villkoren inte uppfylls kan skyddstillsynen ersättas av fängelsestraff. Skyddstillsynen ska kombineras med övervakning i åtminstone ett år. En alkoholpåverkad förare som skadar någon eller orsakar dödsfall kan få upp till åtta års fängelse.

Körkortet

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas. Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10–0,15 milligram per liter luft) finns möjlighet till varning i stället för återkallelse.

Spärrtiden är oftast 12 månader för rattfylleri och 24 månader för grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade tillfällen eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol. Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader. Det gäller även om brottet inte har bedömts som grovt. Under spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas.

Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov.

Alkolås efter rattfylleri

Den som är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till rattfylleri under påverkan av alkohol kan ansöka om körkort med villkor om alkolås. Villkorstiden är ett år för rattfylleri och två år för grovt rattfylleri, eller om personen återfallit under de fem senaste åren.

Den som har körkort med villkor om alkolås får endast köra den bil som är utrustad med det personliga alkolåset.

Du hittar mer information på Transportstyrelsens webbplats. Där finns även ansökningshandlingar för körkort med villkor om alkolås.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan olika myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri.

Arbetssättet bygger på att så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, kunna erbjuda hjälp ifrån vården.

Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister.

Den som rapporterats har möjlighet att träffa professionell personal från vården för att prata igenom det som hänt och få möjlighet till att förändra sin livssituation.

Har du blivit rapporterad för rattfylleri och vill ha SMADIT-kontakt? Kontakta socialtjänsten eller beroendevården i din kommun eller region för att boka ett möte. Tala om att du fått ett SMADIT erbjudande när du ringer så får du snabbt hjälp.

Eller ta en kontakt med den nationella alkohollinjen. Mer information hittar du på www.alkohollinjen.se

Nyttan av SMADIT kan:

  • bli en nystart,
  • leda till nya insikter,
  • förbättra familjerelationer,
  • innebära en vändpunkt i livet.

För att minska ratt-, drogratt- eller sjöfylleriet arbetar vi tillsammans: Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården/Frivården, Kommunerna, Landstingen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Alkolås – hur fungerar det?

Alkolås är en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft.

Med ett alkolås inmonterat i fordonet förhindras en onykter förare att köra. Föraren blåser i alkolåset som kontrollerar om det finns alkohol i utandningsluften. Om alkohol som motsvarar en promillenivå över 0,2 uppmäts, går fordonet inte att starta. Ett alkolås har alltid inbyggd manipuleringsteknik.

Alkolås kan användas i förebyggande syfte, som ett kvalitetssäkringsverktyg eller efter rattfylleri, i ett körkortsprogram. Återkommande utandningsprov under pågående färd används obligatoriskt efter rattfylleri i körkortsprogram, men kan även användas vid behov när alkolåset används som ett kvalitetssäkringsverktyg.

Alkolås som kvalitetssäkring

Alkolås är ett effektivt verktyg, ur både ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Det ger trygghet och förtroende hos passagerare, i kollektivtrafiken och bland godsköpare. Säkerhet i trafiken är viktigt för oss alla. Ingen vill möta eller åka med en onykter förare.

Användning av alkolås har ofta en trafiksäkerhetspolicy som utgångspunkt. Det är viktigt att komplettera användningen med rutiner för service och för de åtgärder eller program som ska aktiveras om en förare inte tillåts starta efter att ha blåst i alkolåset.

Innovation och digitalisering går snabbt inom fordonsutvecklingen. Vi kommer successivt att möta nya tekniker och andra former av lösningar för att öka andelen nykter trafik i vårt transportsystem. Redan nu finns installationer av alkobommar i vissa hamnar och vid ett några företags in- och utfarter för gods som bidrar till att hitta påverkade förare.