Logga in
Logga in

Enskilda vägar

Som enskild väghållare kan det vara mycket att hålla reda på. Här hittar ni information om bland annat de bidrag ni kan söka via Trafikverket, vem som gör vad när det gäller enskilda vägar och en hel del övrig fakta.

Vem har ansvaret för vägen?

Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning som omfattar berörda fastighetsägare. Som enskild väghållare ansvarar ni för er väg.

Väghållare för allmänna statliga vägar är Trafikverket.

Väghållare för allmänna kommunala vägar och kommunala gator är landets kommuner.

Detta avgör vem som är väghållare

En statlig väg eller färjeled kan bli enskild genom ett förändringsärende. Detta sker efter en utredning om väghållaransvar. Vad som avgör om en väg är allmän eller enskild är om vägen är till för allmän trafik eller om den främst är till nytta för fastighetsägare och verksamheter i vägens närhet. Läs mer om hur processen går till från det att en väg är allmän till det att den blir enskild på sidan om Väghållaransvar.

Väghållaransvar - Bransch (trafikverket.se)

Ta reda på om en väg är en allmän eller enskild väg

I den nationella vägdatabasen finns en karta över Sveriges vägnät. Här kan ni till exempel se om en väg är allmän eller enskild.

När kartan öppnats välj "Dataprodukter" under fliken start till vänster på sidan och välj sedan "Driftbidrag statlig". Enskilda vägar med statliga driftbidrag är grönmarkerade. Zooma i kartan till det område av intresse för att se de gröna linjerna.

Nationell Vägdatabas NVDB på karta

Ert ansvar som enskild väghållare

Enskild väg är en väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna. För förvaltningen av dessa svarar ofta någon form av organisation, samfällighetsförening eller delägarförvaltning som omfattar berörda fastighetsägare. Du kan också vara ensam väghållare för en enskild väg.

Som väghållare för en enskild väg ansvarar ni för en viktig beståndsdel i det svenska infrastruktursystemet. Det är väsentligt att de enskilda vägarna har bra standard. Att arbeta med förebyggande underhåll bidrar till att öka livslängden på såväl väganläggning och vägutrustning.

Exempel på åtgärder som ingår i väghållaruppgiften

Skötsel av en enskild väg är i många fall kostsamt. Det är i huvudsak ni som enskild väghållare som bekostar de åtgärder som behövs. Det finns olika typer av statsbidrag ni kan ansöka om från Trafikverket. Vissa kommuner betalar ut bidrag till enskilda vägar. Dessa kommunala bidrag har ingen koppling till Trafikverkets statsbidrag utan hanteras av respektive kommun.

Det är den enskilda väghållaren som har ansvaret för att sköta den enskilda vägen. Exempel på åtgärder som ingår i väghållaruppgiften är barmarksunderhåll och vinterväghållning, såsom:

 • Grusning
 • Dammbindning
 • Byte av trummor
 • Beläggningsunderhåll
 • Snöröjning
 • Sandning
 • Hantering av tjälskador
 • Broar/trummor över 2 meter i diameter

Enskilda vägar med statsbidrag har särskilda krav på hur de ska skötas, dessa vägar ska även hållas öppna för allmän trafik. Ni kan läsa mer om de olika bidragstyperna och reglerna kopplat till statsbidragen under rubriken "Statsbidrag till enskild väg".

Statsbidrag till enskild väg

Läs mer om råd och skötsel av enskilda vägar

Ni kan läsa mer ingående råd om skötsel för underhåll av broar, hantering av ledningsarbeten på enskilda vägar och om råd och stöd för hantering av virkesavlägg i någon av följande publikationer:

Drift och underhåll av enskilda vägar
Handbok Projektering och byggande av enskilda vägar
Ledningsarbete inom enskilda vägar
Ansök om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle vid väg
Skötselråd för årligt underhåll av broar
Vinterväghållning vid plankorsning
Farthinder enskild väg (Trafikverkets publikationsdatabas)

Detta gäller om ni har en bro på er enskilda väg

Om ni har en bro på er enskilda väg som ni ansvarar för kan det vara bra att känna till vad det innebär. Det krävs särskilt underhållsarbete av bland annat brobanan, landfästen, mellanstöd, broräcken och kantbalkar. Definition för en rörbro är en trumma större än 2 meter i diameter.

Vissa broar ansvarar Trafikverket för. Det kan exempelvis vara sådana broar som går över en järnväg.

Broinspektioner på enskild väg med bidrag

Trafikverket utför inspektion på broar på de enskilda vägar som har statligt bidrag. Dessa broar inspekteras med motsvarande intervall som sker för inspektion av broar längs det allmänna statliga vägnätet, det vill säga vart sjätte år. Broar som Trafikverket utför inspektion på ligger i en särskild plan för hantering. Det innebär att ni som enskild väghållare inte själva behöver beställa inspektion av en bro. Det är Trafikverket som handlar upp och bekostar broinspektionerna.

Trafikverket sammanställer underlaget från broinspektion och delger er som enskild väghållare en broskadebeskrivning. Om en broinspektion pekar/visar på brister som måste åtgärdas så är det ni som enskild väghållare som ansvarar för att det blir utfört. Om påtalade brister inte åtgärdas kan det påverka det årliga driftbidraget.

Mer information om brounderhåll

Via följande videoklipp kan du lära dig mer om brounderhåll:

Brounderhåll – REV Riksförbundet Enskilda Vägar i samarbete med Trafikverket

Rörbro – REV Riksförbundet Enskilda Vägar i samarbete med Trafikverket

Tänk på att!

Som enskild väghållare har ni ett ansvar mot trafikanterna för att vägen är i ett tillfredsställande skick. Eftersatt vägunderhåll eller annan oaktsamhet kan leda till ökad risk för trafikolyckor. Särskild uppmärksamhet bör riktas till broar och vägtrummor som om de har brister kan orsaka allvarliga olyckor.

Som väghållare av bro är ni juridiskt ansvarig.

Detta gör Trafikverket för er som enskilda väghållare

Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till väghållningen från staten.

Staten avsätter medel för såväl investeringar som drift och underhåll av enskilda vägar. Regionerna planerar hur medlen för investeringar används och Trafikverkets utredare planerar användningen för drift och underhåll.

Bidragsgivning till enskilda vägar finns upptagna i den nationella planen för transportinfrastrukturen och målen med bidragsgivningen är bland annat att:

 • Boende i glesbygd ska underlättas.
 • Vägtransporter ska möjliggöra näringsverksamhet i glesbygd.
 • Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreation och fritidsaktiviteter.

Statsbidrag till enskild väg

Trafikverket har uppgiften att betala ut statsbidrag till enskilda vägar. I handboken för statsbidrag till enskilda vägar kan ni som enskilda väghållare läsa om vilka statsbidrag som är möjliga att ansöka om från Trafikverket och vilka regler och kriterier som är aktuella för olika typer av statsbidrag.

Det finns fyra olika typer av bidrag att söka. Du kan läsa mer om de olika bidragen under respektive rubrik:

Årligt driftbidrag
Särskilt driftbidrag
Investeringsbidrag för byggande av ny enskild väg
Bidrag för färjeled

Ansök om statsbidrag för enskild väg

Det är viktigt att sätta sig in i vilka de grundläggande förutsättningarna är innan ni skickar in er bidragsansökan.

Förutsättningar för och reglering av statsbidrag till enskilda vägar framgår av nedanstående förordning:

Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 

Årligt driftbidrag 

Ni kan ansöka om årligt driftbidrag för barmarksunderhåll och vinterväghållning av en enskild väg.

 • Bidraget till barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.
 • Bidraget till vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat plogning och halkbekämpning.

Efter att er ansökan om statsbidrag inkommit gör Trafikverket en utredning. Detta måste göras innan vi kan ge svar på om just er väg är bidragsberättigad och hur stort ett eventuellt bidrag blir. I samband med beslut får ni veta om och hur mycket ni får i bidrag.

Bidraget baseras på en rad fastställda kriterier, bland annat vägens längd, vägkategori, trafikmängd och var i landet vägen är belägen.

Kriterier som bidraget baseras på

 • Vägen måste vara sammanhängande med cirka 1 kilometer till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov.
 • En vägdel måste vara minst 500 meter (sträcka som ansluter mot huvudstråket) och uppfylla kravet för cirka 1 kilometer till fast boende.
 • Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
 • Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse mellan samtliga fastighetsägare och som godkänts av Trafikverket.
 • Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
 • Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) kan inte få årligt driftbidrag.

Observera att det bidrag ni kan få inte baseras på faktiska kostnader utan är uträknade på schablon. Schablonen indexregleras årligen enligt gällande entreprenadindex. Index fastställs normalt i oktober månad årligen. Trafikverket beslutar om index.

Gällande procentsatser för driftbidrag

 • 2023 års index är + 4,05 procent
 • 2022 års index är +13,28 procent.

Vilka procentsatser som ska gälla för respektive vägkategori beslutas i början av varje år av Trafikverkets generaldirektör. 

Det årliga driftbidraget som beslutas under 2023 utbetalas i början av 2024. För närvarande ser det ut enligt följande:

Vägkategori Bidragsprocent
A: Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde  60%
B: Väg för fast boende inom bebyggelseområde  30%
C: Genomfartsväg 80%
D: Väg för det rörliga friluftslivet  60%
E: Väg för fritidsbebyggelse 30%
F: Väg för näringslivet   60%

 

Årligt driftbidrag – skicka in de här handlingarna senast 1 oktober

Ansökan om årligt driftbidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 oktober. Med ansökan om årligt driftbidrag måste följande handlingar bifogas:

 • Ett underskrivet och justerat protokoll från möte med vägens ägare alternativt en överenskommelse med vägens ägare där det styrks att vägföreningen eller samtliga av vägens ägare är överens om att söka statsbidrag.
 • Karta som visar den aktuella vägen.
 • Kontobevis.

Ansökningsprocessen

När er ansökan inkommit till Trafikverket gör vi en bedömning om vägen är bidragsberättigad. Beviljas ni bidrag får ni ett beslut som gäller bidragsrätt från den 1 januari året efter det att ansökan skickades in. Ni får en utbetalning av det första bidraget retroaktivt i början av påföljande år.

1 År 1 Ansökan om bidragsrätt skickas in före 1 oktober. Rätten till bidrag utreds och ni meddelas besked om bidrag

2 År 2 Beslut fattas om bidragsrätt för normalt fem år

3 År 3 I februari månad utbetalas första bidraget för föregående år.

4 År 4-7 Efterföljande år fram till och med sista året för bidragsrätt utbetalas bidrag.

Observera att ni inte behöver skicka in årlig ansökan för de fem åren, inte heller skicka in årsmötesprotokoll.

Detta gäller vid beviljat driftbidrag

 • Den enskilda väghållaren ansvarar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.
 • Om underhållet av den enskilda vägen är eftersatt eller om vägen stängs av utan tillstånd, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut. I dessa fall betalas bidrag ut först efter att bristerna har åtgärdats.
 • Bidragsrätt beviljas normalt för en femårsperiod och omprövas därefter. Åren däremellan regleras kostnaderna med ett indextal som fastställs av Trafikverket.
 • Om förutsättningarna under femårsperioden förändras så har Trafikverket möjlighet att ändra beslutet.
 • Beviljade ansökningar innebär att vägen tas med i bidragssystemet kommande år. Det betyder att ni inte behöver skicka in ansökan årligen.
 • Det är viktigt att hålla vägen i gott skick. Meddela förändringar som kan påverka bidraget, förändrade kontaktuppgifter eller kontouppgifter.
 • Ni som väghållare har möjlighet att begränsa bärigheten en kortare tid under pågående tjällossning eller under kraftigt höstregn. Meddela din utredare/handläggare på enskilda vägar eller kontakta Trafikverkets kundservice på 0771-921 921. 

Anmäl förändringar

Om förändringar inte anmäls i tid riskerar ni att gå miste om exempelvis utbetalningar och information som gäller ert bidrag. Kom därför ihåg att anmäla förändringar till Trafikverket avseende:

 • Kontaktperson.
 • Bidragsmottagarens kontonummer.
 • Andra förändringar som kan påverka bidraget.

Särskilt driftbidrag 

Om ni beviljats årligt driftbidrag, och behöver göra ett större underhållsarbete på er enskilda väg, kan ni även ansöka om särskilt driftbidrag. Särskilt driftbidrag får endast lämnas till vägar med årligt driftbidrag, om inte bidraget avser upprustning av ny bidragsväg. Särskilt driftbidrag är i första hand till för kostnader för planerade åtgärder. Undantag kan ske för akuta åtgärder. Om något akut inträffat kontakta Trafikverket så snart som möjligt.

Åtgärder som kan berättiga till särskilt driftbidrag

Ni kan ansöka om särskilt driftbidrag för större underhållsarbeten på er enskilda väg. 

Exempel på åtgärder kan vara:

 • Byte av vägtrummor med en diameter på 500 millimeter eller större.
 • Förstärkning av en vägsträcka med bärlagergrus.
 • Omläggning av en vägsträcka.
 • Ombyggnad av ett vägskäl mot en allmän väg inklusive beläggning.
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd.
 • Ombyggnad eller reparation av broar.
 • Beläggningsåtgärder till vägar i trafikklass hög.
 • Upprustning av ny bidragsväg.

Vad gäller för att få särskilt driftbidrag?

 • Särskilt driftbidrag kan endast sökas för åtgärder till den väg som får årligt driftbidrag.
 • Kostnaden för arbetet bör överstiga 5 000 kronor exklusive moms.

Så här mycket kan ni få i driftbidrag

Om och hur mycket ni kan få i bidrag avgörs av tillgång på ekonomiska medel och beroende på hur angelägen åtgärden är. Statsbidrag kan inte beviljas i full omfattning om kostnaden är orimligt hög i förhållande till nyttan.

Till skillnad från det årliga driftbidraget som beräknas på schablon så betalas det särskilda driftbidraget ut i förhållande till faktiska kostnader.

Ansökan om bidrag för särskild drift måste vara beviljad och beslutad innan åtgärden påbörjas. Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

Investeringsbidrag för byggnadsåtgärder på befintlig väg

Det finns vissa möjligheter att få bidrag till byggande av ny enskild väg alternativt standardhöjning på befintlig väg. Länsvisa ramar för byggande och i vissa fall underhållsåtgärder bestäms av den volym som är avsatta för detta ändamål i respektive länsplan för regional transportinfrastruktur.

Objekten ska finnas med i Trafikverkets regionala plan för byggande av enskilda vägar. Ansökan skickar du till Trafikverket för handläggning och utredning.

Bidrag till färjeled

Ni som äger eller företräder en färjeled för transport av motorfordon  kan ansöka om statsbidrag för driftkostnader kopplat till färjeleden. För att få bidrag första gången ska en organisation skicka in en  skriftlig ansökan som Trafikverkets region kan godkänna. En kommun kan frivilligt ta ansvar för färjeleden och vara bidragsmottagare. Ansvaret ska överlåtas genom ett skriftligt avtal eller genom ett kommunalt beslut.

Så här mycket kan ni få i bidrag för färjeled

Vi beräknar bidraget utifrån vad som är en rimlig kostnad för att trafikförsörjningen ska fungera. När vi fastställer driftbidraget tar vi hänsyn till väghållarens möjligheter att täcka kostnaderna med trafikantavgifter.

De bidragsgrundande kostnaderna räknas om varje år. Driftbidraget får betalas ut i efterskott för föregående kvartal.

Kriterier för att beviljas bidrag för färjeled

För att kunna beviljas bidrag till en färjeled måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Färjeleden ska vara ändamålsenlig och passa in i det övriga vägsystemet och vara avsedd att täcka öarnas transportbehov. Turlista, ordningsregler och föreskrifter ska utformas i samråd med Trafikverkets region.
 • En färjeled för transport av motorfordon får normalt sett bidrag.

Vägmärken på enskild väg som Trafikverket ansvarar för

Stopplikt, väjningsplikt och högsta tillåtna hastighet är exempel på vägmärken en vägförening inte själv kan besluta om. För att få sätta upp dessa vägmärken krävs en lokal trafikföreskrift från kommunen eller länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar om lokal trafikföreskrift på en enskild väg utanför tättbebyggt område så är det Trafikverket som märker ut föreskriften. Det är också Trafikverket som bekostar både vägmärkena och arbetet med att sätta upp dem. Mer om detta finns att läsa i Vägmärkesförordningen VMF 2007:90

Vägmärkesförordningen VMF 2007:90

Tänk på att!

Om du har statsbidrag till din enskilda väg och begränsar framkomligheten med exempelvis en bom tvärs över vägen eller sätter upp vägmärke C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II eller på annat sätt förhindrar trafik från att använda den enskilda vägen så kan du komma att få ditt statsbidrag indraget/ så kan det påverka vägens rätt till statsbidrag.

Vägmärke C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II syftar till att sådana fordon inte får använda vägen.

Geografisk vägvisning

Trafikverkets väghållningsmyndighet tar ställning till om det behövs geografisk vägvisning för den allmänna orienteringen och in på er enskilda väg. Bedömningen av behovet av vägvisning har ingen koppling till om vägen har statligt bidrag eller inte.

Vanligtvis är bedömningen att det sätts upp en vägvisning med namnet på en målpunkt. Tänk på att ni i samfällighetsföreningen eller ni som på annat sätt gemensamt förvaltar vägen måste vara överens om vad det ska stå på vägvisningen. Det är viktigt att det blir rätt namn på målpunkten redan från början.

Om Trafikverket gör bedömningen att vägvisning ska sättas upp in till en enskild väg, så är det Trafikverket som utför och bekostar både vägmärkena och arbetet med uppsättning. Detsamma gäller i det fallet för vägar både med och utan statligt driftbidrag.

Vägvisning inne på er enskilda väg bekostas, sätts upp och underhålls av er som enskild väghållare.

Inrättningsvägvisning

En anläggning eller inrättning, exempelvis ett företag, kan behöva vägvisning från en allmän statlig väg in på en enskild väg. Vägvisning inne på er enskilda väg bekostas, sätts upp och underhålls av er som enskild väghållare.

Ansök om vägmärke för vägvisning

Om ni som förvaltar en enskild väg vill ha geografisk vägvisning in från en allmän statlig väg in till en målpunkt på er enskilda väg så ansöker ni om detta via vår e-tjänst.

Du kan ansöka om att få vägvisning med lokaliseringsmärken på det statliga vägnätet. Det gäller vägvisning till företag, serviceanläggningar, inrättningar eller arrangemang.

Anslutning till allmän väg

Om du på något sätt vill förändra din anslutning till allmän statlig väg måste du ha tillstånd från Trafikverkets region. Det kan till exempel vara att bredda, flytta eller bygga en helt ny anslutning. Reglerna för ny eller ändrad anslutning finns i 39 § väglagen (1971:948).

I vissa fall kan det bli aktuellt att Trafikverket tar beslut om att stänga en enskilds väg anslutning eller utfart till allmän statlig väg. Detta har oftast en koppling till att en väg byggs ut eller byggs om. Trafikverket är i dessa fall skyldigt att ordna så det finns möjlighet att på något sätt ansluta den allmänna vägen på ett trafiksäkert sätt. Den här typen av frågor hanteras i sin helhet av projektet och inom ramen för arbetet med fastställelse av vägplan.

Via vår e-tjänst kan du ansöka om att få ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till en allmän statlig väg. Om det gäller en väg i tätort ska du oftast ansöka hos din kommun.