Logga in
Logga in

Vi bygger om E22 öster om Kristianstad

Den 3,8 kilometer långa lokalvägen som ska gå parallellt med E22, blir själva startskottet för motorvägsutbyggnaden E22 Fjälkinge-Gualöv. Lokalvägen ska gå från Gualöv till Bäckaskog, anslutas till en ny trafikplats.

Lokalvägen som kommer att gå parallellt med E22, blir själva startskottet för utbyggnaden av E22 mellan Fjälkinge och Gualöv till motorväg. Lokalvägen ska gå från Gualöv till Bäckaskog, där den så småningom ansluter till en helt ny trafikplats. I november 2023 när vi har asfalterat den nya lokalvägen planerar vi att att leda om delar av trafiken från E22. Detta för att vi ska kunna arbeta mer ostört på befintlig E22. Motorvägsutbyggnaden kommer att vara klar hösten 2025.

Varför bygger vi om

Vi bygger om för att förbättra trafiksäkerheten mellan Fjälkinge och Gualöv. Genom att vi bygger om sträckan till en motorväg där befintlig motorväg idag slutar, strax öster om trafikplats Fjälkinge. På merparten av sträckan breddas befintlig väg till höger i färdriktning för att skapa fyra körfält längs med hela sträckan. Motorvägen byggs i ny sträckning mellan järnvägen och befintlig E22 i Fjälkinge. Befintlig E22 idag blir en del av det lokala vägnätet som Gamla vägen ansluter till. Öster om Bäckaskog och väster om Gualöv ansluter motorvägen till befintlig sträckning igen.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området samt lösa hantering av eventuella föroreningar från trafiken så att de inte ska nå ner i grundvattnet.

Vid Bäckaskog kommer vi att bygga en ny trafikplats som ska koppla på trafiken från lokalvägnätet och trafik från EKO Stormarknad. Vi bygger även för att förbättra för dig som åker kollektivt och väljer det gröna alternativet, här flyttas busshållplatserna till det lokala vägnätet med ny standard.

I projektet ingår sex broar, varav flera faunapassager för ökad framkomlighet för djurlivet. En av broarna anpassas för att bilister ska kunna samsas med såväl cyklister och fotgängare som det lokala djurlivet. För att minska risken för viltolyckor byggs viltstängsel längs hela sträckan. Alla ska kunna ta sig fram smidigt, grönt och tryggt.

– Vi gör Sverige närmare genom att förbättra framkomligheten för människor och företag, samtidigt skapar vi förutsättningar för att alla transporter och resor ska kunna ske på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor, säger Johan Månsson, projektledare på Trafikverket.

Vårt mål är att störa trafik och närboende så lite som möjligt samtidigt som vi behöver ha en god arbetsmiljö för de som ska bygga vägen. De som arbetar här vill också komma hem till sina nära och kära. Vi gör detta för er skull.

Läs mer om projektet här