Logga in
Logga in

Skåne E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg som ska byggas ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Vad?

Bygga ut E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

Vi ökar framkomligheten och säkerheten både för trafikanterna på E22 och på lokalvägarna som ska köra på eller korsa E22.

Nuläge

Byggnation.

Kostnad

500 miljoner kronor

Om projektet

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg med mittseparering och all trafik går på E22 inklusive långsamtgående fordon. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. Söder om Kristianstad blev delen Sätaröd-Vä motorväg december 2020, nu är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. 

För att skapa en säkrare väg för alla trafikantgrupper med god framkomlighet och tillgänglighet ska vi bygga ut sträckan Fjälinge-Gualöv till en 21,5 meter bred motorväg.

Antal fordon per dygn: 16 000.

Vad händer nu?

Östergående motorvägen mellan sträckan Bäckaskog och Stärkan är nu klar, se bilder i bildgalleriet.

Maglestensvägen stängs av för genomfartstrafik

Mellan 13 maj och 5 juli 2024 stänger vi av vägen genom Bäckaskog på grund av grävning av vatten och avlopp. Du som bor på sträckan kommer under denna period att behöva köra in i Bäckaskog österifrån. Läs informationsbladet här.

Bullrande arbeten och flera transporter 4-8 juli

Du som bor intill järnvägen mellan Fjälkinge och Bäckaskog kommer bli påverkad genom ökad buller även nattetid när vi lanserar bron under järnvägen. Det kommer även gå transporter på den grusväg som går längs med järnvägen Fjälkinge-Bäckaskog. Vi ber er ha överseende med detta, vi gör allt vi kan för att bullra och störa så lite som möjligt.

Byggsemester vecka 29-32.

Arbetet med motorvägsbro över Trolle Ljungbyvägen pågår och gjutning planeras till sommaren 2024. Färdigställande av bro över Trolle Ljungbyvägen möjliggör att vi kan färdigställa östra delen av motorvägsbygget mellan Bäckaskog och Gualöv.  

Se film här för hela sträckan under byggnationen, öppnas via YouTube.

Vad som händer under 2024, kan du också läsa här. I bildgalleriet kan du följa sträckan genom bilder.

Trafikpåverkan

All trafik på E22 går via den nya lokalvägen (väg 2080) mellan Gualöv och Bäckaskog. Trafiken kommer att gå på ny lokalväg till och med slutet av 2024 med nedsatt hastighet till 70 km/h på sträckan och 50 km/h i överfarterna mellan E22 och väg 2080. Omledningen kommer att vara tydligt markerad med orange vägvisning.

Vi ber er att planera er resa i god tid och håll skyltad hastighet, alla vill komma hem tryggt och säkert. 

Gång‐ och cykelväg mellan Bäckaskog och Fjälkinge planerar vi ska vara öppen under
hela byggtiden. 

Busshållplats på Knutehusvägen i riktning mot Kristianstad flyttas till ny lokalväg, strax norr om nuvarande hållplats. Följ skyltning.  

Tågtrafiken påverkas 4 -8 juli 2024

Tågresenärer på sträckan Kristianstad-Bromölla kommer under 2024 att bli påverkade av att tåget ersätts med buss under 5 dagar. Detta för att vi då bygger två nya planskilda faunapassager för både stora och små djur strax intill Gamla vägen i Fjälkinge, de kommer att gå under E22 och järnvägen.

Mer information finner du på tågoperatörernas hemsida.

E22:ans nya utformning

 • Den nya motorvägen kommer att börja där den befintliga motorvägen slutar, strax öster om trafikplatsen i Fjälkinge. På merparten av sträckan breddas befintlig väg till höger i färdriktningen för att skapa fyra körfält längs med hela sträckan.
 • Motorvägen byggs i ny sträckning mellan järnvägen och befintlig E22 i Fjälkinge. Den befintliga E22 blir en del av det lokalvägnät som Gamla vägen ansluter till. Öster om Bäckaskog och väster om Gualöv ansluter motorvägen till befintlig sträckning igen.
 • Ny trafikplats vid Bäckaskog som kopplar på trafik från lokalvägnätet samt EKO Stormarknad.
 • Motorvägen blir 21,5 meter bred.
 • Sex broar.
 • 10 km lokalväg som blir 7 meter bred. Lokalvägnätet knyter ihop Östra Fjälkinge, Bäckaskog, Gualöv och bebyggelsen runt omkring; lokal trafik, långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik.
 • Delar av gång- och cykelvägnätet flyttas till ny plats; en del som blir ny är från Nymövägen vidare in i Bäckaskog där den kommer gå över motorvägen.
 • Busshållplatserna flyttas till den lokala landsvägen, byggs enligt ny standard.
 • Bullerskydd.
 • Viltstängsel längs hela sträckan.
 • Faunapassager för både stora och små djur byggs för att minska barriäreffekt.
  - Strax intill Gamla vägen i Fjälkinge byggs två nya planskilda faunapassager, de kommer att gå under E22 och järnvägen.
  - Där Trolle Ljungbyvägen korsar E22 byggs en ny planskild faunapassage, där bilisterna samsas med såväl cyklister och fotgängare som det lokala djurlivet.
 • Infiltrationsområden byggs för att samla upp regnvatten som rinner ner i diken. På så vis omhändertas vattnet på ett kontrollerat sätt, vilket förhindrar att oväntade översvämningar uppstår.

Ny lokalväg

Ny lokalväg (väg 2080) är 3,8 km lång och går parallellt med E22 mellan Gualöv och Bäckaskog. I Bäckaskog ska den så småningom ansluta till en helt ny trafikplats som ska koppla på lokalvägnätet. 

Skydd av grundvattnet

Hanteringen av dagvattnet från vägen kommer att tas om hand i diken och dammar samt att grundvattnet ska skyddas på cirka 2,5 km genom att vi tätar diken och dammar. Detta för att minska risken för att föroreningar ska nå ner i grundvattnet. Åtgärderna medför en kostnadsökning i projektet och total summan är nu 500 miljoner kronor.

Arkeologiska utgrävningar

Sydsvensk arkeologi har gjort utgrävningarna på den nästan fem fotbollsplaner stora ytan mellan Bäckaskog och Gualöv. De har hittat tusenåriga fynd, inte bara boplatslämningar utan även gravar.

Fynden är bland annat förkolnade benbitar och lerkrus från bronsåldern som har legat 30 cm under åkern, fram tills nu. I Fjälkinge har de funnit tio gravar från bronsåldern. Gravarna visar på ett skifte under den här tiden, där man går från traditionell jordfästning till att man kremerar den döde. Fynden ska analyseras för att bland annat bestämma benbitarna och skelettets individ, kön, ålder och om de delar gravplatsen med djur eller andra människor. Läs mer om fynd på Sydsvensk arkeologi hemsida

Översiktskarta

Klicka på länken för en förstoring av översiktskartan
Översiktskarta E22 Fjälkinge-Gualöv.pdf

Hushållsutskick 2024

Tidsplan

Mellan 22 augusti och fram till mitten av oktober 2022 kommer den arkeologiska slutundersökning i fält att göras. Efter förundersökningen fann man 5 områden som nu ska undersökas vidare. De områden som är intill vägen kommer att påverka trafiken genom sänkt hastighet och att vi stänger ett körfält.

Läs mer om fynd på Sydsvensk arkeologi hemsida

Vi har antagit Svevia som entreprenör för att bygga ut sträckan till motorväg.

Vi bjöd in till öppet hus för att informera om hur vi påverkar. På det öppna hus fanns det också möjlighet att ställa frågor direkt till oss som arbetar i projektet.

All trafik på E22 leds om via ny lokalväg (väg 2080) mellan Gualöv och Stärkelsefabriken från och med natten mellan 10-11 januari 2024. Omledningen kommer att pågå under hela 2024. 

Byggnationen planeras att starta våren 2023 och ny E22 planeras vara klar och öppnas för trafik i slutet av 2025.

Maglestensvägen stängs av för genomfartstrafik mellan E22 i väster och väg 2066, Bäckaskogsvägen

Mellan 2024-05-13 och 2024-07-05 stänger vi av vägen genom Bäckaskog på grund av grävning av vatten och avlopp. Du som bor på sträckan kommer under denna period att behöva köra in i Bäckaskog österifrån.

Tågresenärer på sträckan Kristianstad-Bromölla kommer under 2024 att bli påverkade av att tåget ersätts med buss under 5 dagar. Detta för att vi då bygger två nya planskilda faunapassager för både stora och små djur strax intill Gamla vägen i Fjälkinge, de kommer att gå under E22 och järnvägen.

Mer information kommer du att kunna få från tågoperatörernas hemsida.

Du som bor intill järnvägen mellan Fjälkinge och Bäckaskog kommer bli påverkad genom ökad buller även nattetid när vi lanserar bron under järnvägen. Det kommer även gå transporter på den grusväg som går längs med järnvägen Fjälkinge-Bäckaskog. Vi ber er ha överseende med detta, vi gör alllt vi kan för att bullra och störa så lite som möjligt.

Kontakt

Johan Månsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 20