Logga in
Logga in

Skåne E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg som ska byggas ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Vad?

Bygga ut E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

Vi ökar framkomligheten och säkerheten både för trafikanterna på E22 och på lokalvägarna som ska köra på eller korsa E22.

Nuläge

Byggnation.

Kostnad

500 miljoner kronor

Om projektet

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg med mittseparering och all trafik går på E22 inklusive långsamtgående fordon. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. Söder om Kristianstad blev delen Sätaröd-Vä motorväg december 2020, nu är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. 

För att skapa en säkrare väg för alla trafikantgrupper med god framkomlighet och tillgänglighet ska vi bygga ut sträckan Fjälinge-Gualöv till en 21,5 meter bred motorväg.

Vad händer nu?

Den 3,8 kilometer långa lokalvägen som kommer gå parallellt med E22, är själva startskottet för utbyggnaden av E22 till motorväg. Den ska gå från Gualöv bort till Bäckaskog, där den så småningom ansluter till en helt ny trafikplats.

Asfalteringen av den nya lokalvägen ska enligt planen ske framåt oktober 2023. När lokalvägen är klar kommer den användas för att leda om delar av trafiken från E22. Detta för att vi ska kunna arbeta mer ostört på befintlig E22. Omledning planeras till november 2023. 

Följ oss gärna via bildgalleriet i menyn till höger. I bildgalleriet finns nu bilder på den nya lokalvägen som byggs parallellt med E22.

Arbetet med planering av bland annat fastighetsnära bulleråtgärder och lantmäteriförrättning för enskilda vägar fortsätter.

Trafikomledning

När lokalvägen är klar kommer den användas för att leda om delar av trafiken från E22. Detta för att vi ska kunna arbeta mer ostört på befintlig E22.

Omledning planeras till november 2023, då leder vi om trafiken in på ny lokalvägen mellan Gualöv och Stärkelsefabriken, blå linje på översiktskartan i menyn. Trafiken kommer inte att ledas genom Bäckaskog. 

Arkeologiska fältarbeten

Sydsvensk arkeologi har gjort utgrävningarna på den nästan fem fotbollsplaner stora ytan mellan Bäckaskog och Gualöv. De har hittat tusenåriga fynd, inte bara boplatslämningar utan även gravar.

Fynden är bland annat förkolnade benbitar och lerkrus från bronsåldern som har legat 30 cm under åkern, fram tills nu. I Fjälkinge har de funnit tio gravar från bronsåldern. Gravarna visar på ett skifte under den här tiden, där man går från traditionell jordfästning till att man kremerar den döde. Fynden ska analyseras för att bland annat bestämma benbitarna och skelettets individ, kön, ålder och om de delar gravplatsen med djur eller andra människor. Läs mer om fynd på Sydsvensk arkeologi hemsida. Rapport om de arkeologiska fynden planeras vara klart våren 2023.

E22:ans nya utformning

 • Den nya motorvägen kommer att börja där den befintliga motorvägen slutar, strax öster om trafikplatsen i Fjälkinge. På merparten av sträckan breddas befintlig väg till höger i färdriktningen för att skapa fyra körfält längs med hela sträckan.
 • Motorvägen byggs i ny sträckning mellan järnvägen och befintlig E22 i Fjälkinge. Den befintliga E22 blir en del av det lokalvägnät som Gamla vägen ansluter till. Öster om Bäckaskog och väster om Gualöv ansluter motorvägen till befintlig sträckning igen.
 • Ny trafikplats vid Bäckaskog som kopplar på trafik från lokalvägnätet samt EKO Stormarknad.
 • Motorvägen blir 21,5 meter bred.
 • Sex broar.
 • 10 km lokalväg som blir 7 meter bred. Lokalvägnätet knyter ihop Östra Fjälkinge, Bäckaskog, Gualöv och bebyggelsen runt omkring; lokal trafik, långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik.
 • Delar av gång- och cykelvägnätet flyttas till ny plats; en del som blir ny är från Nymövägen vidare in i Bäckaskog där den kommer gå över motorvägen.
 • Busshållplatserna flyttas till den lokala landsvägen, byggs enligt ny standard.
 • Bullerskydd.
 • Viltstängsel längs hela sträckan.
 • Faunapassager för både stora och små djur byggs för att minska barriäreffekt.
  - Strax intill Gamla vägen i Fjälkinge byggs två nya planskilda faunapassager, de kommer att gå under E22 och järnvägen.
  - Där Trolle Ljungbyvägen korsar E22 byggs en ny planskild faunapassage, där bilisterna samsas med såväl cyklister och fotgängare som det lokala djurlivet.
 • Infiltrationsområden byggs för att samla upp regnvatten som rinner ner i diken. På så vis omhändertas vattnet på ett kontrollerat sätt, vilket förhindrar att oväntade översvämningar uppstår.

Skydd av grundvattnet

Hanteringen av dagvattnet från vägen kommer att tas om hand i diken och dammar samt att grundvattnet ska skyddas på cirka 2,5 km genom att vi tätar diken och dammar. Detta för att minska risken för att föroreningar ska nå ner i grundvattnet. Åtgärderna medför en kostnadsökning i projektet och total summan är nu 500 miljoner kronor.

Översiktskarta

Tidsplan

1 april 2022 skickade vi ut handlingar för upphandling av entreprenör.

Mellan 22 augusti och fram till mitten av oktober 2022 kommer den arkeologiska slutundersökning i fält att göras. Efter förundersökningen fann man 5 områden som nu ska undersökas vidare. De områden som är intill vägen kommer att påverka trafiken genom sänkt hastighet och att vi stänger ett körfält.

Läs mer om fynd på Sydsvensk arkeologi hemsida

Trafiken på E22 påverkas när arkeologiska fältarbeten görs intill vägen

Under tiden 23/8 och 9/9 kommer trafiken på E22 mellan trafikplats Fjälkinge (avfart 41) till Gualöv att störas.  Detta då den arkeologiska slutundersökningen görs intill vägen. 

För allas säkerhet måste därför hastigheten förbi arbetsområdet sänkas och ett körfält stängas. Vid vissa tillfällen kommer även trafiken att stoppas av TMA bil. Påverkan blir då att trafiken under en kort tid stoppas helt i någon minut för gemensam kolonnkörning förbi arbetsplatsen.

Arbetet är uppdelat och kommer störa först trafiken mellan trafikplats Fjälkinge och EKO under augusti och tiden i september störs trafiken mellan Bromölla och Gualöv.

Vi uppmanar alla trafikanter att hålla hastigheten förbi arbetsområdet. Vi vill att alla ska komma hem tryggt, smidigt och säkert.

Vi har antagit Svevia som entreprenör för att bygga ut sträckan till motorväg.

Byggnationen planeras att starta våren 2023 och ny E22 planeras vara klar och öppnas för trafik i slutet av 2025.

Vi bjöd in till öppet hus för att informera om hur vi påverkar. På det öppna hus fanns det också möjlighet att ställa frågor direkt till oss som arbetar i projektet.

Den 3,8 kilometer långa lokalvägen som kommer gå parallellt med E22, blir själva startskottet för utbyggnaden av E22 till motorväg. Den ska gå från Gualöv bort till Bäckaskog där den så småningom ansluter till en helt ny trafikplats.

Asfalteringen av den nya lokalvägen ska enligt planen ske framåt oktober 2023. När lokalvägen är klar kommer den användas för att leda om delar av trafiken från E22. Detta för att vi ska kunna arbeta mer ostört på befintlig E22. Omledning planeras till november 2023.

 

Tågresenärer på sträckan Kristianstad-Bromölla kommer under 2024 att bli påverkade av att tåget ersätts med buss under 5 dagar. Detta för att vi då bygger två nya planskilda faunapassager för både stora och små djur strax intill Gamla vägen i Fjälkinge, de kommer att gå under E22 och järnvägen.

Mer information kommer du att kunna få från tågoperatörernas hemsida.

Kontakt

Johan Månsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 20