Logga in
Logga in

Skåne E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Vad?

Bygga ut E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

Vi ökar framkomligheten och säkerheten både för trafikanterna på E22 och på lokalvägarna som ska köra på eller korsa E22.

Nuläge

Bygghandling

Kostnad

500 miljoner kronor

Om projektet

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg med mittseparering och all trafik går på E22 inklusive långsamtgående fordon. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. Söder om Kristianstad blev delen Sätaröd-Vä motorväg december 2020, nu är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. 

För att skapa en säkrare väg för alla trafikantgrupper med god framkomlighet och tillgänglighet planerar vi att bygga ut sträckan Fjälinge-Gualöv till en 21,5 meter bred motorväg.

Vad händer nu?

Vägplanen har vunnit laga kraft 2021-10-15 och nu har regeringen tagit ett byggstartsbeslut vilket innebär att arbetet kan ta nästa steg mot en bättre trafikmiljö på E22 genom Sverige. Vi fortsätter planering av bland annat fastighetsnära bulleråtgärder, arkeologisk slutundersökning och lantmäteriförrättning för enskilda vägar. För de berörda fastigheter som blir påverkade av fastighetsnära bulleråtgärder kommer vår konsult Sweco kontakta via brev under februari 2022.

Upphandling av entreprenör pågår sedan april 2022.

Slutundersökning för arkeologisk fältundersökning planerad att genomföras under hösten 2022.

E22:ans nya utformning

 • Den nya motorvägen kommer att börja där den befintliga motorvägen slutar, strax öster om trafikplatsen i Fjälkinge. På merparten av sträckan breddas befintlig väg till höger i färdriktningen för att skapa fyra körfält längs med hela sträckan.
 • Motorvägen byggs i ny sträckning mellan järnvägen och befintlig E22 i Fjälkinge. Den befintliga E22 blir en del av det lokalvägnät som Gamla vägen ansluter till. Öster om Bäckaskog och väster om Gualöv ansluter motorvägen till befintlig sträckning igen.
 • Ny trafikplats vid Bäckaskog som kopplar på trafik från lokalvägnätet samt EKO Stormarknad.
 • Motorvägen blir 21,5 meter bred.
 • Sex broar.
 • 10 km lokalväg som blir 7 meter bred. Lokalvägnätet knyter ihop Östra Fjälkinge, Bäckaskog, Gualöv och bebyggelsen runt omkring; lokal trafik, långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik.
 • Delar av gång- och cykelvägnätet flyttas till ny plats; en del som blir ny är från Nymövägen vidare in i Bäckaskog där den kommer gå över motorvägen.
 • Busshållplatserna flyttas till den lokala landsvägen, byggs enligt ny standard.
 • Bullerskydd.
 • Viltstängsel längs hela sträckan.
 • Faunapassager för både stora och små djur byggs för att minska barriäreffekt.
  - Strax intill Gamla vägen i Fjälkinge byggs två nya planskilda faunapassager, de kommer att gå under E22 och järnvägen.
  - Där Trolle Ljungbyvägen korsar E22 byggs en ny planskild faunapassage, där bilisterna samsas med såväl cyklister och fotgängare som det lokala djurlivet.
 • Infiltrationsområden byggs för att samla upp regnvatten som rinner ner i diken. På så vis omhändertas vattnet på ett kontrollerat sätt, vilket förhindrar att oväntade översvämningar uppstår.

Skydd av grundvattnet

Hanteringen av dagvattnet från vägen kommer att tas om hand i diken och dammar samt att grundvattnet ska skyddas på cirka 2,5 km genom att vi tätar diken och dammar. Detta för att minska risken för att föroreningar ska nå ner i grundvattnet. Åtgärderna medför en kostnadsökning i projektet och total summan är nu 500 miljoner kronor.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med olika saker inom projektet. Ämnena nedan är valfria och är endast exempel. Längre fram kan man också lägga en länk till mer övergripande innehåll på ämnena, till exempel buller.

Under hösten 2020 gjorde vi en arkeologisk förundersökning ute i fält. Detta är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen som slutfördes 2019. Denna förundersökning omfattar bland annat nio fornlämningar, varav flera boplatser. Förundersökningen har visat att vi har fem områden som ska slutundersökas. Utsättning för avverkning har påbörjats för arkeologiarbete. Slutundersökningen planerad att genomföras under hösten 2022.

Tidsplan

1 april 2022 skickade vi ut handlingar för upphandling av entreprenör.

Byggnationen planeras att starta i slutet av 2022 och ny E22 planeras vara klar och öppnas för trafik i slutet av 2025.

Kontakt

Johan Månsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 20