Logga in
Logga in

Skåne E22 Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket byter därför ut dem och samtidigt klimatanpassar vi konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Vad?

Byte av befintliga broar på E22 i Kristianstad.

Varför?

Bristande bärighet och sprickor i brostöden som i framtiden kan påverka trafiken om de förvärras.

Nuläge

Byggskede.

Om projektet

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt som ska byggas intill vårt projekt. Skyddsvallen ska hålla vattnet borta från västra Kristianstad. 

Vad händer nu?

Helgen vecka 15 gjordes förberedande arbeten inför att den nya kranen kunde komma på plats och påla ner ytterligare fyra stycken pålar från västra sidan. Varje påle är 30 meter långa och väger 9,3 ton. Kranen som pålar är cirka 100 meter hög och kan lyfta 250 ton. 

Pålningsarbetet startade 15 april 2024 och kommer att pågå under hela vecka 16. Pålarna ska fungera som bropelare för den stålkonstruktion som ska lanseras ut på dem och skapa grunden för den nya södra bron. 

Vi undersöker nu möjligheten att riva den gamla bron innan vi lanserar ut den nya bron. 
Rivningen kommer att utföras under augusti–september och lanseringen av nya bron blir i september.

Ny bro byggs ovanpå den gamla

Den nya bron kommer att byggas ovanpå den gamla och blir 2 meter högre än den befintliga som är idag. Detta för att möta upp för framtida vattenflöden och de krav som Trafikverket har. 

Vi planerar att leda över trafiken på nya södra bron i slutet av november 2024. Därefter ska den gamla södra bron rivas samtidigt som vi river den norra bron. Sedan bygger vi den norra bron på samma sätt som den södra.

I bildgalleriet kan du följa oss via bilder. Senast bild är tagen 18 mars 2024 på den bandgående kranen som slår ner de 30 meter långa brostöden till ny bro.

Trafikpåverkan under byggtid

Trafiken påverkas av nedsatt hastighet 50 km/h förbi arbetsområdet på 1 km.

Bullerstörande ljud under byggtid

Arbeten kommer normalt att utföras helgfria vardagar mellan 07.00–19.00. Dag före helg avslutas de bullrande arbetena senast klockan 16.00.

Vissa helger kommer vi att arbeta 09.00–16.00 lördag–söndag. Vi meddelar vilka på denna sida löpande under projektet.

Inga helgarbeten planeras under påsken.

INFORMATION OM BULLRANDE ARBETEN

Helgarbeten vecka 15 och 16

Vi kommer att utföra arbeten under helgerna vecka 15 (13-14 april) och vecka 16 (20-21 april) som kan medföra bullerstörande ljud för er på Udden i Kristianstad. Ett stort fokus ligger på att vi ska undvika bullrande arbetsmoment men vi hoppas att ni har överseende med eventuellt buller som kan bli störande.

Arbeten kommer att utföras mellan 09.00–16.00 lördag–söndag.

Känsligt naturområde 

Naturområdet kring broarbetet är mycket känsligt och vi tar stor hänsyn till miljön. Vi har  fågelhäckning som lämnas helt ifred för att inte störas under två månader 15 maj -15 juli varje år,  vattenverksamheten där vi har fiskar och annat djurliv samt Natura 2000.

Så bygger vi

  • Den gamla bron över Helge å i Kristianstad rivs och en ny byggs. Bron kommer byggas cirka 2 meter högre än vad den befintliga är idag.
  • Bron ansluter till samma sträckning av E22 som tidigare.
  • Bron blir 130 meter lång och 26,5 meter bred.
  • En ny gång- och cykelvägsförbindelse under bron byggs på östra sidan av Helgeå i Kristianstad kommun.
  • Bullerskyddsåtgärder kommer att sättas upp för boende på "Udden".

Hur mår jordlagret intill broarna?

Platsen där vi ska byta ut broarna på E22 är en gammal sjöbotten. För att få reda på jordlagret kvalité och dess mående har vi gjort provborrningar i vägbanan. Resultatet ligger som underlag för att skapa bättre förutsättningar när entreprenören ska utföra hela arbetet.

Kristianstad under havsnivån

Delar av Kristianstad ligger under havsnivån och skyddas därför av vallar och vattenpumpar mot översvämning. Här ligger Sveriges lägsta punkt, 2.41 meter under havsytan. Det stora högvattnet som drabbade Kristianstads kommun 2002 visade att staden kan drabbas väldigt hårt vid ökade vattenflöden i Helge å. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen. Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena. Länk till Kristianstads kommun hemsida.

Brobytena på E22 medfinansieras av EU

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), finns möjlighet att via Fonden "För ett Sammanlänkat Europa" (Connecting Europe Facility / CEF) ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. I december 2022 beslutade EU Kommissionen för att bevilja CEF-finansiering till projektet “ Replacement of strategical bridges over Helge River on E22 in Sweden”.

Projektet medfinansieras med drygt 13 miljoner euro vilket motsvarar cirka 138 miljoner svenska kronor.

TEN-T står för det transeuropeiska transportnätverket med målet att bygga ett tillförlitligt, heltäckande och högkvalitativt transportnät som kan säkerställa hållbara förbindelser genom hela unionen utan fysiska luckor, flaskhalsar eller saknade länkar.

Tidsplan

Kontrakt för totalentreprenad har tecknats 8 mars 2023 med Rover Infraestructuras.

Under byggtiden kommer alltid två körfält att vara öppna med nedsatt hastighet 50 km/h förbi arbetsområdet.

3 Byggnation Hösten 2023–November 2026

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73