Logga in
Logga in

Skåne E22 Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket planerar därför att byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helgeå.

Vad?

Byte av befintliga broar på E22 i Kristianstad.

Varför?

Bristande bärighet och sprickor i brostöden som i framtiden kan påverka trafiken om de förvärras.

Nuläge

Vägplan

Om projektet

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt.

Vad händer nu?

Platsen där vi ska byta ut broarna på E22 är en gammal sjöbotten. För att få reda på jordlagret kvalité och dess mående har vi gjort provborrningar i vägbanan. Resultatet kommer att ligga som underlag för att skapa bättre förutsättningar till entreprenören som ska räkna på hela arbetet. Upphandling av en entreprenör planerar vi att kunna gå ut med sommaren 2022. Broarbetet planerar vi att kunna starta efter sommaren 2023.

Vi samråder med Kristianstad kommun, som ska bygga skyddsvall intill vårt projekt. Skyddsvallen ska hålla vattnet borta från västra Kristianstad. 

Vår planering är att inga arbeten i vatten ska vara igång under fåglarnas häckningsperiod 15 maj-15 juli.

Så bygger vi

  • Den gamla bron över Helgeå i Kristianstad rivs och en ny byggs. Bron kommer byggas cirka 2 meter högre än vad den befintliga är idag.
  • Bron ansluter till samma sträckning av E22 som tidigare.
  • Bron blir 130 meter lång och 26,5 meter bred.
  • En ny gång- och cykelvägsförbindelse under bron byggs på östra sidan av Helgeå i Kristianstad kommun.
  • Bullerskyddsåtgärder kommer att sättas upp för boende på "Udden".

Kristianstad under havsnivån

Delar av Kristianstad ligger under havsnivån och skyddas därför av vallar och vattenpumpar mot översvämning. Här ligger Sveriges lägsta punkt, 2.41 meter under havsytan. Det stora högvattnet som drabbade Kristianstads kommun 2002 visade att staden kan drabbas väldigt hårt vid ökade vattenflöden i Helge å. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen. Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena.

Hur kommer trafiken att bli påverkad när vi byter ut broarna?

När vi byter ut broarna över Helgeå kommer trafiken ledas om på brons ena körfält medans det andra körfältet byggs. När ett körfält är byggt leds trafiken om på brons nya del medans vi bygger klart det andra körfältet. Trafiken leds förbi arbetsområdet på 1 km med nedsatt hastighet 50 km/h. 

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73