Logga in
Logga in

Kiruna, ny järnvägsstation Trafikverkets förslag till en ny järnvägsstation klart

Nu bjuder Trafikverket in till allmänhetens granskning för ett förslag om hur den nya järnvägsstationen i Kiruna ska utformas. I förslaget ingår även järnvägsspår till stationen och en delvis flytt av Nikkaluoktavägen.

Trafikverkets slutliga förslag till järnvägsplan för en ny station och spårdragning är klart och ställs ut för allmänhetens granskning. Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen.

– Vi planerar att bygga den nya stationen ungefär 600 meter från nya centrum vilket ger goda möjligheter till att både transportera sig mellan olika mål och den fortsatta utvecklingen av Kiruna, säger Marie Stenman, projektledare.

Centrumnära placering

Planförlaget innebär ingen större förändring sedan samrådet som genomfördes våren 2023. Den nya järnvägsstationen kommer placeras nära Kiruna centrum, strax söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo. Det planerade järnvägsspåret till stationen kommer att vara cirka 7 kilometer långt och ansluta till Malmbanan i söder. 

– För att påverka miljön så lite som möjligt kommer järnvägen att följa Nikkaluoktavägen som redan utgör en barriär idag i landskapet. Spåret kommer att gå växelvis både öster och väster om vägen och korsa den via planskilda passager på två ställen. Infarten till Kiruna godsbangård kommer också att byggas om, säger Marie Stenman.

Passager för renar och friluftsliv

För att möjliggöra förflyttning av renar i området planeras en ny faunapassage i söder vid Råtsi som ska ersätta den nuvarande passagen vid godsbangården. Trafikverket har även startat en så kallad renmigrationsplan för ett större område.

–  Utredningen ska beskriva hur markerna används för renskötseln och vilka behov av åtgärder som finns. Arbetet med denna ska göras i nära samarbete med berörda samebyar, säger Marie Stenman.

Även friluftslivet ska kunna korsa järnvägen och därför planeras planskilda passager för skidspår, sommarled och skoterled.

Nikkaluoktavägen flyttas

En delvis flytt av Nikkaluoktavägen (väg 870) ingår också i planförslaget som ska granskas. Det är ungefär en kilometer av sträckan närmast Lombololeden som ska flyttas en bit österut och frigöra plats åt Kirunas samhällsutveckling. Även om Kiruna kommun fattat beslut om att utreda fler platser för det nya sjukhuset, påverkas inte Trafikverkets arbete med järnvägsplanen.

– Vi har arbetat vidare med att göra klart planhandlingarna oavsett om det blir ett sjukhus eller inte på området intill stationen. Det är upp till Kiruna kommun om de vill använda ytan för exempelvis ett resecentrum, sjukhus eller annat. Att flytta Nikkaluoktavägen en bit österut ger även andra fördelar som att riskavståndet för farligt gods ökar och att stationsområdet hamnar längre från bostäder på Lombolo, säger Marie Stenman.

Öppet hus i augusti

Trafikverket hoppas på en byggstart 2027. Med den starten skulle en färdig anläggning kunna vara på plats 2030. Men innan dess ska järnvägsplanen fastställas och en bygghandling tas fram. Finansiering behöver även vara löst innan själva byggnationen kan sätta igång.

Planförlaget finns att läsa på Trafikverkets webbplats och kontor i Luleå, samt i Kiruna stadshus. Yttrande på förslaget kan lämnas fram till den 30 augusti 2024. I augusti kommer även Trafikverket att hålla öppet hus i Kiruna.

– Då finns chansen att träffa oss, se skisser och kartor över förslaget, säger Marie Stenman.