Logga in
Logga in

Skåne E22 Trafikplats Gårdstånga, Breddning befintlig ramp och pendlarparkering

Köer på avfartsrampen på E22 i östgående riktning uppstår idag i trafikplats Gårdstånga. Detta skapar trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på E22. Samtidigt har antalet bilar på pendlarparkeringen ökat.

Vad?

Breddning av befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga och utöka samåkningsparkeringen.

Varför?

Minska på långa köbildningar ut på E22 och öka kollektivtrafikresandet.

Nuläge

Framtagning av förfrågningsunderlag, med entreprenörupphandling som planeras vara klar vid årsskiftet.

Om projektet

Dagens köbildningar som uppstår på avfartsrampen i trafikplats Gårdstånga skapar trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på E22. Av den trafik som kör av på avfartsrampen från E22 går det största flödet vidare mot Eslöv på väg 113, via den nordöstra frånfarten.

För att öka trafiksäkerhet, framkomlighet och risk för upphinnande olyckor på E22 planerar vi att:

  • Bredda befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga genom att bygga en högersväng. Denna åtgärd ska skapa förutsättningar för två körfält på rampen med en direkt högersväng i riktning väg 104 söderut.

Ökat kollektivtrafikresande

För att hålla i den positiva effekten vi har sett på kollektivtrafikresandet ska vi utöka parkeringsplatserna i Gårdstångas pendlar-/samåkningsparkering. Då den har uppnått sin kapacitetsgräns och behöver utökas. Tyvärr ser vi ett flertal felparkerade bilar på platsen och dessa blir negativt för de som vill nyttja kollektivtrafiken eller som samåkning.

Under byggtid

Under byggtid har vi som mål att ha fortsatt god framkomlighet i trafikplatsen Gårdstånga. Viss påverkan på trafiken kan ske med nedsatt hastighet.

Målbild 2030

Våra klimatmål enligt Målbild 2030, ska vi utföra åtgärder som ger minsta möjliga klimatavtryck under byggtiden. 

 

Tidsplan

1 Entreprenörupphandling Årsskiftet 2023/2024

2 Byggtid Våren 2024–sommaren 2024

Kontakt

Johanna Berg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 33