Logga in
Logga in

Skåne E22 Trafikplats Gårdstånga, Breddning befintlig ramp och pendlarparkering

Köer på avfartsrampen på E22 i östgående riktning uppstår idag i trafikplats Gårdstånga. Detta skapar trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på E22. Samtidigt har antalet bilar på pendlarparkeringen ökat.

Vad?

Breddning av befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga och utöka samåkningsparkeringen.

Varför?

Minska på långa köbildningar ut på E22 och öka kollektivtrafikresandet.

Nuläge

Framtagning av förfrågningsunderlag, med entreprenörupphandling som planeras vara klar vid årsskiftet.

Om projektet

Dagens köbildningar som uppstår på avfartsrampen i trafikplats Gårdstånga skapar trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på E22. Av den trafik som kör av på avfartsrampen från E22 går det största flödet vidare mot Eslöv på väg 113, via den nordöstra frånfarten.

För att öka trafiksäkerhet, framkomlighet och risk för upphinnande olyckor på E22 planerar vi att:

  • Bredda befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga genom att bygga en högersväng. Denna åtgärd ska skapa förutsättningar för två körfält på rampen med en direkt högersväng i riktning väg 104 söderut.

Vad händer nu?

Vi har antagit Jonab Anläggnings AB till att bygga om i trafikplats Gårdstånga och arbetet planerar vi ska vara igång slutet av april 2024. Vi kommer då starta med att bygga en tillfällig väg som trafiken leds in på under byggtiden för att störa den så lite som möjligt. Arbetet planeras vara klart mitten av september 2024.

Ökat kollektivtrafikresande

För att hålla i den positiva effekten vi har sett på kollektivtrafikresandet ska vi utöka parkeringsplatserna i Gårdstångas pendlar-/samåkningsparkering. Då den har uppnått sin kapacitetsgräns och behöver utökas. Tyvärr ser vi ett flertal felparkerade bilar på platsen och dessa blir negativt för de som vill nyttja kollektivtrafiken eller som samåkning.

Under byggtid

Under byggtid har vi som mål att ha fortsatt god framkomlighet i trafikplatsen Gårdstånga. Viss påverkan på trafiken kan ske med nedsatt hastighet. Vi kommer att börja bygga en tillfällig väg som trafiken leds in på under byggtiden för att störa den så lite som möjligt.

Målbild 2030

Våra klimatmål enligt Målbild 2030, ska vi utföra åtgärder som ger minsta möjliga klimatavtryck under byggtiden. 

Tidsplan

1 Entreprenörupphandling Årsskiftet 2023/2024

2 Byggtid I slutet av april 2024–mitten av september 2024

E22 Trafikplats Gårdstånga, kapacitetsförstärkning

Fortsatta åtgärder på platsen när projektet är klart.

Vad?

Åtgärder som stärker kapaciteten i trafikplatsen, med fler körfält och ny gång- och cykelvägskoppling.

Varför?

Vi ökar kapaciteten, framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplatsen.

Nuläge

Kapacitetsutredningen färdigställdes under slutet av år 2023. Nu planeras fortsatt hantering av föreslagna åtgärder.

Om projektet

Trafikplats Gårdstånga är idag högt belastad vilket påverkar trafikens framkomlighet negativt. Fordonsköer uppstår vid maxtimme under eftermiddag. Det är främst avfartsrampen i östgående riktning som påverkas, där fordonskön på avfartsrampen från E22 leder till trafiksäkerhetsrisker.

Åtgärden innebär en delvis återgång till trafikplatsens ursprungliga utformningsprincip. Detta innebär dubbla körfält i cirkulationen samt dubbla körfält i flera anslutande ramper och vägar. Till följd av att åtgärden kommer nyttja befintlig bro till fler körfält, kommer en ny koppling över E22 krävs för gång- och cykeltrafiken.

Tidsplan

Vi beräknar att åtgärderna är på plats år 2028 - 2030.

Kontakt

Kontakt

Johanna Berg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 33