Logga in
Logga in

Vi justerar omfattningen av projektet

De senaste årens förändrade omvärldsläge har lett till ökade priser och kostnader för projektet och vi bedömer att budgeten kommer överskridas. För att begränsa de bedömda kostnadsökningarna justeras antalet åtgärder.

Det innebär att vi måste prioritera de åtgärder som ger störst effekt för att nå målet med projektet. Det vill säga att bidra till ökad kapacitet på E18 samt för den nya knutpunkten mellan E4 Förbifart Stockholm och E18, vid trafikplats Hjulsta, och därmed för det statliga vägnätet i regionen och nationellt. 

De åtgärder som vi bedömer ger minst effekt tas bort eller minskas ner. 

Åtgärder som ligger kvar i planeringen

  • Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västgående.
  • Fler körfält på E18 mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg. Vi breddar inte vägen lika mycket som tidigare planerats utan skapar istället fler körfält genom att använda befintliga vägyta effektivare med smalare körfält och vägrenar.
  • Avfarten från E18 i östgående riktning till E4 Förbifart Stockholm södergående breddas till två körfält.
  • Ny avfartsramp från E18 västgående till Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Barkarby.

Åtgärder som vi inte kommer att genomföra

  • Ny påfartsramp från Enköpingsvägen till E18 östgående mot Stockholm, trafikplats Barkarby.

Vi behåller även befintliga rörbroar, därmed påverkas inte Bällstaåns dragning.

Ökad framkomlighet och säkerhet på det statliga vägnätet

Syftet med att öka kapaciteten på E18 och knutpunkten mellan E4 och E18 vid trafikplats Hjulsta är att prioritera åtgärder på det statliga vägnätet och skapa bättre förutsättningar när E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Beslutet om vilka åtgärder som ska tas bort eller minska i omfattning bygger på en genomgående analys av åtgärdernas effekt på projekt- och kapacitetsmålen för att öka framkomligheten och säkerheten på det statliga vägnätet.

Nästa steg

Projektet är fortfarande i planeringsfas. Vi har informerat Järfälla kommun om förändringarna och nu fortsätter arbetet med att ta fram en justerad vägplan utifrån de nya förutsättningarna.

Karta över projektområdet

Kartan visar projektområdet för E18 mellan Jakobsberg - Hjulsta, med förslag på åtgärder. Gul markering visar den åtgärd som utgår - påfartsrampen från Enköpingsvägen till E18 östgående mot Stockholm.