Logga in
Logga in

Stockholm E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta

Vi planerar för att bygga ut E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta, samt bygga om trafikplatserna i Barkarby och i Hjulsta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Bredda tre kilometer av E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta, samt bygga om och ut trafikplatserna Barkarby och Hjulsta med på- och avfartsramper.

Varför?

Det är ett av flera vägprojekt i Stockholm som tillsammans ska bidra till öka att kapaciteten, framkomligheten och säkerheten på det statliga vägnätet i regionen och landet.

Nuläge

Arbetet att ta fram ett förslag på vägplan pågår. Läs mer under Tidplan.

Om projektet

Trafikverket utvecklar och förstärker vägnätet i Stockholm med flera åtgärder på E4, E20 och E18 för att skapa en smidigare och säkrare trafik både i regionen och i landet. Den nya dragningen av E4:an med Förbifart Stockholm gör trafikplats Hjulsta till en viktig knutpunkt där E4 och E18 kommer att mötas. 

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för godstransporter, yrkestrafik och privata bilresor planerar vi att anpassa E18 mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg med fler körfält och bygga ut trafikplatserna i Hjulsta och Barkarby.

Befolkningen i närområdet växer 

Det sker dessutom en kraftig tillväxt de närmaste 15 åren i området Jakobsberg och Hjulsta i Järfälla kommun samt i Stockholms stad. Här planeras nya bostadsområden och mer service som handel, kontor, utbildning, vård, idrottsanläggningar och hotell. Det ställer också nya krav på infrastrukturen.

Projektet är en av flera åtgärder för att förstärka framkomligheten i området. Några andra exempel är E4 Förbifart Stockholm, nya tunnelbanan, Veddestabron och knutpunkt Barkarby för kollektivtrafik.

Karta E18 Jakobsberg - Hjulsta med utmärkta förslag på åtgärder.

Kartan visar projektområdet för E18 mellan Jakobsberg - Hjulsta, med förslag på åtgärder. Breddning 3+3 betyder att vi planerar att bredda dagens två körfält till tre i vardera riktningen mellan Jakobsberg och Hjulsta. Breddning 3+4 innebär att bredda till tre körfält i östlig riktning och fyra i västlig riktning mellan Barkarby och Hjulsta.

Nyheter

Fakta om projektet

Här kan du läsa om hur vi jobbar med olika ämnen och frågor inom projektet.

E18 trafikplats Jakobsberg–trafikplats Hjulsta, kapacitetsförstärkning är ett program med fem relaterade projekt, på en stäcka av tre kilometer. Projekten måste samordnas för att nå målet med att förstärka kapaciteten på E18:

 • Breddning av E18 med ytterligare ett körfält i vardera riktningen, så att två körfält blir tre, mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta
 • Ett fjärde körfält väster ut mellan trafikplatserna Hjulsta och Barkarby.
 • Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper.
 • Ny avfartsramp från E18 i östlig riktning till E4 Förbifart Stockholm södergående.
 • Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar.

Flera steg innan en väg

Planeringen av väg eller järnväg börjar när vi har identifierat brister i transportsystemet. Vi undersöker då hur vi kan åtgärda dessa brister genom att se över vilka olika behov som finns i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS):

 • En ÅVS grundar sig på att vi har dialog med bland annat kommuner och regioner.
 • Den görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
 • Den tar därför hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa.

I detta projekt tog Trafikverket, Järfälla kommun, Stockholms stad och Trafikförvaltningen tillsammans fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) och ett åtgärdspaket med sammanlagt 12 åtgärder för olika trafikslag i området. Det betyder att vi tillsammans gör åtgärder i detta område som både utvecklar kollektivtrafiken och vägnätet.

Vi gjorde det tillsammans eftersom Järfälla och Stockholm kommer genomgå en kraftig tillväxt de närmaste 15 åren. Av de 12 åtgärderna ingår fem i de förslag på vägplan som Trafikverket tagit fram för E18 Jakobsberg - Hjulsta. Regionen utvecklar nya tunnelbanan och kommunen kollektivtrafiken.  

Huvudsyftet var att ta fram ett paket av åtgärder utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip, som är Trafikverkets arbetsstrategi och tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Läs om samtliga 12 åtgärder i den gemensamma åtgärdsvalsstudien:
Länk till sida med dokument om E18-projektet

Konsekvenser och arbete för miljön

I maj 2021 lämnade vi in ett samrådsunderlag med inkomna synpunkter till länsstyrelsen. Utifrån det beslutade länstyrelsen i juni 2021 att de åtgärder vi planerar kan medföra betydande miljöpåverkan. Främst för att trafiken kan leda till ökat buller i ett redan utsatt område, samt att natur- och kulturmiljöer påverkas.

Alla projekt som får att sådant beslut av länsstyrelsen måste ta fram en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilken påverkan som sker i området och vad man gör för att minska den. Därför har vi gjort följande:

 • Under 2021 tog vi reda på så mycket som möjligt om området för att kunna göra ett förslag på hur vägen kan utformas för att minimera miljöpåverkan.
 • Under samrådet i januari - februari 2022 kunde både allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och intressenter ge sina synpunkter på vårt förslag på vägplan.
 • Efter samrådet går vi igenom synpunkterna och värderar dem tillsammans med annat underlag, och gör sedan bedömningar och tar beslut om vilka åtgärder vi vidtar och hur vi ska bygga.
 • Våren 2022 tog vi fram en miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som sedan lämnats till länsstyrelsen för bedömning. Arbetet hur vi kommer att minska miljöpåverkan är inte klart, men vi kommer arbeta för att minska den inom de områden vi påverkar.

Läs i Samrådsdokumentet hur projektet kan påverka miljön och förslag för att minska påverkan:
Länk till dokumentsida med samrådshandlingarna  

Kompenserar med nya miljöer

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer att beskriva de anpassningar vi planerar att göra för miljön, men också förluster av värden efter att vi har byggt. Vi berättar mer när MKB:n är klar.

När det exempelvis gäller intrånget i Igelbäckens kulturreservat arbetar vi utifrån den så kallade skadelindringshierarkin. Det innebär att vi kompenserar den skada som orsakas av utbyggnaderna. Det kan handla om att vi skapar lättillgängliga platser som berättar om fornlämningar som påverkas och kompenserande åtgärder som gynnar djuren i det påverkade området.

Trafikverkets klimatarbete
Läs mer om Trafikverkets klimatarbete här

Vi tar fram underlag för att ta reda på hur bullersituationen kan komma att förändras i området. När vi är klara med bullerutredningen kommer den att presenteras i den så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i beslutsunderlaget för att få en fastställd vägplan. 

I MKB:n kommer vi också att presenterar förslag på åtgärder som kan minska bullret där det finns risk för bullernivåer som hamnar över de riktlinjer som finns om buller från väg.

Om det finns fastigheter som riskerar att få ökat buller över riktlinjerna, kommer de att utredas för eventuella åtgärder mot buller.

MKB:n har lämnats till länsstyrelsen för godkännande.

Läs med under Fakta om projektet; Samråd och dokument.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med miljö och hälsa

Vi tar fram underlag för att ta reda på hur luftkvaliteten i området kommer att påverkas av de åtgärder som vi planerar.

Det finns många faktorer att förhålla sig till, som till exempel hur vi tror att framtidens fordonflotta kommer att se ut och vilka bränslen fordonen kommer att drivas med.

När vi är klara med underlaget kommer det att presenteras i den så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i beslutsunderlaget för att få en fastställd vägplan. Vi kommer föreslå möjliga åtgärder för att minska effekterna av luftföroreningar om det behövs.

MKB:n har lämnats länsstyrelsen för godkännande.

Läs med under faktafliken om Samråd och dokument.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med miljö och hälsa.

Vi genomförde ett samråd under perioden 24 januari - 18 februari 2022 där alla intresserade och/eller berörda av projektet kunde få mer information och lämna sina synpunkter på vårt förslag.

Under samrådsperioden hölls också ett digitalt samrådsmöte den 3 februari 2022. Under mötet redovisade vi vad vi hade kommit fram till dittills och svarade på frågor från allmänheten. 

Trots att samrådsperioden är över är samråd en fortlöpande process som pågår ända fram till den dagen vi ställer ut handlingarna för granskning. Det innebär att du som medborgare fortsatt kan lämna synpunkter fram till dess och därefter inkomna med skriftliga yttranden. Se Tidplan när granskning av vägplan är aktuellt. 

Läs Samrådsdokumentet som beskriver projektet och de förslag vi presenterade under samrådet. Här finns även övriga samrådshandlingar:
Länk till Dokument om E18 Jakobsberg - Hjulsta

Tidplan

I tidplanen kan du läsa om vad vi har genomfört, vad vi gör nu och planerna framåt.

Planeringen av en väg eller järnväg börjar när vi har identifierat brister i transportsystemet. Vi undersöker hur vi kan åtgärda dem genom att se över vilka olika behov som finns i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). 

I detta projekt tog Trafikverket, Järfälla kommun, Stockholms stad och Trafikförvaltningen tillsammans fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) och ett åtgärdspaket med sammanlagt 12 åtgärder för olika trafikslag, d v s även kollektivtrafik. Av dessa ingår fem åtgärder i det förslag på vägplan för E18 som Trafikverket tar fram.

Huvudsyftet var att ta fram ett paket av åtgärder utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip.

Den 31 maj 2018 fastställde regeringen en nationell plan för transportsystemet 2018–2029 med åtgärder som innebär viktiga steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. I planen ingick projekt E18, Jakobsberg – Hjulsta, kapacitetsförstärkning bland andra projekt. 

Regeringens beslut utgick från det förslag Trafikverket lämnade på nationell plan den 31 augusti 2017. 

Den nationella planen omfattar långsiktig planering och åtgärder för den statliga infrastrukturen: väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den uppdateras vart fjärde år.

 

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Projektet inleddes med utredning och samordning om projektet och vägplanens innehåll och konsekvenser tillsammans med andra aktörer i området. Denna samordning kommer pågå till att vägplanen är fastställd, och fortsätta tills vägen är utbyggd och klar.

Samordning är avgörande för alla parter eftersom området runt om E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta genomgår stora förändringar och kommer att växa mycket under de kommande 15 åren. Här byggs exempelvis E4 Förbifart Stockholm, Veddestabron över E18, den nya sträckningen av tunnelbanan till Barkarby station och det pågår en omfattande utbyggnad av handel och bostäder i Veddesta och Barkarbystaden de närmaste åren. 

 

 

I arbetet med vägplanen tog vi fram ett samrådsunderlag för att länsstyrelsen skulle kunna besluta om projektet kan ha betydande miljöpåverkan.

Vi tog fram det i samarbete med bland andra Järfälla kommun, Stockholms stad, länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten och andra statliga myndigheter, organisationer och enskilda som berörs särskilt. Bland annat genom olika möten och samråd. 

En samrådsperiod ägde rum 10 mars – 1 april 2021 för att Trafikverket skulle kunna få in ytterligare information om miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget innehöll projektets mål, förutsättningar, tänkbara effekter på miljön och en beskrivning av det geografiska område som berörs. 

Läs Samrådunderlaget på E18:s dokumentsida: 
Länk till dokumentsidan

Den 18 maj lämnade vi samrådsunderlaget, tillsammans med en redogörelse över inkomna synpunkter till länsstyrelsen som bedömer att vi har rätt inriktning vad gäller åtgärder för miljön och beslutar om projektet medför betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen beslutade i juni 2021 att vägplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Därför tar projektet fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Läs om projektets miljöpåverkan och åtgärder för att minska den under fakta om Miljö och hållbarhet. 

 

Hösten 2021 hämtade vi in ännu mer information från allmänheten, fastighetsägare, berörda myndigheter och organisationer, i vårt arbete med vägplanen och hur vi ska bredda E18 och utforma trafikplatserna. Det resulterade i en samrådshandling.

Under 24 januari - 18 februari 2022 bjöd vi in till samråd och ett digitalt samrådsmöte hölls den 3 februari. Då kunde allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och intressenter ta del av vårt förslag i samrådshandlingen och komma in med sina synpunkter, vilka är viktiga underlag i det fortsatta arbetet med förslag på vägplan.

Du hittar dokument till samrådshandlingen på E18:s dokumentsida.
Länk till dokumentsidaUnder våren 2022 sammanfattades samrådsprocessen och de synpunkter vi hittills hade fått in under projektets gång övergripande i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen skickas därefter till länsstyrelsen tillsammans med den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som länsstyrelsen ska ta beslut om.

När länsstyrelsen tagit beslut om MKB kommer den att visa hur projektet påverkar omgivande miljö och vad vi gör för att undvika eller minska den påverkan.

 

Trafikverket presenterar sitt slutliga förslag på vägplan inklusive
miljökonsekvensbeskrivning i en så kallad granskningshandling.

Allmänheten, fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter kommer ha möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Granskningshandlingen kommer därför att finns tillgänglig både fysiskt och digitalt. 

Granskningen beräknas att pågå minst 30 kalenderdagar under våren 2024. Vi kommer att informera om när denna period äger rum bl a i annonser i media, brev och på webben. 

Alla inkomna yttranden redovisas och bemöts därefter i ett granskningsutlåtande.

Utbyggnaden av E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta, samt trafikplatserna i Barkarby och Hjulsta är planerad att starta tidigast under 2026. Det är förutsatt att vi har full finansiering och att inga avbrott eller förändringar dyker upp längs vägen. 

Dokument

Här hittar du alla dokument som berör projektet

Projekt i närheten

Här hittar du länkar till närliggande projekt och organisationer vi samarbetar med.

Flera projekt ökar framkomlighet

Detta är ett av flera vägprojekt längs med E4/E20/E18-stråket, från norra till södra Stockholm, där vi förstärker vägnätet. Tillsammans skapar de en smidigare och säkrare trafik i regionen och landet. Läs om de andra: