Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm i Vinsta, Lunda, Hässelby, Hjulsta, Akalla och Häggvik

De delar av E4 Förbifart Stockholm söderifrån från Mälaren mot Vinsta och upp till Häggvik i norr.

Nyheter om E4 Förbifart Stockholm i Vinsta, Lunda, Hässelby, Hjulsta, Akalla och Häggvik

Vinsta, Lunda och Hässelby

Här bygger vi den del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta, Kälvesta och fram till Hjulsta. Ovan jord bygger vi om Bergslagsvägen med två nya cirkulationsplatser och nya gång- och cykelvägar.

Trafikverket ansöker om tillstånd för att kunna öka grundvattenbortledning och infiltration längs sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta. Förändringen innebär ytterligare grundvattenbortledning under framtida drift av E4 Förbifart Stockholm, samt ytterligare skyddsinfiltration i driftskede inom ett utökat påverkansområde.

Från Vinsta och Kälvesta fortsätter E4 Förbifart Stockholm under Lunda. Tunnlar löper parallellt strax nordväst om Bergslagsvägen. Vid Vålberga kommer tunneln upp i ytläge och ansluter till E18 via en bro över trafikplats Hjulsta.

Pågående arbeten i Vinsta, Lunda och Hässelby

 • Trafiken i Bergslagsplans påverkas under juni: Ett körfält i cirkulationsplatsen stängs av 10 - 28 juni när vi sätter kantsten, asfalterar och fräser. Arbetet pågår mellan kl 9 - 15. Här finjusterar vi även grönytor och sätter upp nya vägskyltar. 
 • Trafikplats Vinsta är slutbesiktigad. Det innebär att vi har överlämat drift och underhåll till Stockholms stad. Det slutförda arbetet omfattar bl a Bergslagsvägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen, två nya cirkulationsplatser (rondeller), en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen samt nya gång­ och cykelvägar. 

 • Vi fortsätter bygga betongtunnlar till Förbifart Stockholm vid Johannelunds och vid Skattegårdsvägens cirkulationsplatser.

 • I tunnelarbetet i Lunda har vi byggt klart betongkonstruktioner, lagt ledningar i marken, lagt första lagret asfalt och klätt tunnlarna med innerväggar och innertak. Här fortsätter arbetet i tunneln med omfattande tekniska installationer, som belysning, fläktsystem, digitala skyltar, brandbekämpning, kameror, samt tester av alla installationer.

 

Så blir det i Vinsta

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Pågående arbeten i Hjulsta

 • Just nu arbetar vi natt vid trafikplats Hjulsta. Vi startade våra arbeten under vecka 21 och kommer arbeta fram till vecka 27.

  Vi arbetar med kompletterande arbeten på broarna som går över trafikplatsen och vi arbetar både i cirkulationsplatsen och på E18. Trafiken kommer hela tiden att komma fram. Vi gör våra arbeten nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt och våra arbetstider är mellan klockan 22:00-05:00.

 • Den del av gång- och cykelvägen som gick på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet är avstängd. Bron är riven och när vi är klara kommer gång- och cykelvägen att passera under E4 Förbifart Stockholm istället. Vi beräknar att den nya gång- och cykelvägen ska kunna öppna i början av 2024.

 • Båda huvudbroarna är färdiggjutna och asfalterade. Nu pågår andra arbeten innan broarna är helt klara. Utanför huvudsträckningen pågår städning och avetablering. 

 • Under våren 2024 påbörjas arbetet med att bygga en ny bro över E18 för Akallalänken som ska anslutas till Hjulstavägen. Vi återkommer med mer information inför arbetets start.

Så blir det i Hjulsta

Akalla och Häggvik

Från Häggvik går E4 Förbifart Stockholm i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen. I Häggvik kommer vägen att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Trafikplats Akalla kommer att ha en överliggande cirkulationsplats med anslutningar mellan E4 Förbifart Stockholm och Akallalänken/Hanstavägen. Sedan ansluter vägen till trafikplats Häggvik i norr.

Trafikplats Häggvik kommer binda samman två Europavägar. Förbindelserna till Östra Järvafältet och Hansta naturreservat kommer att bli bättre och säkrare med E4 Förbifart Stockholm. Knistavägen under E4 behåller samma läge som i dag men har breddats till två körfält med en separat gång- och cykelväg. Även gång- och cykelvägen under Uppsalavägen vid Hammarbacken förbättras.

Pågående arbeten i Akalla och Häggvik

 • Vid Trafikplats Akalla är de stora byggnationerna avslutade. I augusti 2023 påbörjas det omfattande arbetet med de tekniska installationer.
 • Betongtunneln har täckts över vilket gör det lättare att komma in i Hansta naturreservat. På tunneltaket är den nya gång- och cykelvägen öppnad.
 • I Hansta hage och i Igelbäckens naturområde och har vi utfört så kallade kompensationsåtgärder. Vi har återställt marken där motorcrossbanan låg  till naturmark och skapat en ny entré till naturreservatet. I Igelbäcken har bäcken grävts om och fått svängar (meandrats) som förlänger vattnets lopp från cirka 340 meter till 440 meter. Träd och buskar har planteras för att skugga vattendraget.

2022 - 2030: Arbete med tekniska installationer.

Så blir det i Akalla

Så blir det i Häggvik

Här kan du läsa om den nya vägen Förbifart Stockholm 
i Akalla, Hjulsta, Häggvik och Vinsta på lättläst svenska

Akalla

Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet
och nersänkt i marken förbi Akalla.
Trafiken kommer att kunna köra på
och av Förbifart Stockholm vid Hanstavägen.
Trafikverket bygger en trafikplats i Akalla.

Akalla i dag

Trafikverket flyttar Akallalänken medan arbetet pågår.
Trafikverket ska försöka störa Hanstareservatet
så lite som möjligt.
Trafiken som kör på Akallalänken i dag
kommer sedan att köra på Hanstavägen.

Trafiken och bygget kan störa människor
som bor i västra Akalla.
Bullerljud från tunnelbygget kan störa människor
som bor i västra Akalla och i Hästa gård.
Trafikverket försöker minska de störningarna.

Trafikverket ordnar särskilda vägar
där människor kan gå och cykla
mellan Akalla och Hanstareservatet medan arbetet pågår.

Akalla när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör
att människor som bor i norra Järva
enkelt kan resa till södra Stockholm.
Resan från Akalla till Kungens kurva
tar ungefär 15 minuter med bil.
SL ska ordna en busslinje
från Kungens kurva genom Johannelund och Barkarby
till Akalla, Kista och Helenelund.

Förbifart Stockholm går i en tunnel
från Hästa klack vid Hjulsta
till den plats där Finlandsgatan möter Akallalänken i dag.
Från Akalla till Häggvik och Uppsalavägen
går Förbifart Stockholm uppe på marken
men nere i ett stort dike.

Förbifart Stockholm går i kanten av Hanstareservatet
där vägen inte påverkar miljön så mycket.

Hjulsta

Förbifart Stockholm ska gå i tunnel under Lunda
och på en bro över E18 i Hjulsta.
Trafikverket bygger en bro
och en trafikplats i Hjulsta.

Hjulsta i dag

Trafikverket bygger en tunnel i Lunda
för att kunna arbeta med den stora tunneln
mellan Vinsta och Hjulsta.

Den nya stora korsningen
mellan E18, Bergslagsvägen och Akallalänken
kommer att ligga ungefär där korsningen är nu.
Sedan bygger vi en bro över korsningen.

Vi kör bort krossat berg
från tunneln i Lunda.

Buller från bygget kan störa
människor som är i skogen vid Vålberga.
En del hus kan få nya fönster med tre glas
så att bullret hörs mindre.

Trafikverket samarbetar med arkeologer
som undersöker marken innan arbetet börjar.

Hjulsta när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör att människor
som bor eller arbetar i södra Järva
enkelt kan resa till södra Stockholm
och norrut till Sollentuna.
Företag i Lunda kan enklare köra sina varor
både till norr och till söder.

Förbifart Stockholm ska gå på en lång bro
från Vålberga till Hästa klack.
Där går vägen ner i en tunnel under Järvafältet.
Trafik kan köra till och från Förbifart Stockholm
vid Hjulsta.

Trafikverket försöker att minska bullret från vägen
både genom bullerskydd på bron
och på hus nära bron.

Vid korsningen mellan Förbifart Stockholm och E18
ska kommunerna i området bygga en ny begravningsplats.
De ska också bygga nya Barkarbystaden.

Häggvik

I Häggvik möter Förbifart Stockholm
Uppsalavägen och Norrortsleden.
Trafikverket bygger en trafikplats i Häggvik.

Häggvik i dag

När Trafikverket bygger
kommer E4 att ha lika många körfält som i dag.
Vi kommer att bygga i Häggvik
under 7 eller 8 år.

E4 Uppsalavägen i Häggvik
kommer att gå en annan väg
när vi bygger.
Hastigheten på vägen
kommer att vara lägre.

När vi bygger kommer en väg
att gå från Knistavägen till Järvafältet
så att människor som bor i Sollentuna
kan köra dit.

Människor som bor i Töjnan
nära E4 Uppsalavägen
kan bli störda av buller när vi bygger.
Trafikverket ska bygga bullerplank längs Uppsalavägen
och göra annat arbete mot buller.

Häggvik när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör
att människor i norra Stockholm
snabbt och enkelt kan resa till södra Stockholm.
Att resa från Häggvik till Kungens kurva
tar ungefär en kvart med bil
när Förbifart Stockholm är klar.

Många vägar möter varandra i Häggvik.
Förbifart Stockholm möter Uppsalavägen och Norrortsleden.
Knistavägen ligger kvar men blir bredare.
Trafikverket bygger en ny motorvägsbro.
Norra Kolonnvägen ligger kvar.
Bygget tar bara lite plats
av Hanstareservatet och Fyndetskogen.

Trafikverket bygger nya vägar
eller bygger tillbaka de gamla vägarna
mellan Sollentuna och Järvafältet.

Vinsta

Förbifart Stockholm ska gå i tunnel
under Mälaren, Grimsta och Vinsta.
I Vinsta kan människor köra ner i och upp ur tunneln
vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen.
I Vinsta bygger Trafikverket
en trafikplats.

Vinsta i dag

När Trafikverket bygger
kommer Bergslagsvägen
att gå en annan väg ett tag.
Vi bygger bullervallar och bullerplank
längs med Bergslagsvägen.
Kanske ska vi bygga dem tidigt
så att buller från bygget stör mindre.

Sedan ska Trafikverket bygga ett torn
där frisk luft kommer ner i tunneln
bredvid Vinsta industriområde.

Människor som bor ovanför tunnlarna
kan bli störda när vi borrar och spränger
i ungefär 10 månader.

Trafiken kommer att gå andra vägar ibland.
Vi kommer att köra krossat berg från tunneln
på Bergslagsvägen till E18
i ungefär 6 år.

Vinsta när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör
att människor i till exempel Vällingby
kan köra till södra Stockholm
utan att behöva köra förbi Brommaplan.
De kan enkelt ta bussen
mellan Johannelund och Akalla eller Kista.
Företag i Vinsta och Lunda
kan enklare köra sina varor.
Bergslagsvägen får mindre trafik
eftersom många kör Förbifart Stockholm i stället.

I Vinsta kommer trafik till och från norr
att köra upp ur och ner i tunneln
vid Johannelunds tunnelbanestation.
Trafik till och från söder
kommer att köra upp ur och ner i tunneln
vid korsningen mellan Skattegårdsvägen
och Bergslagsvägen.
Trafikverket ska bygga särskilda körfält för bussar
mellan de platserna.
Vi ska bygga en busshållplats på Bergslagsvägen
nära tunnelbanan.

Bullerplank gör
att många människor som bor i området
får mindre buller än i dag.

Mer om E4 Förbifart Stockholm

Skador och störningar

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten ersätter vi den som drabbats.