Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - november 2022

Så här långt har vi kommit med våra arbeten i november 2022. Det här är en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet - från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi har sprängt ut 95 procent av den totala bergtunneln. Det är cirka 5,7 av nästan 6 mil bergtunnel. Procentsatsen redovisar inte projektets totala färdigställande.

Fram till vecka 44 har vi sprängt ut 700 000 kubikmeter berg. Totalt har vi nu cirka 57 100 meter utsprängd tunnel och på Lovö hade vi ett genomslag ut i ramptunneln vid Tillflykten.

Vi arbetar mycket med bland annat inklädnad, kanalisation och betongarbeten. Totalt har vi klätt in cirka 19 000 meter av tunnlarna som är utsprängda med innertak. Vi har satt cirka 16 500 meter betongelement för väggarna och lagt kanalisation i cirka 20 000 meter av tunnelsystemet.

Öppnar för trafik 2030

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom vi bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna, samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vi bygger också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.

Anläggningen beräknas kunna öppna för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Karta över hur långt vi har kommit

På länken här under hittar du kartor som visar hur långt vi har kommit med våra sprängningsarbeten.

Kartor över hur långt vi har kommit med sprängningsarbetet, Trafikverket

Kungens kurva

Nya vägar i Vårby backe och en ny trafikplats Lindvreten Södra

I Vårby backe löper arbetet med den nya trafikplatsen Lindvreten Södra på. Vi gjuter stödmurar för av- och påfartsramper för den nya cirkulationsplatsen. Natten mellan 15 -16 oktober öppnade vi den nya påfarten söderut och lade om trafiken för att komma åt att arbeta vidare med att bredda och bygga nya vägar i Vårby backe.

Påfartsrampen vid E4/E20 från trafikplats Lindvreten Södra i Vårby backe.

Läs mer i nyheten om ny påfart vid E4/E20 i Vårby backe.

Beräknad byggtid till 2025.

Kungens kurva

Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och själva byggarbetena ser i princip klara ut i Kungens kurva. Det du ser ovan mark är en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm.

Vi använder den nästan färdigbyggda trafikplatsen för transporter av material in och ut ur tunnlarna.

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

I Bredäng är vi i slutfasen av återfyllningsarbetet vid betongtunnlarna på sidorna av E4/E20. Vi återställer marken genom att lägga jord och stenmassor ovanpå och runt om betongtunnlarna.

Återfyllningsarbetet vid betongtunnlarna på sidorna av E4/E20.

Vi fortsätter också med vägarbeten där vi breddar vägen på sidorna av E4/E20, lägger om ledningar, förstärker mark och bygger av- och påfarter till tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm. På- och avfarterna mot E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggarbeten kommer att pågå till under 2023.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik söderut respektive norrut.

Vid Skärholmsvägen bygger vi en mottagningsstation och en vatten- och avloppsstation. De två byggnaderna börjar närma sig färdigställande och slutbesiktning. Just nu pågår framförallt plantering av sedum på hustaken, stenbeläggning kring husen och diverse interiöra arbeten så som montage av luckor och dörrar.

VA-mottagningsstation i Sätra.

Vi arbetar vidare med inklädnad av tunneln med en membranduk som utgör tätskiktet som vi sedan sprutar in med betong. Samtidigt gör vi olika typer av betongarbeten, mark-, vatten- och avloppsarbeten, och kanalisation. Vi bygger och inreder utrymningsvägar var 100 meter i huvudtunnlarna. Asfaltering i ramptunnlar och halva sträckan av huvudtunnlarna är färdiga.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Anslutande del av tunneln ovan mark består av betongtunnlar. Betongtunnel för utfarten är klar och arbete med betongtunneln för infarten pågår. Betongarbetena beräknas klara under våren. Återställning av marken omkring tunnlarna beräknas vara klart hösten 2023.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik.

Försening av breddningen mellan Edeby och Nockebybron och senareläggning av breddning av Nockebybron

Kollektivkörfältet mellan Edby och Nockebybron öppnas inte 2023 som planerat utan det bedöms blir färdigt 2024. Sträckan mellan Tappström och Edeby blir klar under 2023 som planerat. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt flyttar vi fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Nockebybron mellan Ekerö och Bromma.

Läs nyheten om försening av breddningen mellan Edeby och Nockebybron och senareläggning av breddningen av Nockebybron.

Nytt tunnelrör vid Lindö tunnel

Vi håller på att färdigställa det nya tunnelröret vid Lindö tunnel och under november kommer vi asfaltera tunnelröret. Vid årskiftet flyttar vi över trafiken till den nya tunneln för att kunna renovera den gamla.

Nya och gamla Lindö tunnel.

Vi har asfalterat bland annat vid Tillflykten.

Lansering av Tappströmsbron

Vi började lansering av brobanan tisdagen den 1 november. Bron är nu i rätt position och i nästa steg ska vi sänka ner den till permanent läge. När Tappströmsbron är färdigställd kan vi flytta över trafiken dit, för att sen riva den gamla bron och göra färdigt cirkulationsplatsen.

Lansering av den stora brodelen av Tappströmsbron.

Förstärkning av Drottningholmsbron

Vi ska förstärka bron med kolfiberstänger. Vi börjar med att slitsa upp vägbanan och sen gjuter vi en ny kantbalk ungefär en meter längre ut än där den tidigare kantbalken satt, för att bredda bron.

Tunnlarna under Lovö

På Lovö nådde vi en milstolpe under vecka 42 med ett genomslag från ramptunneln ut i friska luften vid trafikplats Tillflykten. Vi ska gjuta betongtunnel utanför bergtunneln och har monterat ställningar i tunnelmynningen på samma plats som vi hade genomslag. Därför sprängde vi försiktigt med fokus på arbetsmiljön. Det lyckades bra och ställningarna som är monterade stod lugnt kvar.

Genomslag i tunneln mot trafikplats Tillflykten.

Vi har startat arbeten med mark och kanalisation i tunnlarna under Lovö där vi hittills mest har sprängt ut berg. Vi arbetar också med vertikalschakt på Lovö.

På Lovö ansluter E4 Förbifart Stockholms tunnlar till Ekerövägen vid två nya trafikplatser, Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, och vägen ger förutsättningar för en tillgänglig region, för människor, tjänster och varor som kan ta nya och smidigare vägar.

Tunnlarna i norra delarna

Den här delen av E4 Förbifart Stockholm går i tunnlar från Mälarens strand under Grimsta och Hässelby till Vinsta, där vi bygger två cirkulationsplatser med av- och påfarter till tunnlarna. Vidare går tunnlarna norrut under Kälvesta mot Hjulsta, där vägen kommer ut på en bro med avfarter mot lokalvägnätet och E18. 

Bergsprängningsarbetena är snart klara i tunnlarna under Grimsta. Nu har vi bara en kortare sträcka kvar att spränga söder ut under Lambarfjärden. I övrigt arbetar vi intensivt med att komplettera tunnlarna med mark, betong och inklädnadsarbeten.

Arbete med inklädnad pågår.

I tunnlarna under Akalla pågår mark, betong och inklädnadsarbeten och entreprenaden går nu in i sitt slutskede.

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Ovan jord kommer på- och avfartstunnlarna ut vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen. Där bygger vi två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen som vi håller på att bredda och bygga om.

Den nya gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen är snart färdiggjuten. Vi arbetar vidare med de två gång- och cykelbroarna, och med bullerskyddsvallen som den nya gång- och cykelvägen ska gå på. Vid Skattegårdsvägen bygger vi betongtunnlar till på- och avfartstunnlarna och nu är de snart färdiggjutna.

Gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen.

Vi har börjat asfaltera för att göra klart inför en tillfällig trafikomläggning som beräknas ske i månadsskiftet november/december. Det gäller den norra delen av Bergslagsvägen och cirkulationsplatsen vid Skattegårdsvägen. Det gör vi för att komma åt att bygga de sista delarna av Bergslagsvägen som nu har trafik på sig.

Gång- och cykelbron över Skattegårdsvägen är färdiggjuten och formen riven för att ge plats för markarbeten under bron. Det som återstår är schaktarbeten, sätta kantsten och asfaltera, inför det.

Vi har förberett marken och monterat bullerskyddsskärmar vid Skattegårdsvägen.

Vi monterar cykelställ vid gång- och cykelpassagen.

Återfyllningen runt gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen är nu klar. Arbeten pågår i gång- och cykelpassagen med plattläggning och cykelställ med tak. Trappor kommer snart att monteras och det publika rummet börjar ta form.

Hjulsta

Vi har byggt en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

För att ansluta bergtunnlarna till broarna har vi byggt betongtunnlar och vi har nu återfyllt med jord och grus för att återställa marken ovanpå betongtunnlarna. Nästa åtgärd är att så och plantera. Inne i tunnlarna har vi byggt färdig vägen och har endast kompletteringsarbeten kvar.

Södergående avfart som ansluter till påfart till E18.

På norra sidan av E18 utför vi vägarbeten och monterar räcken, bullerskärmar och belysningsstolpar. Inom kort kommer vi att asfaltera stora delar av vägarna.

Hjulsta norra vid Hästa gård

Vi har byggt 400 meter långa betongtunnlar i norra delen av Hjulsta vid Hästa gård i anslutning till bergtunneln mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla. Dessa arbeten är nu klara och vi återlämnar omgivande markytor till Stockholms stad och Järfälla kommun.

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. I tunneln jobbar vi med mark, betong och inklädnadsarbeten.

Trafikplats Akalla.

I trafikplats Akalla är betongen färdigmålad.

Kompensationsåtgärder – Hansta Hage och Igelbäcken

Hansta Hage, en av våra kompensationsåtgärder i Hansta naturreservat är näst intill färdig. Vi har lite plantering kvar. Om allt går enligt plan kommer Hansta Hage bli slutbesiktad i november.

Planteringar, grusgångar och övervintringsplatser för salamandrar i Hansta Hage.

Vi har schaktat längs hela sträckan där vi meandrar i Igelbäcken. Meandring innebär att man återskapar bäckens naturliga kurviga form med hjälp av död ved och stenblock. Det återstår viss finplanering av området och vi grovplanerar för plantering.

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Nyasfalterade vägar i Häggvik.

I Häggvik färdigställer vi slänter och bullerskyddsskärmar. De senaste veckorna har vi arbetat med asfaltering på ramper till och från Häggvik samt justerat räcken och belysning på nätterna. Arbetena med beläggning räknar vi med ska vara färdiga under vecka 47. Vi monterar barriärelement och stödmurar i anslutning till Norra Kolonnvägen och arbetar med plantering. Nattarbetet har inneburit trafikavstängningar. Vi börjar närma oss färdigställande.