Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm, tunnlarna under Lovön och breddningen av väg 261, Ekerövägen

Tunnlarna under Lovön och breddningen av Ekerövägen är de delar av E4 Förbifart Stockholm som vi bygger i Ekerö kommun.

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö, för att bussarna smidigare ska kunna ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bredda Drottningholmsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör bredvid Lindö tunnel samt en ny, öppningsbar bro vid Tappström.

Längs vägen finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.

Vi räknar med att vara klara med Ekerövägen år 2024. Breddningen av Nockebybron kommer att ske efter att E4 Förbifart Stockholm har öppnat år 2030.

Tunnlar i E4 Förbifart Stockholm

Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya cirkulationsplatser som byggs på Lovön; i Tillflykten och i Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. Därmed avlastas Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.

På Lovön har vi byggt två tillfälliga hamnar, en på norra delen och en på södra delen. Här forslar vi bort berg från sprängningarna i tunneln. Berget kommer till hamnarna på ett transportband efter att ha krossats i en stenkross. Genom att forsla berg sjövägen minimeras tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. Bergmassorna kan istället lastas på fartyg och forslas till mottagningshamnar i regionen, sjövägen. Mellan 80-100 lastbilsflak med bergmassor får plats på ett fartyg.

E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.

Aktuellt just nu

Körfält stängs av tillfälligt på Nockebybron

Under vecka 40 utför vi renoverings- och besiktningsarbeten av brolager vid svängspannet på Nockebybron. I samband med arbetet behöver vi stänga av ett körfält för trafik. Bron kommer under veckan därför att ha ett körfält öppet för trafik i vardera riktningen.

Vi skyltar upp körbanan tydligt, men ber dig som trafikant ändå att vara särskilt uppmärksam.
(Publicerad 2/10)

Muren vid Malmen

Sedan vecka 35 gör vi markarbeten på norra sidan av vägen genom Drottningholm. Vi har nu även påbörjat arbeten med muren vid Malmen.

Vi frilägger muren vid Malmen för att så småningom flytta in den en meter från sitt nuvarande läge, detta för att skapa utrymme när vägen breddas, samt göra plats för en busskur.
(Publicerad 25/9)

Ändrade hastigheter på delar av Ekerövägen

Från måndag den 25 september gäller nya hastighetsbestämmelser på de färdigställda sträckorna av Ekerövägen, då vägen inte längre är ett arbetsområde.

På sträckan Tappström-Tillflykten ändras hastigheten från 50 till 70 kilometer i timmen.

På sträckan Tillflykten-Edeby ändras hastigheten från 50 till 60 kilometer i timmen.
(Publicerad 22/9)

Här kan du läsa om den nya vägen Förbifart Stockholm 
på Lovön på lättläst svenska

Förbifart Stockholm går i tunnel under Mälaren och Lovön.
På Lovön kan människor köra
mellan Förbifart Stockholm och väg 261, Ekerövägen
vid Edeby och Tillflykten.
På Lovön bygger Trafikverket en trafikplats.

Lovön i dag

När Trafikverket bygger kommer Ekerövägen
att gå en annan väg ett tag.
Trafikverket samarbetar med arkeologer
som undersöker marken.

Vi ordnar tillfälliga hamnar på norra Lovön
och på södra Lovön vid Malmviken.
Vi bygger transportband
som tar krossat berg
från tunnlarna till hamnarna.
Sedan kör båtar bort det krossade berget.
Då behöver inte tunga lastbilar frakta berget
på Ekerövägen och Lambaruddsvägen.
När tunneln är klar
tar vi bort transportbanden och hamnarna.
Naturen blir som förut igen.

Norr om Edeby och på norra Lovön
bygger Trafikverket torn
där frisk luft kommer ner i tunneln
och gammal luft kommer ut.
Vi bygger också vägar till de platserna
så att personal kan köra dit
och ge service till lufttornen.

Lovön när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör
att människor på Ekerö
kan köra till norra eller södra Stockholm
utan att köra förbi Brommaplan.
Mindre trafik kommer att köra förbi
slottet Drottningholm,
som är en viktig byggnad
som Sverige ska skydda.

Förbifart Stockholm går under Lovön.
Bilar kan köra mellan Förbifart Stockholm
och Ekerövägen på två platser: Edeby och Tillflykten.

Edeby är för bilar som kommer från söder
eller ska köra mot söder.
Tillflykten är för bilar som kommer från norr
eller ska köra mot norr.

Ekerövägen ska bli bredare
och ha fyra körfält.
Lindövägen ska ha två tunnlar.
Både Edeby och Tillflykten
ska ha busshållplatser
för bussar som kör på Förbifart Stockholm
och på Ekerövägen.

Nyheter om E4 Förbifart Stockholm på Ekerö och Lovö

Fördjupad information

Ekerövägen mellan Kanton och Lindö tunnel på Lovö finns i E4 Förbifart Stockholms arbetsplan. De andra sträckningarna av Ekerövägen (Nockebybron–Kanton och Lindö tunnel–Tappström) finns med i vägplanen för väg 261, Ekerövägen.

Tappström

En ny bro över Tappströmskanalen kommer att byggas bortom (väster om) den nuvarande. Den nya bron kommer att vara öppningsbar precis som den befintliga.

Korsningen Färentunavägen och Ekerövägen byggs ut till en stor cirkulationsplats och vi bygger en gång- och cykelpassage under Färentunavägen för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera säkrare.

Lovö

Utöver att Ekerövägen breddas med ett körfält i riktning mot Ekerö kompletteras Lindö tunnel med ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö.

På sträckan kommer det att byggas två nya trafikplatser: en i höjd med Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i E4 Förbifart Stockholms tunnel och en i höjd med Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både E4 Förbifart Stockholm och Ekerövägen.

Signaler vid parkeringen

Trafikanter som har besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan, får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen. Det innebär att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre jämfört med idag då blir det rött i båda riktningarna på Ekerövägen när en bil lämnar parkeringen vid Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Drottningholmbron ska breddas två meter, en meter på vardera sidan. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

Världsarvet Drottningholm

Genom Drottningholmsområdet utformas ombyggnaden för att bevara världsarvets värden. Längs större delen av sträckan genom världsarvet finns ingen ytterligare mark att ta i anspråk för breddningen av vägen och därför måste den befintliga vägbanan med gång- och cykelväg fördelas om. Ytan där det i dag ryms tre normalbreda körfält och en gång- och cykelväg görs om till att rymma fyra smala körfält.

Gång- och cykelvägen flyttas till kanten av slottsparken där det i dag går en gångväg. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, för att minimera risken för att ombyggnaden ska påverka världsarvet Drottningholm med dess värdefulla natur- och kulturarv.

Nockebybron

Nockebybron ska breddas två meter, en meter på vardera sidan och bron är fortsättningsvis öppningsbar. Gång- och cykelvägen kommer att gå på brons södra sida. Vi kommer också att rusta upp passagen och förbättra belysningen under Nockebybron, på Kärsösidan.

Ekerövägen går igenom och berör flera riksintressen kulturmiljövård, friluftsliv, yrkesfiske och totalförsvaret vid Försvarets radioanstalt, FRA. Dessutom ligger vägen i nära anslutning till flera skyddade områden. Det ställer krav på hur vi planerar och hur vi bygger om vägen.

Lovön är naturreservat

Lovö naturreservat omfattar merparten av öarna Lovön, Kärsön, Fågelön, Björnholmen, Skräddarholmen, Krankholmen, Granholmen, Tallholmen och några ytterligare omgivande mindre öar i Mälaren.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk inom Europeiska unionen, EU, som arbetar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Projektet med breddningen av Ekerövägen passerar i närheten av två Natura 2000-områden, men vägen gör inte intrång i själva områdena. Det ena området är Edeby ekhage på södra Lovö och det andra är på Kärsön, söder om Ekerövägen. Områdena har höga naturvärden. Vi genomför ombyggnaden på ett sätt så att områdena inte påverkas negativt.

Riksintresse kulturmiljövård

Ekerövägen leder genom ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården, vilket är områden som särskilt tydligt berättar om kulturhistoriska sammanhang i landskapet. Lovö och Lindö räknas som sådana riksintressen. Vår strävan är att inte påverka riksintresset negativt. Trafikverket får inte utföra åtgärder som medför påtaglig skada. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Inom riksintresset strävar vi efter att vägen ska smälta in i landskapet så mycket som möjligt genom att göra den smalare, utan att säkerheten ska påverkas negativt. Bullerskärmarna på Lindö har utformats så att inte den fria sikten mot vattnet påverkas.

Mälaren

För Mälaren finns flera skydd; riksintressen för det rörliga friluftslivet och för yrkesfisket, skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet samt strandskydd. För riksintressena gäller samma som ovan, vi ska inte göra något som riskerar att medföra påtaglig skada. Vi ska till exempel inte begränsa människors möjligheter att promenera längs stränderna där de kan promenera idag.

Inom vattenskyddsområdet ska allt dagvatten renas innan det släpps ut i Mälaren. Vi anlägger också haveriskydd längs sträckan så att inte olycksutsläpp rinner ut i sjön. Strandskyddet syftar till att skydda allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

I mars 2019 beslutade Trafikverket att häva kontraktet med den entreprenör som kontrakterats 2016 för att bygga tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav. Att häva ett kontrakt av den här storleken är varken vanligt eller önskvärt.

Tillfällig entreprenör och skyddsarbeten

En tillfällig entreprenör kontrakterades i april 2019 för att utföra så kallade skyddsarbeten. Formen för upphandlingen var ett så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering, i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Formen var ett undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som rådde för att starta de aktuella skyddsarbetena. Med skyddsarbeten säkerställer vi att den befintliga anläggningen underhålls och att den tillträdande entreprenören som ska bygga färdigt tunneldelarna får ta över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats. På det viset kan starttiden för den nya entreprenören kortas och fokus kan ligga på att ta vid i arbetet att driva produktionen framåt. Skyddsarbetena har bland annat bestått i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt visst sprängningsarbete.

Upphandling av ny entreprenör

Arbetet med upphandling av en ny entreprenör påbörjades kort efter att kontraktet hävdes i mars 2019. En ny entreprenör kontrakterades tidigt i april 2020 och tillträdde 1 september 2020.

Faktabakgrund

Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa tecknade ett avtal med två entreprenadkontrakt den 2 augusti 2016. Entreprenadkontrakten togs över för konsortiets räkning av Lovön Samverkan AB (LSAB) som generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm. I entreprenaderna ingick att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Cirka 14 procent av tunnelarbetena var färdiga vid tidpunkten för hävningen, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer tunnel. Entreprenaderna på Lovön är två av ett femtontal entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.

Mer om E4 Förbifart Stockholm

Skador och störningar

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten ersätter vi den som drabbats.

Dokument för E4 Förbifart Stockholm och väg 261 Ekerövägen