Logga in
Logga in

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Regeringen ger grönt ljus för Tvärförbindelse Södertörn

Vägplanen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft. Efter byggstartsbeslut från regeringen kan Trafikverket bygga den 2 mil långa mötesfria motortrafikleden från Kungens Kurva till Jordbro, i Stockholm

- Väg 259 är i dag är en av länets mest olycksdrabbade vägar, därför behövs en ny och säkrare väg. När regeringen har fattat beslut om byggstart kan vi inleda arbetet med att förbättra säkerheten och framkomligheten för bilister, cyklister, gångtrafikanter och för godstrafik, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

Redan år 2014 påbörjades planeringen av vägen och att den nu tio år senare har vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för projektet och invånarna i Stockholms län.

 - Vi behöver i framtiden kunna möta ett växande Södertörn och det här beslutet skapar förutsättningar för bättre boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef. 

Vad händer nu?

Efter att Trafikverket har fått byggstartsbeslutet kan Trafikverket börja annonsera upphandlingar med entreprenörer. Regeringens beslut om att vägplanen har vunnit laga kraft innebär att planen inte längre kan överklagas.

Tillstånd från Mark- och miljödomstolen

Eftersom vi påverkar närmiljön när vi bygger behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Miljötillstånden bestämmer de villkor som gäller för Trafikverkets hantering av yt- och grundvatten, men ger även villkor för exempelvis vad som gäller för störande arbeten under byggtiden. Ansökningarna för miljötillstånd för Vårbybroarna och väg 259 har skickats in till Mark- och miljödomstolen och under senare delen av år 2024 väntar huvudförhandling och domstolsbeslut.

En film om Tvärförbindelse Södertörn

Frågor och svar

Innan vi kan ta nästa steg och påbörja upphandlingen av entreprenader och så småningom börja bygga vägen krävs ett byggstartsbeslut från Regeringen. Beslut om att vägplanen har vunnit laga kraft tillsammans med byggstartsbeslutet innebär att vi har fått grönt ljus av regeringen att börja bygga vägen.

Nu när vi har en vägplan som har vunnit laga kraft behöver vi få ett byggstartsbeslut från regeringen, steget blir sedan att börja annonsera våra upphandlingar. Därefter att skicka ut förfrågningsunderlag, men innan vi kan göra det behöver vi invänta förhandling om miljödomar. 

Innan vi kan börja bygga behövs byggstartsbeslut från regeringen. Arbetet med tidplanen pågår, när vi har fått byggstartsbeslut och när arbetet med tidplanen är klart kommer vi att kunna ge ett närmare besked om byggstart. Vi behöver även ha alla tillstånd på plats. Vi inväntar bland annat att miljötillstånd ska ges för Vårbybroarna och för väg 259.  Så fort vi vet mer kommer vi att informera om det här på projektets webbplats som vi håller uppdaterad.

 

I dagsläget vet vi inte när vägen kommer att kunna öppnas för trafik, det är för tidigt att säga. Vi behöver först få byggstartsbeslutet från regeringen. Tidplanen behöver fastställas och alla nödvändiga tillstånd behöver komma på plats innan vi kan ge ytterligare besked. Till exempel väntar vi på beslut om miljödomar och att detaljplanerna för Solgård och Katoden 4 ska fastställas. Så fort vi vet mer kommer vi att informera om det här på projektets webbplats som vi håller uppdaterad.

Projektet är fullt finansierat utifrån den nationella transportinfrastrukturplanen 2022 - 2033. 

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn behövs för att öka säkerheten och framkomligheten på Södertörn. Den södra delen av Stockholmsregionen, Södertörn, utgör en av de snabbast växande regionerna i Sverige. Infrastrukturen inom Södertörn behöver byggas ut för att möta områdets befolkningstillväxt och övriga utveckling.

Med den starka befolkningstillväxten som finns i regionen förväntas dagens kapacitetsbrist för väg 259 leda till att vägnätet närmare Stockholms centrala delar belastas ytterligare och denna situation kommer att förvärras om inget görs. Tvärförbindelse Södertörn behövs för att kunna möta ett växande Södertörn.

Dagens väg 259 är även en av länets mest olycksdrabbade och vägen är hårt belastad av trafik med långa köer som följd. Det skapar en bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Fordon, tung godstrafik, cyklister och gående samsas idag på väg 259 som är underdimensionerad.

Dagens väg 259 är heller inte en sammanhållen vägsträckning utan den består av flera sammanlänkande äldre och nyare vägar med varierande standard och utformning. De befintliga gång- och cykelvägnätet i området anses ha stora brister avseende trafiksäkerhet.

Tvärförbindelse Södertörn bidrar till bättre framkomlighet och säkerhet på Södertörn och ger ökad kapacitet till Stockholms transportsystem. Vägen ska göra Stockholms transportsystem mindre sårbart. Idag finns bara en större väg när du ska passera Stockholm eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Det gör transportsystemet i regionen sårbart.

Fordon och godstransporter får en alternativ och snabbare väg förbi Stockholm när Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden kommer att bilda en yttre tvärled. Därmed skapas en snabbare förbindelse från Täby i norr till Haninge i söder, vilket hjälper till att även minska problem med köbildning på bland annat Södra länken. Det kommer skapa en bättre framkomlighet och skapa nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

Här är några exempel:

  •  En fjärdedel av vägen kommer att gå i tunnlar för att skydda känsliga naturområden.
  • Vi bygger flera planskilda passager för både människor och djur, en ekodukt och flera andra faunapassager.                  
  • Vi ställer höga klimatkrav på entreprenörer i våra upphandlingar. Vi arbetar systematiskt med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, drift och underhåll av väganläggningen.
  • Vi återanvänder bergmassor och återför till bygget.
  • Vi sänker hastigheten på E4/E20 under vissa delar av året, som skyddsåtgärd mot luftföroreningar. Det sker genom en digital lösning, som mäter luftpartiklar på sträckan. Skulle miljökvalitetsnormen överskridas, sänks skyltad hastighet automatiskt.
  • Bullerskyddsåtgärder vid Lissmasjön för att skydda fågelarterna från skadligt buller. Hastigheten förbi Lissmasjön sänkts från 100 km/tim till 80 km/tim som ytterligare en åtgärd för att sänka bullernivåerna för fågelarterna.
  • Över Gömmarbäcken läggs all trafik på broar vilket innebär att bäcken återfår en naturlik form samt att vattenlevande arter och små däggdjur får en säker passage. Ekodukten och en mängd andra faunapassager – dvs tunnlar avsedda för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt - främjar ekosystemen och skapar en säker passage för vilda djur.
  • Vi kommer att ta tillvara varje möjlighet att göra Tvärförbindelsen till test- och utvecklingsarena inom områden som digitalisering och automatisering, elektrifierade och fossilfria fordon under byggskedet.