Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 öster om Uppsala länsgräns. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18 och E4. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Vad?

Vi bygger om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs samt bygger en ny vägsträcka mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och tar fram två vägplaner. Den ena vägplanen är klar och den andra arbetar vi med. Planerad byggstart hösten 2024.

Om projektet

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vad händer i projektet?

Sedan flera år pågår planeringen av ombyggnaden av väg 77. Vi arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18. 

Nyheter

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och tar fram två vägplaner. Den ena vägplanen är klar och den andra arbetar vi med. 

Vi planerar att börja bygga den här sträckan hösten 2024.

Vi planerar att börja bygga den här sträckan tidigast 2027.

Våra delsträckor

Vi planerar att bygga om en delsträcka i taget. Här kan du läsa om de olika sträckorna och hur långt vi har kommit med planeringen.

Karta över hela projektet

Frågor och svar

Vi bygger om vägen för att höja trafiksäkerheten. Väg 77 är inom Stockholms län olycksdrabbad och har låg vägstandard samt har även låg hastighetsbegränsning. Vissa sträckor är nedsatta till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. 

Olycksstatistiken visar en olycka med personskador per månad de senaste tio åren på väg 77 mellan Eknäs och Rösa. Sammanlagt har en person omkommit och 147 människor skadats lindrigt eller allvarligt. Det behövs verkligen en ombyggnad för att skapa bättre tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter längs väg 77.

Byggstarten för den första etappen, Länsgränsen till Eknäs, är planerad till 2024, och vägen planeras öppnas för trafik år 2027.

Byggstarten för den andra etappen, mellan Eknäs och Ledinge där vi nu inleder vägplaneprocess, planeras tidigast 2027 men är såklart beroende av att den processen flyter på utan fler omtag och förändringar.

Budgeten för hela projektet är drygt 800 MSEK.

Utanför tätorterna planerar vi att bygga vägen cirka 8 meter bred, med ett körfält i vardera riktning och med hastigheten 80 km/tim. Inom Gottröra blir vägen också breddad till 8 meter med vägrenar på 0,75 meter och en hastighet på 60 km/tim.

Att vi ökar vägens bredd till cirka 8,5 meter utanför tätorterna innebär förbättringar för alla trafikanter. Bredare vägrenar ger mer utrymme för cyklister.

På sträckan mellan Länsgränsen och Eknäs kommer busshållplatserna att rustas upp och tillgänglighetsanpassas med bland annat taktila (upphöjda) plattor.

Hur den planerade nya sträckan mellan Eknäs och Ledinge påverkar kollektivtrafiken är för tidigt att säga. Det kommer att bli tydligare längre fram i vägplaneprocessen och samrådas med ansvariga för kollektivtrafiken. Det kan exempelvis handla om vilka sträckor som trafikeras och om det blir nya eller förändrade busshållplatser.

Under lokaliseringsutredningen gjordes ett flertal inventeringar genom både sökningar i databaser och fältbesök för att bedöma konsekvenser av olika vägkorridorer. Till exempel har vi identifierat områden med förhöjda naturvärden, för generella biotopskydd, groddjur och fåglar, och tittat på viltolyckor och viltrörelser.

I det kommande arbetet med framtagning av en vägplan så fördjupas dessa inventeringar och analyser så att vi kan anpassa vägens sträckning och byggande till att medföra så liten påverkan som möjligt på naturmiljö och biologisk mångfald.

Under lokaliseringsutredningen gjordes även en kulturarvsanalys som gav en översiktlig karaktärisering av områdets kulturmiljö och kulturhistoriska innehåll, till exempel fornlämningar och hur bebyggelsen och markanvändningen utvecklats under landhöjningen. Den analysen kompletterades med en arkeologisk utredning för att identifiera eventuella tidigare okända fornlämningar i området, och allt detta material användes i framtagningen av korridorförslaget.

I det kommande vägplanearbetet fortsätter vi använda materialet för att se vägens påverkan på kulturmiljön, och de nyfunna fornlämningarna ska utredas.

Den tidigare processen var inriktad på att hålla ombyggnationen nära den befintliga vägen samt att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet genom att skapa en förbifart runt Rimbo. Utredningar och samråd, med både allmänhet och myndigheter, har dock visat att en sådan lösning skulle innebära väldigt stor påverkan på natur- och kulturvärden i området.

Därför gjordes vi hösten 2020 en så kallad lokaliseringsutredning av en möjlig ny vägdragning mellan Eknäs på väg 77 och trafikplats Ledinge på E18. I samband med lokaliseringsutredningen hade vi samråd. Även denna lösning ger samhällsnyttan att genomfartstrafiken mot till exempel Kapellskär slutar köra genom Rimbo och tas bort från sträckan Rimbo–Rösa. 

I utredningen vägdes olika alternativ mot varandra med avseende på funktion (tillgänglighet, säkerhet och trygghet), miljö, hälsa, markanvändning, anläggningskostnad och samhällsekonomisk nytta samt transport av farligt gods. I samrådsmaterialet som publicerades i november 2020 kan du läsa mer om hur avvägningen mellan olika intressen gjorts. Samrådsmaterialet finns tilgängligt här på webben visa länken Planer och handlingar för väg 77.

Det vi tog fram i utredningen var en möjlig korridor för vägen, inte ett exakt läge. Den exakta dragningen ska tas fram och fastställas genom att Trafikverket tar fram en vägplan för den nya vägen. Vägplanen ska samrådas genom flera instanser under de kommande åren för att ta in allmänhetens synpunkter.

I valet av resväg är sträckan mindre viktig än restiden. Den föreslagna nya korridoren kommer sannolikt att tillåta hastigheten 80 km/tim oavbrutet från Eknäs till Ledinge, följt av i dagsläget 80 km/tim på E18 till Kapellskär. Den nuvarande väg 77 kommer fortsatt att ha långa partier med 70 och 50 km/tim samt åtskilliga korsningar och därför ta längre tid att köra.

Samrådsprocessen spelar en avgörande roll för projektet, även om Trafikverket omöjligen kan göra alla berörda nöjda. Det var de kritiska samrådsyttrandena från Länsstyrelsen i Stockholms län och från Norrtälje kommun, samt i viss mån från berörda sakägare, som gjorde att Trafikverket avbröt planeringen av den versionen av etapp 2 som samråddes under sommaren 2019.

Eftersom etapp 2 föreslås byta riktning och gå till Ledinge, blir det inte aktuellt att bygga om väg 77 mellan Salmunge och Rösa så som vi tidigare föreslagit. Att genomfartstrafiken flyttar till nya vägsträckningen gör att trafiksäkerheten förbättras automatiskt mellan Rimbo och Rösa.

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08