Logga in
Logga in

Laxå–Arvika, Karlstad C Flera små fynd när arkeologer grävde vid stationshuset

I våras gjordes en arkeologisk förundersökning vid stationshuset i Karlstad. Värmlands Museum som utförde undersökningen gjorde 31 fynd, men inget som leder till ytterligare undersökningar av området.

Delar av kritpipor, järnspik samt skärvor av flintgods och yngre rödgods var några av de fynd som gjordes under den arkeologiska förundersökningen. Dessa fynd har förmodligen kastats på platsen för länge sedan och täckts över med massor under årens gång. I Värmlands museums rapport om förundersökningen står det att området där Vikenpassagen ska byggas är kraftigt påverkat av senare tiders markarbeten och inga lämningar i form av stadslager hittades. Däremot hittade arkeologerna fragment av vad som tros vara odlingslager från tiden då stationsområdet användes som åkermark. På basis av denna förundersökning fattade länsstyrelsen beslutet att ge Trafikverket tillstånd att bygga Vikenpassagen – utan att det behövs ytterligare arkeologiska undersökningar.

Bakgrunden till den arkeologiska förundersökningen

Strax norr om stationshuset i Karlstad finns ett fornlämningsområde som avser Karlstads stadslager. Eftersom inga tidigare arkeologiska undersökningar har gjorts vid stationshuset söder om denna fornlämning, måste en förundersökning göras innan bygget av Vikenpassagen kan påbörjas. Att ett område är klassat som fornlämningsområde innebär att man kan förvänta sig att hitta lämningar, rester av gammal bebyggelse och kulturlager, som är äldre än 150 år.