Logga in
Logga in

Värmland Värmlandsbanan, Laxå–Charlottenberg, kapacitetshöjande åtgärder

Kapacitetshöjande åtgärder som genomförs mellan åren 2017 och 2024 ska förbättra Värmlandsbanans standard. I högermenyn finns information om de olika projekten.

Vad?

Vi genomför en rad förbättringar på Värmlandsbanan under åren 2017-2025. Vi bygger nya mötesspår, bygger om flera stationer, byter spår och höjer säkerheten längs med banan.

Varför?

För att fler person- och godståg ska kunna trafikera järnvägen och punktligheten ska bli bättre. Järnvägen blir mer tillförlitlig vilket innebär färre försenade tåg .

Nuläge

De två första delprojekten är klara och ombyggnaden av Väse station pågår. I augusti 2023 blev spårbytet mellan Kil och Laxå klart.

Om projektet

Värmlandsbanan som går från Laxå till Charlottenberg är Sveriges mest trafikerade enkelspårsbana. I dag är kapaciteten begränsad både när det gäller gods- och persontrafik. Vi planerar för åtgärder som ska öka kapaciteten. Du kan läsa mer om projekten via länklistan nedan.

Här gör vi förbättringar på Värmlandsbanan

Läs mer om de olika projekten

Tåg i tid utvecklar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Syftet är förbättrad kapacitet för nationell och regional gods- och persontrafik. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. 

Tidsplan

Den första etappen på Värmlansbanan startade med Pråmkanalen hösten 2018 och 2026 beräknas samtliga projekt vara färdiga. Målet är att skapa ett smidigt, effektivt och grönt transportmedel för både resenärer och gods.

Byggstart för det nya mötesspåret, och järnvägsbro, var i september 2018. Mötesspåret öppnades för trafik på lucia 2019.

Spadtaget för det nya mötesspåret, nya plattformar och en gång- och cykelpassage under järnvägen skedde i maj 2021. På luciadagen den 13 december 2021 öppnades mötesspåret för trafik.

Bygstarten för ombyggnaden av Väse stationsområde ägde rum i augusti 2021. I den första etappen bygger vi ett nytt mötesspår, nya plattformar, en planskild järnvägskorsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan. Mötesspåret öppnades för trafik i maj 2023.

Byggstart för detta omfattande projekt var i juni 2022. Då började vi byta ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 11 mil av Värmlandsbanan. I augusti år 2023 var spårbytet klart.

Ombyggnaden av Karlstad C och Vikenpassagen startade i februari 2023. Läs mer om detta spågående arbete på projektets webbplats.

Kontakt

Niklas Gunnarsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 22 52