Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg

Vi bygger om till mötesfri väg, 2+1, med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Vad?

Bygga 2+1-väg med omkörningssträckor och mitträcke samt en rastplats vid Granberget.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Bygge pågår. Vi byter bl a vägtrummor, breddar E4, lägger ny beläggning och monterar sidoräcken.

Om projektet

Ombyggnaden av E4 ska i huvudsak öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Av säkerhetsskäl kommer ett flertal enskilda anslutningar till E4 att stängas av. De anslutningar som blir kvar byggs om med öglor för vänstersväng, korsningar med refug och körfält för vänstersväng. Där vi stänger anslutningar bygger vi nya enskilda vägar som knyter ihop det enskilda vägnätet som vi sedan ansluter i korsningarna.

Det här ska vi göra

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Nya korsningar
 • Nya så kallade vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Ny gång- och cykelport i Gumboda
 • Anlägga viltstängsel
 • Vidta bullerskyddsåtgärder
 • Rastplats vid Granberget

Trafikstörningar

Framkomligheten kommer att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält, nedsatt hastighet, trafikljus, tillfälliga förbifarter och omledning. Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Beläggningsarbeten kommer att göras på flera platser under sommaren.

Entreprenör är NYAB Infrastruktur. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Projekt i närheten

Trafikplats Sikeå

Vi planerar att bygga en trafikplats i Sikeå, i korsningen mellan E4 och väg 651/667. Syftet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter.
Trafikplats Sikeå

Rastplats Granberget

Utmed E4:an mellan Sikeå och Gumboda i norrgående riktning kommer vi bygga en rastplats. Idag finns det krav på att det ska finnas rastplatser med vissa avstånd utmed vägarna så att yrkestrafikanter ska ha möjlighet att stanna och ta en rast. Rastplaten vid Granberget kommer vara tillgänglig för alla, dygnet runt och året runt. Den nya rastplatsen är till för vila och rekreation och ska ge ökad trafiksäkerhet. Den parkeringsficka som funnits på Granberget är stängd sedan den 30 september 2021 pga ombyggnationen till mötesfri väg.
Rastplats Granberget

Aktuellt

Trafikpåverkan vid beläggningsarbeten (2022-09-01)

Under måndag-torsdag tre veckor framåt kommer delar av sträckan Sikeå-Gumboda få ny beläggning.

5-8 september regleras trafiken med väglots och trafikljus, vilket innebär risk för köer. Räkna med längre restid.

12-15 september och 19-22 september leds E4-trafiken om via Robertsfors, väg  651/670.

Tänk på att vara uppmärksam och visa hänsyn när du kör genom Robertsfors, många barn använder omledningsvägen för att ta sig till och från skolan. Var uppmärksam vid övergångställen och håll hastighetsbegränsningarna.

Tidsplan

1 Bygget startade Hösten 2021

2 Bygget är klart Hösten 2023

Dokument E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg

Kontakt

Anneli Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 55